Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἀνακοινώσεις - Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου 
ἀνακοινώνει ὅτι 
τήν Τρίτη 28 Μαΐου στίς 7.00 μ.μ. 
θά τελεσθεῖ Πανηγυρικός Ἑσπερινός 
στό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο Ἁγίας Ὑπομονῆς
τῆς οἰκογένειας Μηνᾶ Κασίου,
πού βρίσκεται 
κοντά στό φράγμα τῆς Μεσσαριᾶς, 
χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ. Ναθαναήλ.

Τήν Κυριώνυμο Ἡμέρα, Τετάρτη 29 Μαΐου,
θά τελεσθεῖ
Ὄρθρος καί 
Θεία Λειτουργία. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου νακοινώνει τι  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ
θά τελέσει
ερά Παράκληση πρός
τήν
περαγία Θεοτόκο
γιά τούς μαθητές
τ
ς Γʹ Τάξεως τν Λυκείων
τς ερς μας Μητροπόλεως
κατά τό
κόλουθο πρόγραμμα:

Γενικό Λύκειο Ζηπαρίου:
Δευτέρα 13 Μα
ου στίς 09.00 π.μ.
στόν
ερό Ναό Θείας ναλήψεως Ζηπαρίου.

σπερινό Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Κ:
Δευτέρα 13 Μα
ου στίς 08.00 μ.μ.
στόν
ερό Ναό γίου Παύλου πόλεως Κ.

μερήσια Λύκεια Πόλεως Κ (1ο ΓΕΛ, 2ο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ):
Τρίτη 14 Μα
ου στίς 09.00 π.μ.
στό
ερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Εαγγελισμο Θεοτόκου.

Γενικό Λύκειο ντιμαχείας:
Τρίτη 14 Μα
ου στίς 11.00 π.μ.
στόν
ερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου ντιμαχείας.

Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Νισύρου:
Τετάρτη 15 Μα
ου στίς 07.00 μ.μ.
στήν
ερά Μονή Παναγίας Σπηλιανς Νισύρου.

  

 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

* * *

 

  

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ διατρέξαντες τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί διελθόντες ἐν κατανύξει τήν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου, ἰδού, εὐφραινόμεθα τῇ πανηγύρει τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως Αὐτοῦ, δι᾿ ἧς ἐλυτρώθημεν ἐκ τῆς τοῦ ᾍδου τυραννίδος.

Ἡ ἔνδοξος ἐκ νεκρῶν Ἔγερσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι συνανάστασις σύμπαντος τοῦ γένους τῶν βροτῶν καί πρόγευσις τῆς τελειώσεως τῶν πάντων καί τῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ. Μετέχομεν εἰς τό ἄφραστον μυστήριον τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἁγιαζόμενοι ἐν τοῖς ἱεροῖς αὐτῆς μυστηρίοις καί βιοῦντες τό Πάσχα, «τό πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοίξαν», ὄχι ὡς ἀνάμνησιν ἑνός γεγονότος τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ὡς πεμπτουσίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ὡς παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ ἀεί ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ ἴδιοι εἰς τόν ἑαυτόν μας. Τό Πάσχα, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί ἀνακαλύπτουν τόν ἀληθινόν των ἑαυτόν ὡς ἐν Χριστῷ εἶναι, ἐντάσσονται εἰς τήν κίνησιν τῶν πάντων πρός τά Ἔσχατα, «ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καί δεδοξασμένῃ» (Α΄ Πέτρ. α΄, 8), ὡς «υἱοί φωτός… καί υἱοί ἡμέρας» (Α΄ Θεσσ. ε΄, 5).

Κεντρικόν χαρακτηριστικόν τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς εἶναι ὁ ἀναστάσιμος παλμός της. Ἀστόχως ἀπεκάλεσεν ὁ φιλόσοφος τήν ὀρθόδοξον πνευματικότητα «σκυθρωπήν» καί «φθινοπωρινήν». Εὐστόχως ἐπαινεῖται ὑπό τῶν Δυτικῶν τό ἀνεπτυγμένον αἰσθητήριον τῶν Ὀρθοδόξων διά τό νόημα καί τό βιωματικόν βάθος τῆς πασχαλίου ἐμπειρίας, χωρίς ὅμως ἡ πίστις αὐτή νά λησμονῇ, ὅτι ἡ πορεία πρός τήν Ἀνάστασιν διέρχεται διά τοῦ Σταυροῦ. Δέν γνωρίζει ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης τόν οὐτοπισμόν τῆς Ἀναστάσεως χωρίς Σταυρόν, οὔτε τήν ἀπαισιοδοξίαν τοῦ Σταυροῦ χωρίς τήν Ἀνάστασιν. Διά τόν λόγον αὐτόν, εἰς τό ὀρθόδοξον βίωμα τό κακόν δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον ἐν τῇ ἱστορίᾳ, ἐνῶ ἡ πίστις εἰς τήν Ἀνάστασιν λειτουργεῖ ὡς κίνητρον διά τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς παρουσίας ἐν τῷ κόσμῳ καί τῶν συνεπειῶν του, δρᾷ ὡς ἰσχυρά μεταμορφωτική δύναμις. Εἰς τήν ὀρθόδοξον αὐτοσυνειδησίαν δέν ὑπάρχει χῶρος διά συνθηκολόγησιν ἀπέναντι εἰς τό κακόν, δι᾿ ἀδιαφορίαν περί τῆς πορείας τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἀντιθέτως, ἡ συμβολή εἰς τήν μεταμόρφωσιν τῆς ἱστορίας ἔχει θεολογικήν βάσιν καί ὑπαρξιακόν ἔρεισμα καί ἐκτυλίσσεται χωρίς τόν κίνδυνον ταυτίσεως τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν κόσμον. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει συνείδησιν τῆς ἀντιθέσεως μεταξύ τῆς ἐγκοσμίου πραγματικότητος καί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειότητος καί δέν εἶναι δυνατόν νά παραμείνῃ ἀδρανής ἀπέναντι εἰς τάς ἀρνητικότητας. Διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν εἶδε ποτέ τόν ἀγῶνα διά μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου ὡς ἀσήμαντον ὑπόθεσιν. Ἡ πασχάλιος πίστις ἔσωζε τήν Ἐκκλησίαν τόσον ἀπό τήν ἐσωστρέφειαν καί τήν κλειστότητα, ὅσον καί ἀπό τήν ἐκκοσμίκευσιν.

Εἰς τό Πάσχα τῶν ὀρθοδόξων συμπυκνοῦται ὁλόκληρον τό μυστήριον καί ὁ ὑπαρξιακός πλοῦτος τῆς εὐσεβείας μας. Τό «ἐξεθαμβήθησαν» τῶν Μυροφόρων, ὅταν, «εἰσελθοῦσαι εἰς τό μνημεῖον εἶδον νεανίσκον… περιβεβλημένον στολήν λευκήν» (Μάρκ. ιστ΄, 5), χαρακτηρίζει τό μέγεθος καί τήν οὐσίαν τῆς ἐμπειρίας τῆς πίστεως ὡς βιώσεως ὑπαρξιακοῦ συγκλονισμοῦ. Τό «ἐκθαμβεῖσθαι» δηλώνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκεται ἐνώπιον ἑνός μυστηρίου, τό ὁποῖον βαθαίνει, ὅσον τό προσεγγίζει, κατά τό λεχθέν, ὅτι ἡ πίστις μας «δέν εἶναι πορεία ἀπό τό μυστήριο στή γνώση, ἀλλά ἀπό τή γνώση στό μυστήριο».

Ἐνῷ ἡ ἄρνησις τοῦ μυστηρίου συρρικνώνει ὑπαρκτικῶς τόν ἄνθρωπον, ὁ σεβασμός ἀνοίγει εἰς αὐτόν τήν πύλην τοῦ οὐρανοῦ. Ἡ πίστις εἰς τήν Ἀνάστασιν εἶναι ἡ βαθυτάτη καί ἀκραιφνεστάτη ἔκφρασις τῆς ἐλευθερίας μας ἤ μᾶλλον ἡ γέννησις αὐτῆς ὡς ἑκουσίας ἀποδοχῆς τῆς ὑψίστης θείας δωρεᾶς τῆς κατά χάριν θεώσεως. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὡς «βιωμένη Ἀνάστασις», εἶναι ὁ χῶρος τῆς «ἀληθεστάτης ἐλευθερίας», ἡ ὁποία εἰς τήν χριστιανικήν ζωήν εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐαγγέλιον ἐλευθερίας, δωρεά ἐλευθερίας καί ἐχέγγυον τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» εἰς τήν «αἰώνιον βιοτήν» τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα, ἔμπλεοι τῆς πεπληρωμένης χαρᾶς τῆς μετοχῆς εἰς τήν «κοινήν τῶν ὅλων πανήγυριν», λαβόντες φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάζοντες Χριστόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί ἀνατείλαντα πᾶσι τήν ζωήν, μεμνημένοι δέ κατά τήν πανέορτον ταύτην «κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν», πάντων τῶν ἐν περιστάσεσιν ἀδελφῶν, δεόμεθα τοῦ «πατήσαντος θανάτῳ τόν θάνατον» Κυρίου καί Θεοῦ τῆς εἰρήνης, ὅπως εἰρηνεύῃ τόν κόσμον, καταυγάζῃ τά διαβήματα ἡμῶν πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί Αὐτῷ εὐάρεστον, ἀναφωνοῦντες τόν πανευφρόσυνον ὕμνον «Χριστός Ἀνέστη»!

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκδ´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Παραθέτουμε
τό πρόγραμμα Χοροστασιῶν
καί Θείων Λειτουργιῶν
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου
καί
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα
καί τό Πάσχα 2024

 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΓΚΥΡΑΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2024

 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀρχιερατική Χοροστασία
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ
..... 07:30 π.μ.

2 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν
Ἀρχιερατική Χοροστασία
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ
..... 07:00 μ.μ.

3 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν καί Ἑσπερινός
Ἀρχιερατική Χοροστασία
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ
..... 10:00 π.μ.

5 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος-Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ
..... 11:00 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΙ ..... 10:30 π.μ.

Ἱερός Καθεδρικός Ναός
Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2024

 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό
Εἰσοδίων Θεοτόκου Κεφάλου
..... 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ
..... 07:00 μ.μ.

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λειτουργία Προηγιασμένων
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ
..... 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Παύλου Λινοποτίου
..... 07:00 μ.μ.

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Λειτουργία Προηγιασμένων
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Θείας Ἀναλήψεως Ζηπαρίου
..... 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ
..... 07:00 μ.μ.

1 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Λειτουργία Προηγιασμένων
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Παναγίας Φανερωμένης πόλεως Κῶ
..... 07:00 π.μ.

Μυστήριο Ἱεροῦ Εὐχελαίου
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Πάντων Παραδεισίου Κῶ
..... 05:00 μ.μ.

2 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Ἀρχιερατική Χοροστασία στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Νεκταρίου πόλεως Κῶ
..... 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ Πλατανίου
..... 07:00 μ.μ.

3 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν καί Ἑσπερινός
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ
..... 10:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου
Ἀρχιερατική Χοροστασία
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ
..... 07:00 μ.μ.

Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ..... 09:30 μ.μ.

4 ΜΑΪΟΥ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ Κῶ
..... 07:00 π.μ.

5 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ
..... 11:00 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΙ
..... 10:00 π.μ.

Ἔνδυση τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ
στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πόλεως Κῶ
.
Ἀμέσως μετά θά ξεκινήσει ἡ πομπή πρός
τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ,
ὅπου θά γίνει ἡ ἔναρξη τοῦ Ἑσπερινοῦ
στόν ὁποῖο θά χοροστατήσει
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.
Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες θά μεταβοῦν
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ,
ὅπου θά πραγματοποιηθεῖ
συνέχεια καί ἡ Ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου
27 Ἀπριλίου 2024 στίς 7.00 π.μ.
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
θά χοροστατήσει
κατά τόν Ὄρθρο καί τή Θεία Λειτουργία
στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Λαζάρου
στό Παλαιό Κοιμητήριο πόλεως Κῶ

(Ἑπτά Βήματα).

Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος
θά ἀναγνώσει τήν καθιερωμένη
Συγχωρητική Εὐχή πρός κεκοιμημένους.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
μετά θλίψεως ἀνακοινώνει τήν ἐκδημίαν τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Μιχαλοπούλου, σήμερον 17 Ἀπριλίου 2024.

Ὁ μεταστάς διετέλεσε ἐπί πολλά ἔτη Στρατιωτικός Ἱερέας τῆς 80 ΑΔΤΕ καί κατά τήν παραμονή του, μέ τήν ἰδιότητα αὐτή, στήν Κῶ παραλλήλως διακονοῦσε σέ Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, μετά πολλῆς προθυμίας προστρέχων εἰς πᾶν σχετικό αἴτημα. Δι᾿ αὐτήν τήν προσφορά καί διά τήν συνολική διακονία του εἷχε τιμηθεῖ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν διά τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἐκφράζει τά εἰλικρινῆ της συλλυπητήρια στήν Πρεσβυτέρα καί στούς κατά πνεῦμα καί κατά σάρκα οἰκείους τοῦ μεταστάντος, εὔχεται νά λάβουν ἄνωθεν παρηγορία καί προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καί δικαίων. Ἀμήν!

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Δῆμος Κῶ, οἱ Ἐθνοφύλακες Κῶ
καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
σᾶς προσκαλοῦν
τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2024 καί ὥρα 1.30 μ.μ.
στήν περιοχή τῆς Βουρρίνας,
πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Μελοῦς,
ὅπου θά ψαλεῖ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση, στό Ἡρῶο
πού ἔχει τοποθετηθεῖ στό σημεῖο τῆς σύλληψης,
γιά τούς Κώους πατριῶτες Θεόκριτο Β. Κώστογλου,
Ἀνεζούλα Γ. Πατάκου-Τρουμούχη καί Σταματία Θ. Περῆ
πού ἀπαγχονίσθηκαν στίς 16 Ἀπριλίου 1945
ἀπό τά Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
    ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΛΟΧΑΓΟΙ

        Ο ΚΩΟΥ καί ΝΙΣΥΡΟΥ             ΔΑΥΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ            ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
   † ΝΑΘΑΝΑΗΛ                        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΟΣ                                               

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ 
ἐξεφώνησε, μετά ἀπό ἀνάθεση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
τόν Πανηγυρικό Λόγο 
τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
24 Μαρτίου 2024
 

στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι 
κατά τήν Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

 

Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τοῦ Πανηγυρικοῦ λόγου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. 

 

 

  

Πανήγυρις λαμπρά σήμερον Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, τῆς Θριαμβευούσης καί τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας,

Παναγιώτατε Πατριάρχα τῆς Οἰκουμένης καί Δέσποτα,

Ὁμήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Τιμιωτάτη,

Λαέ τοῦ Θεοῦ Περιούσιε!

Οἱ ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, καί τῆς Σεπτῆς χορείας ἁπάντων τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Ἱεροδιακόνων, Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, ἡ Ἁγιασμένη δυάς τῶν Ἁγίων Αὐτοκρατόρων Μιχαήλ καί τῆς Μητρός αὐτοῦ Θεοδώρας, τῆς Εὐσεβεστάτης Αὐγούστας, καθώς καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσαν τή δυνατότητα νά συνερχόμαστε κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη τούτη Ἡμέρα, ὑπό τήν πατρική μέριμνα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, στίς αὐλές τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί νά ἑορτάζουμε τόν Θρίαμβο τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Ὀρθῆς Δόξας τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας!

Τόν Μάρτιο τοῦ 843, μέ φιλόθεη πρωτοβουλία τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου, ἡ Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων πού συνεκλήθη ἐδῶ στή Βασιλίδα τῶν Πόλεων, ἀπεκατέστησε τήν τιμή πρός τίς Ἅγιες Εἰκόνες καί τίς ἐπανέφερε, δόξῃ καί τιμῇ, στόν Ἱερώτατον Ναόν τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας, σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς καί στούς οἴκους τῶν πιστῶν, ὥστε ἅπαντες νά διδάσκονται καί νά κατηχοῦνται ἀπό αὐτές, ἀλλά κατά πρῶτον νά ἔχουν ἀπρόσκοπτη τή δυνατότητα νά τίς τιμοῦν κατά τή Θεία Λατρεία ἀναπέμποντας αἶνον πρός τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν, προσκυνώντας μέ προσευχή καί κλίση αὐχένος καί γονάτων τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, καί τιμώντας ἀνεμποδίστως τήν Ὑπεραγία Δέσποινά μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, καί τή σύναξη Πάντων τῶν Ἁγίων.

Γιά διάστημα μεγαλύτερο τῆς ἑκατονταετίας ἡ Ἐκκλησία ταλανίστηκε, μέχρις ἀλλοιώσεως τοῦ φρονήματός της καί νοθεύσεως τῆς πίστεώς της, ἀπό ἀρνητές τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καί ἀπό διῶκτες τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, ὅπως αὐτή ἐξεφράσθη, πολλαπλῶς καί ποικιλοτρόπως, ἀπό τούς Ἁγίους μέ τίς προσευχές, τά κείμενα καί τίς θυσίες τους.

Οἱ Εἰκονομάχοι, ἔχοντας συγκεχυμένη ἀντίληψη γιά τούς σκοπούς πού ὑπηρετοῦσε ἡ Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία καί ἐπηρεασμένοι ἀπό ἐσφαλμένες πολιτικές ἀπόψεις καί ὑφέρπουσες ἀνεικονικές τάσεις, ἰδιαιτέρως στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς Αὐτοκρατορίας, ἀρνήθηκαν ἀρχικῶς τήν ἀπεικόνιση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, κι ἔτσι ἡ Ἄχραντος Εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἦταν ἡ πρώτη πού κατέβασαν ἀπό τήν Χαλκή Πύλη.

Δέν μποροῦσαν νά δεχθοῦν ὅτι ὁ Θεός, πού εἶναι παντελῶς ἀπρόσιτος καί ὁλότελα ἄγνωστος στόν ἄνθρωπο ὡς πρός τήν Οὐσία Του, εἶναι ἐφικτό νά ἀπεικονιστεῖ, ἐφ᾿ ὅσον ἀποκαλύπτεται σ᾿ ἐμᾶς μέσῳ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν Του.

Ἐλησμόνησαν καί παρέβλεψαν ὅτι τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος ἦλθε στόν Κόσμο μας καί ἐσαρκώθη, «γενόμενος ἐκ γυναικός, γενόμενος ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό Νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4:4). Αὐτή καί μόνο ἡ ἀναφορά τοῦ Οὐρανοβάμονος Παύλου, τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί Φωτιστοῦ τῆς Κώου, θά ἀρκοῦσε νά λύσει τό πρόβλημα τῆς εἰκονομαχικῆς κρίσεως καί νά ἀποκαταστήσει παρεξηγήσεις καί προβλήματα.

Παρά ταῦτα, δυστυχῶς, ἡ πολιτική τῶν Αὐτοκρατόρων ἀκολούθησε ἀλλότριο καί ἐσφαλμένο δρόμο. Ἡ κατάσταση περιπλέχθηκε, τά προβλήματα γιγαντώθηκαν, οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων πολλαπλασιάστηκαν καί ἡ Αὐτοκρατορία, ὡς μή ἔδει, διχάσθηκε μέ κατοστροφικά ἀποτελέσματα.

Πλῆθος Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Διακόνων, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἐδιώχθησαν, διεπομπεύθησαν, ἐβασανίσθησαν ὁμολογώντας τήν ἀληθινή πίστη. Πατριάρχες διεσύρθησαν. Κάποιοι ὑπέκυψαν στή δύναμη τῆς ἐξουσίας, ἐνῶ ἄλλοι μένοντας ἑδραῖοι στίς ἀρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ὑπηρετώντας τήν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἐτελειώθησαν μαρτυρικῶς.

Ἡ χρήση τῆς Εἰκόνας εἶναι μία διαφορετική γλῶσσα, ἡ ὁποία ἐκφράζει τήν Ἀλήθεια μέ τήν ἴδια ἀκρίβεια πού τό πράττει καί ὁ λόγος. Ἕνα ἄριστο καί πρωτοποριακό ἐποπτικό μέσο, πού εἶναι προσβάσιμο ἀπό ὅλους καί χρήσιμο σέ ὅλους.

Καθώς ἐκεῖνα τά χρόνια ἡ πρόσβαση σέ γραπτά κείμενα ἦταν προνόμιο πολύ μικροῦ τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ, οἱ κατάγραφοι Ἱεροί Ναοί καί οἱ φορητές Ἅγιες Εἰκόνες προσέφεραν στούς πιστούς τή δυνατότητα νά διδαχθοῦν, μέσῳ αὐτῶν, τή χριστιανική πίστη μέ τή δέουσα ὀρθότητα, καλλιεργώντας ταυτοχρόνως τό θεολογικό τους αἰσθητήριο.

Μέσῳ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων οἱ πιστοί ζοῦσαν καί ζοῦν στήν καθημερινότητά τους αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει μέ τήν Ἁγία Γραφή, μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, μέ τά ἔργα τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων, μέ τή Θεία Λατρεία καί, φυσικά, μέ τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Στό κείμενο τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκφράζονται καί καταγράφονται ὅσα ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίζουμε γιά τήν πίστη μας. Σύνολη ἡ Ἐκκλησία παρουσιάζεται ἐνώπιόν μας συνηγμένη ἐπί τῷ αὐτῷ:

«Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ οἰκουμένη ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν».

Συστρατευόμεθα μέ Αὐτήν ὡς ζῶντα, φιλότιμα καί πιστά μέλη της, δίχως ταλαντεύσεις, μέ συνείδηση τῆς θέσεώς μας ἐντός Της, προσδοκώντας τήν κοινή Ἀνάσταση καί τόν Παράδεισο τῆς Τρυφῆς!

Γιά νά πορευθοῦμε, ὅμως, στόν ὀρθό δρόμο ὀφείλουμε νά ξεκαθαρίσουμε στόν νοῦ καί στήν καρδιά μας, μέ ἀπολύτως σαφῆ τρόπο, τόν ρόλο τῶν Εἰκόνων στήν ἐκκλησιαστική ζωή.

Τόν μέν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό προσκυνοῦμε καί σεβόμαστε «ὡς Θεόν καί Δεσπότην», τήν δέ Παναγίαν Αὐτοῦ Μητέραν καί τούς ἁγίους τιμοῦμε καί προσκυνοῦμεν ὄχι κατ᾿ ἀπόλυτον τρόπο, ὄχι γιά τή δική τους ἰδιαίτερη ἀξία οὔτε γιά τίς ἐξαιρετικές τους ἱκανότητες, ἀλλά διότι ἀνεδείχθησαν «γνήσιοι Αὐτοῦ θεράποντες». Τούς προσκυνοῦμε ἐξαιτίας τῆς σχέσεως πού ἐν ζωῇ ἀνέπτυξαν μέ τόν Χριστό. Τό Συνοδικό εἶναι ἀπολύτως σαφές! Δέν ἐπιτρέπει τήν παραμικρή παρανόηση!

Προσεγγίζοντας τίς Ἅγιες Εἰκόνες στεκόμαστε ἀπέναντί τους μέ εὐλάβεια καί ἀποδίδουμε τή δέουσα τιμή πρός τό πρωτότυπο, δηλαδή τίς εἰκονιζόμενες Ἱερές Μορφές καί μέσῳ αὐτῶν πρός τόν Κύριό μας, καί ὄχι στό ὑλικό, ὅσο πολύτιμο καί σημαντικό κι ἄν εἶναι.

Ἡ ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἔδωσε τήν ἀφορμή γιά τή θέσπιση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι μέ τή νίκη της, μετά ἀπό πολυετεῖς ἀγῶνες καί φοβερούς διωγμούς, ἡ Ἐκκλησία κατόρθωσε νά διακηρύξει τήν ὀρθή πίστη, ἡ ὁποία εἶχε ἀλλοιωθεῖ ἀπό τούς Εἰκονομάχους.

Κι ἐδῶ εὔλογα θά ἀναρωτηθεῖ κάποιος:

Γιατί προκλήθηκε τόσο μεγάλη ἀναστάτωση γιά τίς Ἅγιες Εἰκόνες;

Τόσο σημαντική εἶναι ἡ χρήση καί ἡ παρουσία τους στούς Ἱερούς Ναούς καί στίς οἰκίες μας;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀναμφίβολα θετική!

Ἀποδεχόμενοι καί τιμώντας τίς Ἅγιες Εἰκόνες καταφάσκουμε στήν «ἔνσαρκον οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ Λόγου» ὄχι μόνο λόγῳ ὅπως ἔπρατταν καί αὐτοί πού δέν τίς ἀνέχονταν, ἀλλά καί ἔργῳ τιμώντας τες στή Θεία Λατρεία καί στή ζωή.

Τό πρόβλημα τῆς εἰκονομαχικῆς κρίσεως ἔφθασε στήν καρδιά τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί, ἐάν τά ἐπιχειρήματα τῶν εἰκονομάχων εἶχαν γίνει ἀποδεκτά, τότε θά εἶχε τεθεῖ ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ ὀρθή κατανόηση τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί κατ᾿ ἐπέκτασιν ἡ ἴδια ἡ σωτηρία μας.

Ἐνδεικτικό τῆς σπουδαιότητας τῆς ἑορτῆς καί τῆς κομβικῆς θέσεώς της στή Λατρεία καί στή Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι τό Συνοδικόν συνέχισε νά ἐμπλουτίζεται καί νά συμπληρώνεται γιά πολλούς αἰῶνες μετά τήν λήξη τῆς ἔριδας καί πλέον νά περιλαμβάνει ὅλες τίς μετά ταῦτα ἀμφισβητήσεις τῆς πίστεώς μας, ἐπισημαίνοντας καί καταδικάζοντας μέ ξεκάθαρο τρόπο κάθε προσπάθεια παραχαράξεώς της.

Μέ τό Συνοδικόν καί τήν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς στηλιτεύεται ἀπερίφραστα ἡ «Χριστομάχος ἀποστασία» καί δηλώνεται, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν οἱ πιθανές παρεξηγήσεις, μέ ἀπόλυτη ἐνάργεια ἡ πίστη μας, ἡ πίστη τῶν Ἀποστόλων, ἡ πίστη τῶν Πατέρων, ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία τήν Οἰκουμένην ἐστήριξε.

Ἑορτάζοντας διατρανώνουμε πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν πίστη τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπό τά ἴδια θεοπρεπῆ ἰδανικά, ὅτι ἀκολουθοῦμε ἀταλάντευτα τήν ὁδό τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Καυχόμεθα διότι παραμένουμε πιστοί στήν ἀρχαία Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, καί, μέ σεβασμό καί ἐλπίδα, στρεφόμεθα πρός τό Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριαρχεῖον, πού εἶναι τροφός καί ἔφορος τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἀδελφοί μου,

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πορεύεται πρός τά ἔσχατα καί προσεύχεται στηριγμένη στήν πίστη στόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν καί στήν ἀγάπη πρός τόν Ἄνθρωπο! Πάντα ἐλπίζει μέ πίστη! Ἡ ἀπελπισία εἶναι ξένη πρός αὐτήν! Ἡ ἀπελπισία ἀνήκει στούς συγχρόνους εἰκονομάχους.

Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων δέν πτοεῖται καί δέν κάμπτεται! Γνωρίζει τήν Ἀλήθειαν καί πορεύεται ἐν ἐλευθερίᾳ καταυγαζόμενος ἀπό τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας, στηρίζοντας ὅλους ἐμᾶς καί καθοδηγώντας τούς Ὀρθοδόξους πού πορεύονται πρός τή Σωτηρία!

Τό σφρίγος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πρωτόγνωρο! Εἶναι νεανικό!

Ἡ ζωντάνια της εἶναι ἀκατάβλητη, διότι βασίζεται στήν Ἀλήθεια τήν ὁποία κατέχει καί ἀδιάκοπα προσφέρει στήν Οἰκουμένη!

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὑπερνικώντας ἐμπόδια καί προσκόμματα ἐπέτυχε τή σύγκληση, στή Μεγαλόνησο Κρήτη, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἕνα γεγονός ἱστορικῆς σημασίας στό ὁποῖο ἐμεῖς ἀνατρέχουμε συνεχῶς, ἀλλά θά ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς καί γιά τίς ἐπερχόμενες γενεές.

Στή Σύνοδο αὐτή οἱ σύγχρονοι εἰκονομάχοι φανερώθηκαν καί ἔδειξαν τό πρόσωπό τους. Ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἀκύρωσή της, ἀλλά τό μόνο πού ἐπέτυχαν εἶναι νά ἀπομονωθοῦν καί, ἐν τέλει, νά διακηρυχθεῖ παγκοσμίως ἡ Ἑνότητα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία διαρκῶς ἀναμένει τήν ἐπιστροφή τους καί ἀδιαλείπτως προσεύχεται γι᾿ αὐτήν. Ἡ ἀνώριμη ἐγωιστική στάση κάποιων δέν ἐπιτρέπεται νά τήν ἀπομακρύνει ἀπό τόν στόχο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῆς Οἰκουμένης, εὐθύνη πού, ἐν πρώτοις, μέ προθυμία ἐπωμίζεται τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί, δευτερευόντως, τά λοιπά παλαίφατα Πατριαρχεῖα.

Εὐθύνη πού ὁ Παναγιώτατος Αὐθέντης καί Πατριάρχης μας ἀποδέχεται μέ χαρά καί ταπείνωση καί κάνει τά πάντα γιά νά τήν φέρει εἰς πέρας.

Ἡ σύγκληση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δείχνει ὅτι ἡ περίοδος τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας δέν παρῆλθεν ἀνεπιστρεπτί. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ἔδωσε ἀπαντήσεις σέ ποικίλα θέματα πού ἅπτονται τῆς καθημερινότητας τῶν Ὀρθοδόξων, στηριγμένη στό πλαίσιο τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ὥστε νά ἀποφύγει τόν κίνδυνο τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τυχόν ἀλλοίωση τῶν δογμάτων.

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Πολυσέβαστοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

Σκοπός τῆς ζωῆς καί τῶν κόπων μας εἶναι ἡ Σωτηρία.

Κινητήριος δύναμη τῆς πορείας μας ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει ἡ Ἀγάπη!

Παναγιώτατε,

ὡς Ὑμεῖς ἔχετε τονίσει «νομίζομεν ὅτι δυνάμεθα νά ἀγαπῶμεν τόν ἕνα καί ὄχι τόν ἄλλον. Αὐτό εἶναι ἀδύνατον πνευματικῶς, διότι ἤ εἴμεθα ἀγάπη ἤ δέν εἴμεθα· ὅπως ὁ Θεός δέν ἔχει ἀγάπην, ἀλλά εἶναι ἀγάπη, κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον καί ἡμεῖς δέν ὀφείλωμεν νά ἔχωμεν ἀγάπην, ἀλλά νά γίνωμεν ἀγάπη. Ὅταν δέ γίνωμεν ἀγάπη, εἴμεθα δι᾿ ὅλους ἀγάπη καί ὄχι διά μερικούς»*.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ὁδός πού ἀκολουθεῖ τό Σεπτό καί Μαρτυρικό Φανάριον! Γι᾿ αὐτό παραμένει, πέρα ἀπό σκοπιμότητες, κυριολεκτικά ξένο πρός ὅσα ἀπάδουν στίς ἀρχές πού σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία τιμᾶ.

Μέ ἐφόδιό του τήν ἀπροϋπόθετη ἀγάπη, ἐμπνευσμένο ἀπό τά θεία νάματα τῆς πίστεως πορεύεται ἀδιακόπως πρός τά Ἔσχατα καί, παρά τίς δυσκολίες, ἀδιαταράκτως εὐαγγελίζεται τήν Ἀλήθεια τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν!

Ἀναμένει, προσευχόμενο πατρικά, τή μετάνοια τῶν σύγχρονων εἰκονοκλαστῶν καί τήν ἐπιστροφή τους στήν Κιβωτό τῆς Σωτηρίας, στόν Χῶρο τῆς Χάριτος, στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία!

Ἀμήν! Γένοιτο!

 

* Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ἡ Ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει, Ἀθήνα: Ἐκδόσεις Ἁρμός, 2001, σελίδα 26. Πρόκειται γιά τό κείμενο τοῦ λόγου τοῦ Παναγιωτάτου κατά τήν τελετή ἐπιδόσεως τοῦ Χαριστηρίου Τόμου πρός τιμήν του στήν κεντρική αἴθουσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας στήν Ἀθήνα στίς 19 Ὀκτωβρίου 2000.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει
ὅτι τήν 25η Μαρτίου πανηγυρίζει τό
Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο
 Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου.

Τήν Κυριακή 24 Μαρτίου, καί ὥρα 6.00 μ.μ.,
θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου.

Τή Δευτέρα 25 Μαρτίου, καί ὥρα 7.00 π.μ.,
θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου.


Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Παναγιώτατος 
Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης 

κ.κ. Βαρθολομαῖος 
ἀνέθεσε στόν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ 
νά ἐκφωνήσει τόν Πανηγυρικό Λόγο 
τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 
στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Φανάρι 
κατά τήν Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

Ἱερά Μονή Φοβερᾶς Προστασίας
καί Ἁγίου Μηνᾶ ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024
στίς 9.30 π.μ. θά τελεστεῖ στήν Ἱερά Μονή
Πρωινή Ἀκολουθία χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ.

Τό Ἱερό Ἀπόδειπνο θά τελεστεῖ στίς 4.00 μ.μ.

Ὁ Ἱεροεπιστάτης
Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Παπαθωμᾶς

Ὁ Ὑπεύθυνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀρχιμανδρίτης π. Σωφρόνιος Βόγκας

 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ 

* * *

 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης μᾶς ἠξίωσε καί πάλιν νά εἰσέλθωμεν εἰς τήν ψυχωφελῆ περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου καί νά φθάσωμεν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό πλῆρες ἄνωθεν δωρημάτων καί σταυροαναστασίμου εὐφροσύνης στάδιον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Κατά τό εὐλογημένον αὐτό διάστημα ἀποκαλύπτεται εὐκρινῶς ὁ πνευματικός πλοῦτος καί ὁ δυναμισμός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἡ σωτηριολογική ἀναφορά ὅλων τῶν ἐκφάνσεών της.

Πολλά ἐδιδάχθημεν ἤδη ἐκ τῆς ἀδιεξόδου καί αὐτοδικαιωτικῆς ὑπερηφανίας τοῦ Φαρισαίου, ἐκ τοῦ ἀγόνου ἠθικισμοῦ καί τῆς σκληροκαρδίας τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου καί ἐκ τῆς ἀναλγησίας καί τῆς καταδίκης ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἠδιαφόρησαν διά τούς πεινῶντας, τούς διψῶντας, τούς ξένους, τούς γυμνούς, τούς ἀσθενεῖς καί τούς ἐν φυλακῇ «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Κριτοῦ. Ἐφανερώθη δέ εἰς ὅλους μας ἡ ἀξία καί ἡ ἰσχύς τῆς ταπεινώσεως καί τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρητικότητος καί τῆς ἐλεημοσύνης, στάσεων, εἰς τήν καλλιέργειαν τῶν ὁποίων μᾶς καλεῖ μέ ἔμφασιν ἡ Ἐκκλησία κατά τήν ἀρχομένην περίοδον.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι καιρός εὐπρόσδεκτος πνευματικῆς, ψυχικῆς καί σωματικῆς καθάρσεως καί γυμνασίας, διερχομένων, ὡς ἠκούσαμεν εἰς τήν πρό ὀλίγου ἀναγνωσθεῖσαν εὐαγγελικήν περικοπήν, διά μέσου τῆς νηστείας, ἡ ὁποία δέν ἐπιτρέπεται νά τηρῆται «πρός τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις», καθώς καί διά τῆς συγχωρητικότητος πρός τούς ἀδελφούς: «Ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» [1]. Αὐτό ἐξ ἄλλου ὁμολογοῦμεν καθ᾿ ἡμέραν εἰς τήν Κυριακήν προσευχήν μέ τό «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» [2].

Χθές, Σάββατον τῆς Τυροφάγου, ἡ Ἐκκλησία ἐτίμησε τήν μνήμην τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι μόνον πρότυπα τῶν πιστῶν εἰς τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ζωῆς, ἀλλά καί συνοδοιπόροι, φίλοι καί ἀρωγοί εἰς τόν ἀσκητικόν δόλιχον τῆς νηστείας, τῆς μετανοίας καί τῆς ταπεινώσεως. Δέν εἴμεθα μόνοι εἰς τήν προσπάθειάν μας, ἀλλά ἔχομεν εὐδοκοῦντα καί εὐλογοῦντα τόν Θεόν καί συμπαραστάτας τούς Ἁγίους καί τούς Μάρτυρας, μεσίτριαν δέ ὑπέρ πάντων ἡμῶν πρός Κύριον τήν Ἁγιόπρωτον Θεοτόκον. Ἡ ἁγιότης εἶναι τεκμήριον τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διά τῆς μετοχῆς εἰς τά ἱερά μυστήρια καί διά τῆς τηρήσεως τῶν θείων προσταγμάτων. Δέν ὑπάρχει «ἀδάπανος εὐλάβεια» καί «εὔκολος Χριστιανισμός», οὔτε «πλατεῖα πύλη» καί «εὔχωρος ὁδός», ἀπάγουσαι πρός τήν οὐράνιον Βασιλείαν [3].

Ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομικόν, ἀλλά ἐκκλησιαστικόν γεγονός, κοινόν ἄθλημα. Κατά τήν θεοσκέπαστον Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἀποκαλύπτεται ἡ καθοριστική διά τήν πνευματικήν ζωήν τοῦ πιστοῦ σημασία τῆς μετοχῆς εἰς τήν ζωήν τῆς κοινότητος, εἰς τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν καί τήν ἐνορίαν ἤ, ἀντιστοίχως, εἰς τό μοναστικόν κοινόβιον. Ἐπιθυμοῦμεν νά ἐξάρωμεν τήν λειτουργίαν τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ὡς κοινότητος ζωῆς διά τήν βίωσιν τῆς πνευματικότητος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὁ ἐν Ἁγίοις προκάτοχος τῆς ἡμῶν Μετριότητος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀπεκάλεσε τήν οἰκογένειαν «Ἐκκλησίαν μικράν»[4]. Ὄντως, εἰς τήν οἰκογένειαν συντελεῖται ἐκκλησιοποίησις τῆς ὑπάρξεώς μας, ἀναπτύσσεται ἡ αἴσθησις τοῦ κοινωνικοῦ καί κοινοτικοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἡ ἀγάπη, ὁ ἀλληλοσεβασμός καί ἡ ἀλληλεγγύη, βιοῦνται ἡ ζωή καί ἡ χαρά τῆς συμβιώσεως ὡς θεία δωρεά. Ἡ κοινή προσπάθεια ἐφαρμογῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος καί τοῦ ἤθους τῆς νηστείας ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς οἰκογενείας, ἀναδεικνύει τόν χαρισματικόν χαρακτῆρα τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς καί, εὐρύτερον, τήν βεβαιότητα ὅτι ὅλα τά ἀληθῆ, τά σεμνά καί τά δίκαια εἰς τήν ζωήν μας προέρχονται ἄνωθεν, ὅτι, παρά τήν ἰδικήν μας συνεργίαν καί συμβολήν, ὑπερβαίνουν, ἐν τέλει, τό ἀνθρωπίνως ἐφικτόν καί τά ἀνθρώπινα μέτρα. Ἐξ ἄλλου, ἡ κοινότης τοῦ βίου, ἡ οὐ ζητοῦσα τά ἑαυτῆς πρός ἀλλήλους ἀγάπη καί ἡ συγχωρητικότης δέν ἀφήνουν χῶρον εἰς τόν δικαιωματισμόν καί τήν αὐταρέσκειαν. Ἔκφρασιν αὐτοῦ τοῦ πνεύματος «κοινῆς ἐλευθερίας» καί εὐχαριστιακοῦ ἀσκητισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἀδιάσπαστος σύνδεσις νηστείας, φιλανθρωπίας καί μετοχῆς εἰς τήν ἐνοριακήν καί λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ βίωσις τοῦ «σαρακοστιανοῦ κλίματος» εἰς τήν χριστιανικήν οἰκογένειαν ὁδηγεῖ εἰς τό βάθος τῆς ἀληθείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας καί ἀποτελεῖ κοιτίδα καί ἀφετηρίαν χριστιανικῆς μαρτυρίας εἰς τήν ἐκκοσμικευμένην σύγχρονον κοινωνίαν.

Εὔχεσθε, ἀδελφοί καί τέκνα, νά διατρέξωμεν ἅπαντες μέ ἔνθεον ζῆλον τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν νηστείᾳ καί μετανοίᾳ, ἐν προσευχῇ καί κατανύξει, εἰρηνεύοντες ἐν ἑαυτοῖς καί μετ᾿ ἀλλήλων, κοινωνοῦντες τήν ζωήν, ἀναδεικνυόμενοι «πλησίον» τῶν ἐν ἀνάγκαις ἐν ἔργοις φιλανθρώποις, συγχωροῦντες ἀλλήλοις καί δοξολογοῦντες ἐν παντί τό ὑπερουράνιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐλέους, δεόμενοι Αὐτοῦ ὅπως εὐδοκήσῃ νά φθάσωμεν κεκαθαρμέναις διανοίαις τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί νά προσκυνήσωμεν ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ͵βκδʹ

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

__________

1. Ματθ. στʹ, 14.

2. Ματθ. στʹ, 12.

3. Πρβλ. Ματθ. ζʹ, 13-14.

4. Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολήν, κʹ, PG 62, 143.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου 
ἀνακοινώνει ὅτι τήν 
Κυριακή τῆς Τυρινῆς 17 Μαρτίου 2024 
καί ὥρα 5.00 μ.μ. 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 
θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός 
ἐπί τῇ ἐνάρξει 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας 
κ. Ναθαναήλ

ὁ ὁποῖος θά ἀναγνώσει 
τήν καθιερωμένη Συγχωρητική Εὐχή

Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

χοντες π’ ψιν τό ρθρον 15 το Κανονισμοῦ π’ ριθμ. 1/2013 Περί φημερίων καί Διακόνων τς ερς παρχιακς Συνόδου τς κκλησίας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 65/12-3-2013), χοντος φαρμογήν ες τάς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου διά το  ρθρου 6, παρ. 3β το Ν. 4218/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’, 268/10-12-2013), καί προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ργανικήν θέσιν φημερίου τς νορίας

ερο Ναο Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀντιμαχείας Κῶ (Προσκύνημα)

καλομεν τούς βουλομένους καί χοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, πως ντός δέκα (10) μερν πό τς δημοσιεύσεως τς παρούσης ποβάλωσιν μν τά παιτούμενα δικαιολογητικά, διά τήν κατάληψιν τς νωτέρω κενς θέσεως.

ν Κν τ  ερ Μητροπόλει τ 8 Μαρτίου 2024

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΕΚΔΗΜΙΑ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Οἰκονόμου π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

ΕΤΩΝ 94

ερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, μετά βαθυτάτης θλίψεως, ναγγέλλει ες τό εσεβές ατς πλήρωμα
τήν κατά τήν Κυριακήν 10ην
Μαρτίου
πρός Κύριον
κδημίαν
το
ῦ ἀοιδίμου
Πρεσβυτέρου π.
Εὐαγγέλου Μυλωνᾶ
φημερίου τῶν Ἐνοριῶν
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀντιμαχείας Κῶ καί 
Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀντιμαχείας Κῶ (Προσκύνημα)
ε
ς τήν πηρεσίαν τς ποίας κδαπανήθη ργαζόμενος γλαοκάρπως.

ξόδιος κολουθία θά ψαλε τήν
Δευτέραν 11ην
Μαρτίου στόν
ερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀντιμαχείας Κῶ
στίς 2.00 μ.μ.

Τό σκήνωμα θά βρίσκεται ντός το ερο Ναο στίς 11.00 π.μ.

νταφιασμός το σκηνώματος
το
οιδίμου Πρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου
θά γίνει στό
Κοιμητήριο Τιμίου Σταυρο
Ἀντιμαχειας Κῶ.

Παρακαλομεν πως εχεσθε διά τήν νάπαυσιν
τ
ς μακαρίας ψυχς το κεκοιμημένου
Πρεσβυτέρου π.
Εὐαγγέλου Μυλωνᾶ
μετά τν γίων.

ντί στεφάνου τά χρήματα θά δοθον γιά φιλανθρωπικό σκοπό.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ   ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ   ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Το οιδίμου Πρεσβυτέρου Εὐαγγέλου εη αωνία μνήμη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία συνεδρίασε ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξέδωσε τό ἀκόλουθο Ἀνακοινωθέν σχετικά μέ τή θεσμοθέτηση γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου στήν Ἑλλάδα:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ἰανουαρίου 2024, ὑπενθυμίζει εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου» ὡς «τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός», ἡ ὁποία «συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας» (κείμενον «Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ», Ι.10 καί 4). Σημειοῦται συγχρόνως, ὅτι τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
στίς 2 Φεβρουαρίου,
ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου,
πανηγυρίζει
 Ἱερά Μονή Παναγίας Καστριανῶν
στό Παλαιό Πυλί.

Τήν Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, στίς 4.30 μ.μ.,
θά τελεσθεῖ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.

Τήν Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στίς 7.00 π.μ.,
θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τό παρόν ἔχει θέση προσκλήσεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, διοργανώνει τήν Τρίτη 30 Ἰανουαρίου 2024 ἑορταστική ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσκαλώντας σέ αὐτή ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου.

Μέ αὐτήν τήν ἐκδήλωση ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐπιθυμεῖ νά ἀναδείξει τήν παρουσία καί τήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Ἑλληνικά Γράμματα καί στήν Ἑλληνική Παιδεία καί νά τιμήσει ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ τόν συνεχῆ ἀγῶνα καί τό ἀμείωτο ἐνδιαφέρον πού ἐπιδεικνύουν προσφέρουν τό ἀγαθό τῆς γνώσεως στούς νέους μας.

Στήν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θά ξεκινήσει στίς 06.00 μ.μ., θά ὁμιλήσει ἡ κ. Βασιλική Κοσμίδου, Καθηγήτρια Θεολόγος τοῦ 1ου Γυμνασίου Κῶ «Ἱπποκράτειον», μέ θέμα «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες: διαχρονικά πρότυπα παιδείας καί ἀρετῆς».

Τήν ἐκδήλωση θά πλαισιώσει μουσικά ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Κῶ-Νισύρου ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Χρήστου Γαμβρέλλη, τ. Διευθυντοῦ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κῶ, μέ ἐπιλογή τραγουδιῶν ἀπό τό ἔργο τοῦ συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου.

Ἡ ἐκδήλωση ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά στούς ἐκπαιδευτικούς πού ὑπηρετοῦν καί διαβιοῦν στήν Κῶ καί στή Νίσυρο εἴτε αὐτοί ἐργάζονται στή δημόσια Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση εἴτε δραστηριοποιοῦνται στόν ἰδιωτικό ἐκπαιδευτικό χῶρο εἴτε ἔχουν ἀφυπηρετήσει εἴτε ἀπασχολοῦνται σέ ἄλλο ἐπαγγελματικό τομέα.

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί πεφιλημένα τέκνα,

Ἄνωθεν εὐδοκίᾳ ἑορτάζομεν καί ἐφέτος ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν φανέρωσιν δηλονότι τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου. Κατά τόν Ἅγιον Νικόλαον Καβάσιλαν, τά τελούμενα εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν εἶναι «τῆς ἐνανθρω-πήσεως τοῦ Κυρίου μυσταγωγία», τό δέ ἐν τοῖς προοιμίοις αὐτῆς δοξολογικόν «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» μαρτυρεῖ «ὅτι διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου πρῶτον ἐμάνθανον οἱ ἄνθρωποι ὡς εἴη τρία πρόσωπα ὁ Θεός» [1]. Ὁ ἱερός πατήρ διακηρύττει ὅτι ὁ Κύριος καί  Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός «τόν ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον καί τρόπων καί ζωῆς καί τῶν ἄλλων ἕνεκα πάντων πρῶτος καί μόνος ἔδειξεν» [2].

Ἡ πρόσληψις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ τῆς κατά χάριν θεώσεως εἰς τόν ἄνθρωπον προσδίδουν εἰς αὐτόν ἀνυπέρβλητον ἀξίαν. Ἡ λήθη αὐτῆς τῆς ἀληθείας ὁδηγεῖ εἰς μείωσιν τοῦ σεβασμοῦ πρός τό ἀνθρώπινον πρόσωπον. Ἡ ἄρνησις τοῦ ὑψηλοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ὄχι μόνον δέν τόν ἀπελευθερώνει, ἀλλά ὁδηγεῖ εἰς ποικίλας συρρικνώσεις καί διχασμούς. Ἄνευ συνειδήσεως τῆς θείας προελεύσεώς του καί τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος, ὁ ἄνθρωπος δυσκολεύεται νά παραμείνῃ ἀνθρώπινος, ἀδυνατεῖ νά διαχειρισθῇ τάς ἀντιφάσεις τῆς «ἀνθρωπίνης καταστάσεως».

Ἡ χριστιανική κατανόησις τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως προσφέρει λύσιν τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα δημιουργοῦν ἡ βία, ὁ πόλεμος καί ἡ ἀδικία εἰς τόν κόσμον μας. Ὁ σεβασμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ εἰρήνη καί ἡ δικαιοσύνη εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐγκαθίδρυσις ὅμως τῆς κομισθείσης ὑπό τοῦ Χριστοῦ εἰρήνης ἀπαιτεῖ συμμετοχήν καί συνεργίαν τῶν ἀνθρώπων. Ἡ χριστιανική τοποθέτησις εἰς τό θέμα τοῦ ἀγῶνος διά τήν εἰρήνην συγκροτεῖται διά τῶν λόγων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εὐαγγελίζεται τήν εἰρήνην, χαιρετᾷ μέ τό «Εἰρήνη ὑμῖν» καί παροτρύνει τούς ἀνθρώπους νά ἀγαποῦν τούς ἐχθρούς των [3]. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψις χαρακτη-ρίζεται ὡς «εὐαγγέλιον τῆς εἰρήνης» [4]. Αὐτό σημαίνει ὅτι δι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς, ἡ ὁδός πρός τήν εἰρήνην εἶναι ἡ εἰρήνη, ὅτι ἡ μή βία, ὁ διάλογος, ἡ ἀγάπη, ἡ συγχώρησις καί ἡ καταλλαγή ἔχουν προτεραιότητα ἀπέναντι εἰς ἄλλας μορφάς ἐπιλύσεως διαφορῶν. Μέ σαφήνειαν περιγράφεται η θεολογία τῆς εἰρήνης εἰς τό κείμενον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «”Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς”. Τό κοινωνικό ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» (2020): «Τίποτε δέν ἀντιτίθεται περισσότερο στό θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά τά πλάσματά Του πού ἔχουν δημιουργηθεῖ κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾽ὁμοίωσή Του, ἀπό τή βία πού ἀσκεῖται ἐναντίον τοῦ πλησίον… Μποροῦμε ὀρθά νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἡ βία ἀποτελεῖ τήν κατ᾿ ἐξοχήν ἁμαρτία. Πρόκειται γιά τήν τέλεια ἀντίθεση μεταξύ τῆς κτιστῆς μας φύσης καί τῆς ὑπερφυσικῆς μας κλήσης πρός ἀναζήτηση τῆς ἀγαπητικῆς ἕνωσης μέ τόν Θεό καί τόν πλησίον μας… Ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ μία πραγματική ἀποκάλυψη τῆς βαθύτερης πραγματικότητας τῆς δημιουρ-γίας σύμφωνα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί τῆς μορφῆς ὅπως τήν σχεδίασε Ἐκεῖνος κατά τίς αἰώνιες βουλές Του»[5].

Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι δεδομένη καί αὐτονόητος, ἀλλά χρέος, κατόρθωμα, διαρκής μέριμνα καί ἀδιάκοπος ἀγών διά τήν διατήρησίν της. Δέν ὑπάρχουν αὐτοματισμοί καί μόνιμοι συνταγαί. Ἀπέναντι εἰς τάς ἑκάστοτε ἀπειλάς τῆς εἰρήνης ἀπαιτεῖται ἐγρήγορσις, βούλησις διά λύσιν τῶν προβλημάτων διά μέσου τοῦ διαλόγου. Οἱ μεγάλοι ἥρωες τῆς πολιτικῆς εἶναι οἱ ἀγωνισταί τῆς εἰρήνης. Ἡμεῖς συνεχίζομεν νά τονίζωμεν τόν εἰρηνοποιητικόν ρόλον τῶν θρησκειῶν, εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἀσκεῖται κριτική εἰς τάς θρησκείας, ἐπειδή, ἀντί νά ἀναδεικνύωνται δυνάμεις εἰρἠνης, ἀλληλεγγύης καί καταλλαγῆς, τροφοδοτοῦν τόν φανατισμόν καί τήν βίαν «ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ: Πρόκειται περί ἀλλοτριώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεως καί ὄχι περί συμφυοῦς μέ αὐτήν φαινομένου. Ἡ γνησία πίστις εἰς τόν Θεόν εἶναι ὁ αὐστηρότερος κριτής τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Αἱ θρησκεῖαι εἶναι οἱ φυσικοί σύμμαχοι ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται διά τήν εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆς κτίσεως ἀπό τήν ἀνθρωπογενῆ καταστροφήν.

Ἡ ἀνθρωπότης τιμᾷ ἐφέτος τήν 75ην ἐπέτειον τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (10 Δεκεμβρίου 1948), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σύνοψιν τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπιστικῶν ἰδεωδῶν καί ἀξιῶν, «τό κοινόν ἰδανικόν, εἰς τό ὁποῖον πρέπει νά κατατείνουν ὅλοι οἱ λαοί καί ὅλα τά ἔθνη». Τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, κεντρικόν σημεῖον ἀναφορᾶς τῶν ὁποίων εἶναι ἡ προστασία τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί τῶν ἀτομικῶν, κοινωνικῶν, πολιτισμικῶν, οἰκονομικῶν καί περι-βαλλοντικῶν ὅρων της, κατανοοῦνται εἰς τήν ἀρχικήν δυναμικήν των, ἐάν ἀναγνωρισθοῦν ὡς θεμέλιον καί κριτήριον τῆς παγκοσμίου εἰρήνης, τήν ὁποίαν συνδέουν μέ τήν ἐλευθερίαν καί τήν δικαιοσύνην. Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τό μέλλον τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς εἰρήνης συνδέεται καί μέ τήν συμβολήν τῶν θρησκειῶν εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς πραγματώσεώς των.

Μέ τοιαύτας σκέψεις καί ἑόρτια αἰσθήματα, ἐν πλήρει βεβαιότητι ὅτι ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας καθ᾿ ἑαυτήν ἀποτελεῖ ἀντίστασιν εἰς τόν ἀπανθρωπισμόν, ἀπό ὅπου καί ἄν αὐτός προέρχεται, καλοῦντες πάντας ὑμᾶς εἰς τόν καλόν ἀγῶνα τῆς οἰκοδομῆς ἑνός πολιτισμοῦ εἰρήνης καί καταλλαγῆς, εἰς τόν ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος θά βλέπῃ εἰς τό πρόσωπον τοῦ συνανθρώπου του τόν ἀδελφόν καί τόν φίλον καί ὄχι τόν ἐπίβουλον καί τόν ἐχθρόν, καί ὑπενθυμίζοντες εἰς ὑμᾶς πάντας, ἀδελφοί καί τέκνα, ὅτι τά Χριστούγεννα εἶναι καιρός αὐτογνωσίας καί εὐχαριστίας, ἀποκαλύψεως τῆς διαφορᾶς μεταξύ Θεανθρώπου καί «ἀνθρωποθεοῦ», συνειδητοποιήσεως τοῦ «μεγάλου θαύματος» τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καί τῆς ἰάσεως τοῦ «μεγάλου τραύματος» τῆς ἀλλοτριώσεως ἀπό τόν Θεόν, κλίνομεν εὐλαβῶς τό γόνυ ἐνώπιον τῆς κρατούσης ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς τόν σαρκωθέντα Λόγον Θεομήτορος Μαριάμ, μεταφέροντες δέ πρός ὑμᾶς τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, εὐχόμεθα αἴσιον, ὑγιηρόν, εὔκαρπον, εἰρηνικόν καί εὐφρόσυνον τόν ἐπερχόμενον νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

  Χριστούγεννα ‚βκγ’

  † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

1. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ΙΒ’, PG 150, 392D.

2. Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ΄, PG 150, 680C.

3. Βλ. Ματθ, ε’, 44.

4. Ἐφεσ. στ’, 15.

5. § 42, 43 καί 44.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2023-2024
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΓΚΥΡΑΣ κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ καί
ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ

  

22 Δεκεμβρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ ....... ὥρα 07:00 π.μ.

 

24 Δεκεμβρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Ναός Ἀσωμάτου Ἀσφενδιοῦ ........... ὥρα 07:00 π.μ.

 

Μέγας Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ποταμητίσσης Νισύρου ..... ὥρα 05:00 μ.μ.

 

25 Δεκεμβρίου: ΔΕΥΤΕΡΑ – Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

Α. Ἱ. Μητρ. Ν. Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίας ............ ὥρα 06:00 π.μ.

 

Β. Ἱ. Μ. Ν. Παναγίας Ποταμητίσσης Νισύρου 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ ... ὥρα 06:00 π.μ.

 

26 Δεκεμβρίου: ΤΡΙΤΗ - ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Ναός Εἰσοδίων Θεοτόκου Νικιῶν Νισύρου ....... ὥρα 07:00 π.μ.

 

27 Δεκεμβρίου: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ποταμητίσσης Νισύρου ...... ὥρα 07:00 π.μ.

 

31 Δεκεμβρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ- ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης πόλεως Κῶ ...... ὥρα 07:00 π.μ.

 

Ἑσπερινός ἑορτῆς Μεγάλου Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

 Ἱερό Ἐξωκκλήσιο Ἁγίου Βασιλείου (Ἐνορίας Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἀμανιοῦ) ................... ὥρα 4:00 μ.μ.

 

1 Ἰανουαρίου: ΔΕΥΤΕΡΑ - Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ ...... ὥρα 07:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

προεξάρχοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου

συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ Τῌ 1ῃ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ................... ὥρα 10:30 π.μ.

 

5 Ἰανουαρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ὄρθρος, Μ. Ὧρες, Μ. Ἑσπερινός Θεοφανείων,

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου καί Μέγας Ἁγιασμός

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ ........ ὥρα 06:00 π.μ.

 

6 Ἰανουαρίου: ΣΑΒΒΑΤΟ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου καί Μέγας Ἁγιασμός

προεξάρχοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου

συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ .............. ὥρα 07:00 π.μ.

 

Μετά τό πέρας ἡ πομπή ἐκκινεῖ διά τήν ΚΑΤΑΔΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

εἰς τήν πρό τοῦ Διοικητηρίου προβλῆτα ................. ὥρα 11.00 π.μ.

 

7 Ἰανουαρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ - ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ ........ ὥρα 07:00 π.μ.

 

Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα!

Αἴσιον καί Εὐλογημένον τό Νέον Ἔτος 2024

Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἑορτασμῶν
τοῦ Πολιούχου τῆς Κῶ,
Ἁγίου Νικολάου
Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ,
ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη
νά συμπληρώσει τίς εὐχαριστίες,
οἱ ὁποῖες δέν καλύφθηκαν ἀπό ἄμβωνος,
δημοσιοποιώντας τίς σχετικές Ἐπιστολές.

 
Τήν Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023,
ἑορτή τοῦ Πολιούχου τῆς Κῶ
Ἁγίου Νικολάου
Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας
,
πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως Κῶ.
 
 
Τήν Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, στίς 6.00 μ.μ.
θά τελεσθεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου 
συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ.
 
 
Τήν Κυριώνυμο Ἡμέρα, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023,
στίς 7.00 π.μ.
θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί
Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου 
συλλειτουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ.
 
 
Ἀμέσως μετά τή Δοξολογία θά πραγματοποιηθεῖ 
Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
διά τῶν ὁδῶν: Κοραῆ, Ἀκτή Μιαούλη, Ἀκτή Κουντουριώτου, 
Βασιλέως Παύλου, Ἱπποκράτους καί Μητροπόλεως.
 
Γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή
Ὁ Πρόεδρος
Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Καματερός
 

Ἡ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀσωμάτων Ἀσφενδιοῦ Κῶ
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 στίς 6.00 μ.μ.
θά τελεστεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
γιά τήν ἑορτή τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου
κ. Ναθαναήλ.

Τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
θά ψαλεῖ Ὄρθρος καί
θά τελεστεῖ Θεία Λειτουργία
στόν ἴδιο Ἱερό Ναό
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
κ. Ναθαναήλ.

 

Γιά τήν Ἐνοριακή Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος
Οἰκ. Σακελλάριος Ζουλουφός

 

 

 

 

 

ερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου σέ συνεργασία μέ τόν Φιλανθρωπικό ργανισμό
τ
ς ερς ρχιεπισκοπς θηνν ΑΠΟΣΤΟΛΗ
προσκαλε
  γκύους γυνακες νά καταθέσουν ατήσεις
γιά συμμετοχή στό Πρόγραμμα AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,
τό
ποο περιλαμβάνει λική ποστήριξη
τ
ν νεογέννητων μέ προσφορά καί διάθεση βρεφικν πακέτων (BABY KITS).

Τά παιτούμενα δικαιολογητικά γιά τή συμμετοχή τν γκύων
στό Πρόγραμμα
πάρχουν στό ντυπο τς ατήσεως πού πισυνάπτεται στήν παροσα νάρτηση
ς ρχεο εκόνας, τό ποο μπορετε νά δετε, νά κατεβάσετε καί νά ἐκτυπώσετε.
πίσης πάρχει ρχεο μέ δηγίες πό τή Μ.Κ.Ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ
καί
ρχεο μέ τήν νακοίνωση τς ερς Μητροπόλεως.

Ο ατήσεις πρέπει νά κατατεθον μέχρι τήν Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

Γιά περισσότερες πληροφορίες πευθυνθετε
στήν κ. Δήμητρα Γιάχου (τηλ. Γραφείου 2242057915),
πεύθυνη Κοινωνικς Μέριμνας το παρχείου Κ-Νισύρου
καί Συνεργάτιδα τ
ς ερς Μητροπόλεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Νέας Ἁλικαρνασσοῦ πόλεως Κῶ
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 στίς 6.00 μ.μ.
θά τελεστεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
γιά τήν Ἀνακομιδή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου.

Μετά τόν Ἑσπερινό θά ἀκολουθήσει
παραδοσιακό πανηγύρι.

Τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
θά ψαλεῖ Ὄρθρος καί θά τελεστεῖ
Θεία Λειτουργία στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό.

Κατά τίς Ἀκολουθίες
θά χοροστατήσει καί θά λειτουργήσει
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ναθαναήλ.

Γιά τήν Ἐνοριακή Ἐπιτροπή
Ὁ Πρόεδρος
π. Ἀναστάσιος Τσουκνιᾶς

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου 
ἀνακοινώνει 
ὅτι τήν Τετάρτη 25 Ὀκτωβρίου 
στίς 6.00 μ.μ.
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ναθαναήλ
θά χοροστατήσει κατά τόν Ἑσπερινό
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Χαϊχουτῶν.
 
Τήν Κυριώνυμο Ἡμέρα, 
Πέμπτη 26 Ὀκτωβρίου, στίς 7.00 π.μ.
θά χοροστατήσει κατά τόν Ὄρθρο
καί θά τελέσει τή Θεία Λειτουργία
στόν ἴδιο Ἱερό Ναό.
 

 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀγωνιοῦσα γιά τήν κατήχηση τοῦ ποιμνίου της διοργανώνει καί ἐφέτος κατηχητικές συνάξεις ἐνηλίκων, παιδιῶν καί ἐφήβων.

 

Α) Ἡ κατήχηση ἐνηλίκων θά πραγματοποιεῖται ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, στήν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κάθε Τετάρτη ἀπό τίς 5.30 ἕως τίς 6.30 μ.μ. Ἡ πρώτη σύναξη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2023.

 

Β) Στήν Ἐνορία Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ τό Κατηχητικό γιά παιδιά θά γίνεται κάθε Κυριακή μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

  • γιά παιδιά Δημοτικοῦ 11.00 π.μ. μέ 12.00 μεσημέρι στόν Ἱερό Ναό  καί
  • γιά παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου 11.00 π.μ. μέ 12.00 μεσημέρι στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Κυριακή 22 Ὀκτωβρίου.

Γ) Στήν Ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ Πλατανίου τό κατηχητικό γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ θά γίνεται κάθε Κυριακή 11.00 π.μ. μέ 12.00 τό μεσημέρι. Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Κυριακή 15 Ὀκτωβρίου.

Δ) Στήν Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Πυλίου τό κατηχητικό γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ θά γίνεται κάθε Σάββατο 12.00 μεσημέρι μέ 1.00 μ.μ. στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τό Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου.

Ε) Στήν Ἐνορία Εἰσοδίων Θεοτόκου Κεφάλου θά γίνονται οἱ ἑξῆς κατηχητικές συνάξεις:

Κατηχητικό ἐνηλίκων στόν Ἱερό Ναό κάθε Πέμπτη 5.00 μέ 6.00 μ.μ. Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Πέμπτη 19 Ὀκτωβρίου.

Κατηχητικό γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε Κυριακή 12.00 μεσημέρι μέ 1.00 μ.μ. Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Κυριακή 22 Ὀκτωβρίου.

ΣΤ) Γιά νά ἐνημερωθεῖτε γιά τήν Κατήχηση παιδιῶν καί ἐνηλίκων στίς ὑπόλοιπες Ἐνορίες σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀπευθύνεστε στούς ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν.

Ἡ κατήχηση τῶν ἐνηλίκων
θά πραγματοποιεῖται
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
στήν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου
κάθε Τετάρτη
ἀπό τίς 5.30 ἕως τίς 6.30 μ.μ.

Ἡ πρώτη σύναξη θά πραγματοποιηθεῖ
τήν Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2023.

Τήν 1η Σεπτεμβρίου 2023, κατά τήν ἔναρξη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους εἴχαμε τή χαρά νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἔγγραφη δήλωση δωρεᾶς τῶν κυρίων 1) ALI-GUVEN (ΑΛΗ-ΓΚΙΟΥΒΕΝ) IZMIRLIOGLU (ΙΖΜΙΡΛΙΟΓΛΟΥ) τοῦ YUSUF NACI (ΓΙΟΥΣΟΥΦ-ΝΑΤΖΗ ἤ ΝΑΤΣΗ) καί τῆς FATMA (ΦΑΤΜΑ), 2) HASAN-ISIK (ΧΑΣΑΝ-ΙΣΙΚ) IZMIRLIOGLU (ΙΖΜΙΡΛΙΟΓΛΟΥ) τοῦ YUSUF NACI (ΓΙΟΥΣΟΥΦ-ΝΑΤΖΗΝΑΤΣΗ) καί τῆς FATMA (ΦΑΤΜΑ).

Μέ μεγάλη συγκίνηση, συναντηθήκαμε στό γραφεῖο τῆς κυρίας Ἀφροδίτης Μπιλλήρη-Ἀβρίθη, Νομικῆς Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, παρουσίᾳ διερμηνέων, νομικῶν καί ἀπό τίς δύο πλευρές καί φυσικά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί συνυπογράψαμε ἅπαντες ἰδιωτικό συμφωνητικό δωρεᾶς, τμήματος τῆς Κ.Μ. 888 γαιῶν Κῶ-Ἐξοχῆς, μέ παραχώρηση δουλείας διόδου, συνυπογράφοντας καί σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, προκειμένου μέ συμβολαιογραφικό ἔγγραφο, νά παραλάβει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, τελικά, στήν πλήρη κυριότητα νομή καί κατοχή της, τήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τά γειτνιάζοντα κελλιά μοναχῶν, πού ὑπῆρχαν ἀπό τή Βυζαντινή Περίοδο.

Μέ πρόταση δέ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος ἦταν παρών, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνέλαβε, μετά τήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νά τοποθετηθεῖ στήν εἴσοδο εὐδιάκριτη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία θά ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«ΔΩΡΕΑ ΑΛΗ-ΓΚΙΟΥΒΕΝ ΙΖΜΙΡΛΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΣΑΝ-ΙΣΙΚ ΙΖΜΙΡΛΙΟΓΛΟΥ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣΟΥΦ-ΝΑΤΖΗ ΙΖΜΙΡΛΙΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΘΕΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023»

Τή μετάφραση τῶν δηλώσεων καί τοῦ συνταχθέντος κειμένου ἀπό τά Ἑλληνικά στά Ἀγγλικά ἔκανε ὁ κύριος Νικόλαος Παστρικός τοῦ Σπυρίδωνος, Ἀρχιτέκτονας, καί τή μετάφραση ἀπό τά Ἀγγλικά στά Τουρκικά ἔκανε ἡ Δικηγόρος Bodrum κυρία Arican Sarantis Mualla Berna (σύζυγος τοῦ κυρίου Δημητρίου Σαράντη, Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κῶ).

Μάλιστα, ὅπως δήλωσε ὁ κύριος Νικόλαος Παστρικός, ἤδη ξεκίνησε τήν ἐκπόνηση τῆς μελέτης γιά τήν πλήρη ἀποκατάσταση τῶν κτισμάτων. Τή μελέτη αὐτή προσφέρει ἀφιλοκερδῶς πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Κώου καί Νισύρου.
Μέ τό συμφωνητικό αὐτό, ἤδη παραδόθηκε ἡ χρήση τοῦ χώρου. Ἐπιθυμία τῶν δωρητῶν εἶναι νά γίνει ἄμεσα ἡ διάνοιξη τῆς δουλείας διόδου, ὅπως τήν ὅρισαν στό συμφωνητικό καί τό ἐπισυναπτόμενο τοπογραφικό, ὥστε, κατά τήν τελική ὑπογραφή τῶν ὁριστικῶν συμβολαίων, ὅταν ἐπισκεφθούν πάλι τήν Κῶ νά χαροῦν τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως.

 

Θερμές καί ἐγκάρδιες εἶναι οἱ εὐχές πού στέλνει
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ναθαναήλ
πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς, τούς Μαθητές
καί τίς Οἰκογένειές τους γιά νά ξεκινήσουν
τόν καλό καί ὄμορφο ἀγῶνα τῆς μάθησης
μέ Πίστη, Χάρα καί Ἐλπίδα.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος τή Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 
θά τελέσει τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ,
γιά τή νέα σχολική χρονιά,
σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

1. Στό 7ο Δημοτικό Σχολεῖο Κῶ στίς 9.00 π.μ.

2. Στό ΕΠΑΛ Κῶ στίς 10.00 π.μ.

3. Στό 1ο καί 3ο Γυμνάσιο Κῶ στίς 11.00 π.μ.

4. Στό 1ο ΓΕΛ "Ἱπποκράτειο" στίς 12.00 μεσημέρι.

5. Στό Ἑσπερινό Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Κῶ 
στόν χῶρο τοῦ 2ου ΓΕΛ Κῶ "Ὀδυσσέας Ἐλύτης" 
στίς 8.00 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου
πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή
τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Προφήτου Ζαχαρίου
πού βρίσκεται στήν ὁμώνυμη περιοχή.

Τή Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στίς 7.00 μ.μ.
θά ψαλεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
θά ἀκολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.

Τήν Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εὐδοκίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ καί Τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἑορτάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις, διά τριακοστήν πέμπτην φοράν, τήν Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Χαιρόμεθα διά τήν ἀπήχησιν τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον εἰς τόν χριστιανικόν κόσμον, ἀλλά καί εἰς ἄλλας θρησκείας, εἰς κοινοβούλια καί πολιτικούς, εἰς τόν χῶρον τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, τῆς ἐπιστήμης, τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί τῆς νεολαίας. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ οἰκολογική κρίσις, ὡς παγκόσμιον πρόβλημα, μόνον μέ παγκόσμιον εὐαισθητοποίησιν καί κινητοποίησιν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ.

Ἐκφράζομεν ἐπίσης τήν ἱκανοποίησιν μας, ἐπειδή ἔχει ὁριστικῶς κατανοηθῆ ἡ ἄμεσος συνάφεια οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων, καί δή τό γεγονός ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος θίγει πρωτίστως τούς πτωχούς τῆς γῆς. Ὁ συνδυασμός περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν δράσεων ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό μέλλον, ἐφ᾿ ὅσον μόνον τότε ὑπάρχει βιώσιμος ἀνάπτυξις καί πρόοδος, ὅταν μεριμνῶμεν συγχρόνως διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καί τήν προστασίαν τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι τονίζεται σήμερον ἡ ἀναγκαιότης μιᾶς «οἰκολογικῆς διευρύνσεως» τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Γίνεται μάλιστα λόγος περί «τετάρτης γενεᾶς» δικαιωμάτων, ὁμοῦ μετά τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτισμικῶν καί τῶν δικαιωμάτων ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἀναφέρεται εἰς τήν ἐξασφάλισιν τῶν περιβαλλοντικῶν προϋποθέσεών των. Ὁ ἀγών διά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοήσῃ τό γεγονός ὅτι αὐτά ἀπειλοῦνται ὑπό τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ὑπό τῆς ἐλλείψεως ποσίμου ὕδατος, εὐφόρου ἐδάφους καί καθαρᾶς ἀτμοσφαίρας, καί γενικώτερον ὑπό τῆς «περιβαλλοντικῆς ὑποβαθμίσεως». Αἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως ὀφείλουν νά ἀντιμετωπίζωνται ἐξόχως εἰς τό ἐπίπεδον τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι αὐτά, εἰς ὅλας των τάς πτυχάς καί διαστάσεις, ἀποτελοῦν ἀδιάσπαστον ἑνότητα καί ὅτι ἡ προστασία των εἶναι ἀδιαίρετος.

Εἰς αὐτήν τήν συνάφειαν ἀνήκει καί ἡ ἀντιμετώπισις τῶν δεινῶν, τά ὁποῖα προεκάλεσεν ἡ ἐπίθεσις τῆς Ρωσσίας κατά τῆς Οὐκρανίας καί συνδέονται μέ φοβεράς οἰκολογικάς καταστροφάς. Κάθε πολεμική ἐνέργεια εἶναι καί πόλεμος κατά τῆς κτίσεως, εἶναι μία σοβαρωτάτη ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ρύπανσις τῆς ἀτμοσφαίρας, τῶν ὑδάτων καί τοῦ ἐδάφους ἀπό τούς βομβαρδισμούς, ὁ κίνδυνος πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώματος, ἀπελευθερώσεως ἐπικινδύνου ἀκτινοβολίας ἀπό τούς πυρηνικούς σταθμούς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ἡ καρκινογόνος σκόνη τῶν βομβαρδισμένων κτιρίων, ἡ καταστροφή τῶν δασῶν καί ἡ ἀχρήστευσις καλλιεργησίμων ἀγροτικῶν ἐκτάσεων, ὅλα αὐτά μαρτυροῦν ὅτι ὁ λαός καί τό οἰκοσύστημα τῆς Οὐκρανίας ὑπέστησαν καί συνεχίζουν νά ὑφίστανται ἀνυπολογίστους ἀπωλείας. Ἐπαναλαμβάνομεν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ: Νά τερματισθῇ ἀμέσως ὁ πόλεμος καί νά ἀρχίσῃ ὁ εἰλικρινής διάλογος.

Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία συνεχίζει τόν ἀγῶνα της ὑπέρ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ μέριμνά της διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος δρᾶσις εἰς τήν ζωήν της, ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις καί πραγμάτωσίς αὐτῆς, ὡς προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὅλας τάς μορφάς καί διαστάσεις τῆς καλῆς μαρτυρίας της ἐν τῷ κόσμῳ. Αὐτή ὑπῆρξε καί ἡ τιμαλφεστάτη παρακαταθήκη τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς οἰκολογικῆς θεολογίας μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου. Τιμῶντες τήν μεγάλην προσφοράν του, κατακλείομεν τό παρόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου μέ ὅσα ἔγραψε περί τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς ὁλιστικῆς ἀπαντήσεως εἰς τά σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα: «Στή Θεία Λειτουργία ὁ φυσικός καί ὑλικός κόσμος καί ὅλες οἱ αἰσθήσεις μετέχουν σέ μία ἑνότητα ἀδιάσπαστη. Δέν ὑπάρχει ἀντίθεση μεταξύ ὑποκειμένου καί ἀντικειμενικῆς πραγματικότητος, δέν ὑπάρχει ἡ κατακτητική στάση τοῦ ἀνθρώπινου λόγου ἀπέναντι στόν κόσμο πού τόν περιβάλλει. Ὁ κόσμος δέν κεῖται ἔναντι, δέν (εἶναι) ἀντικείμενον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά προσλαμβάνεται καί κοινωνεῖται. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὄχι μόνο ἕνωσή μας μέ τόν Θεό καί τούς ἄλλους, ἀλλά καί πρόσληψη τροφῆς, ἀποδοχή καί καταξίωση τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος, ἐνσωμάτωση τῆς ὕλης καί ὄχι χρήση τῆς ὕλης. Ἡ ἱερότητα πού συνοδεύει αὐτή τή στάση, τό θεῖο ρῖγος πού διαπερνᾶ αὐτή τή σχέση, εἶναι ὁ ἀντίποδας τῆς Τεχνολογίας καί ἡ ἀπάντηση στό οἰκολογικό μας πρόβλημα. Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι καί γι᾿ αὐτόν τόν λόγο ὅ,τι καλύτερο ἔχει νά προσφέρῃ ἡ Ὀρθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο».

Εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ!

,βκγ’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ. Ναθαναήλ
θά χοροστατήσει κατά τόν Ὄρθρο
καί θα τελέσει τή Θεία Λειτουργία
γιά τούς ἀποδήμους στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στίς Χαϊχοῦτες.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀνακοινώθηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση κι ἔτσι ὁλοκληρώνεται μία μακρά, δύσκολη, ἀλλά παραγωγική καί πολύ ὠφέλιμη πορεία γιά ἐσᾶς τούς ἀποφοίτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου, πού προσπαθήσατε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις εἴτε νά λάβετε τό Ἀπολυτήριο τοῦ Λυκείου, ἕνα σημαντικό ἐφόδιο γιά τή ζωή σας, εἴτε νά συνεχίσετε τίς σπουδές σας.

Ὅλα αὐτά τά χρόνια ἀντιμετωπίσατε δυσκολίες, ἀγωνιστήκατε, ξενυχτήσατε, κουραστήκατε, ἀλλά κερδίσατε καί πολλά: φιλίες, γνώσεις, ἐμπειρίες ζωῆς, ὠριμάσατε, μεγαλώσατε. Ἄν κοιτάξετε πίσω σας, στά πρῶτα χρόνια τῆς μαθητικῆς ζωῆς, θά καταλάβετε πόσα πολλά ἔχετε ἐπιτύχει, πόσο πολύ ὠφεληθήκατε καί πλουτίσατε. Σέ αὐτό τό ταξίδι γνώσης καί προόδου ἔχετε πάντοτε στό πλευρό σας τόν Χριστό, πού δείχνει τόν δρόμο τοῦ ἀγῶνα, τῆς προσπάθειας, ἀκόμη καί τῆς θυσίας.

Μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ἀγάπη καί σεβασμό στόν πλησίον καί συνεχῆ προσπάθεια θά ἱκανοποιήσετε τούς στόχους σας καί θά ἐκπληρώσετε τά εὐγενέστερα ὄνειρά σας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς θέλει ἀγωνιστές μέ στόχους καί ἰδανικά. Ἄς μήν τό λησμονοῦμε ποτέ.

Εὐχόμαστε τά καλύτερα γιά ἐσᾶς, εἴτε συνεχίζετε τίς σπουδές σας εἴτε εἰσέρχεστε στόν δύσκολο καί κοπιαστικό στίβο τῆς ἐργασίας.

Συγχαρητήρια ἀξίζουν σέ ὅλους σας, ἀλλά καί στίς οἰκογένειές σας, καθώς στάθηκαν δίπλα σας καί σᾶς ὑποστήριξαν μέ ὅποια μέσα διέθεταν.

Συγχαρητήρια ἀξίζουν καί στούς δασκάλους σας, στήν Πρωτοβάθμια καί στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, γιά τόν δικό τους ἀγῶνα καί γιά τή δική τους ἀκούραστη φροντίδα καί ἀνυποχώρητη μέριμνα νά σᾶς μεταδώσουν τό ἦθος καί τίς γνώσεις τους.

Ἡ ζωή δέν εἶναι εὔκολη. Συνήθως εἶναι γεμάτη προβλήματα καί δυσκολίες. Εἶναι ὅμως μεγάλη ἡ χαρά ὅταν μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τόν δικό μας ἀγῶνα τίς ξεπερνᾶμε.

Εὔχομαι ἡ Παναγία Σπηλιανή τῆς Νισύρου, ἡ προστάτης τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Πατρίδας μας, καί ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας νά πρεσβεύουν στόν Κύριο καί νά μεσιτεύουν γιά ἐμᾶς. Ἡ ζωή σας, ἡ ζωή τῶν οἰκογενειῶν σας καί ἡ ζωή τῶν δασκάλων σας εἴθε νά εἶναι γεμάτη μέ Χαρά καί Ἐλπίδα καί ὁ Ἅγιος Θεός ἄς πλουτίζει ὅλους μας μέ τή Χάρη Του, ἄς μᾶς στηρίζει μέ τό δῶρο τῆς Ἐλπίδας καί ἄς μᾶς στολίζει μέ τό ἀγαθό τῆς Πίστεως καί τῆς Ἀγάπης πρός τόν Συνάνθρωπο!

Θερμά συγχαρητήρια! Καλή δύναμη!

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 28ῃ Ἰουλίου 2023

Μετ᾿ εὐχῶν διαπύρων καί ἀνυπόκριτης ἀγάπης

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Κυριακή 2 Ἰουλίου στίς 7.30 μ.μ.
θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
στό Ἱερό Κάθισμα τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἁγίων
καί τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει
Κώου καί Νισύρου διαλαμψάντων

στό Ἀσφενδιοῦ (περιοχή Μονάγρι)
χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
δέν θά ἀκολουθήσει φαγητό καί χορός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
τό Σάββατο 1 Ἰουλίου ἑορτάζει
ἡ Ὁσία Μελώ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ.

Στίς 7.00 π.μ. θά τελεστεῖ Ὄρθρος καί
ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ναθαναήλ.

Δέν θά ὑπάρξει λεωφορεῖο
γιά τή μετακίνηση τῶν προσκυνητῶν.

Ἡ μετακίνησή τους
θά πρέπει νά γίνει μέ δικά τους μέσα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

 

 

 

 

Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
καί ἡ Ἀστική Ἑταιρεία Ἱπποκράτης
σᾶς προσκαλοῦν
τήν Κυριακήν 18 Ἰουνίου, ὥραν 19.00,
είς τήν Αἴθουσαν τῆς Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς Κῶ,
ὅπου θά πραγματοποιηθῇ
ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ,
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ

Τό βιβλίον θά παρουσιάσῃ
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΝΙΣΥΡΙΟΥ


Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τετάρτη 21 Ἰουνίου
ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ 
τή μνήμη
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου.


Πρόγραμμα Ἑορτασμοῦ

Ἀπό τή Δευτέρα 12η Ἰουνίου καθημερινά τελεῖται
Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση
τοῦ Ἁγίου Νικήτα
στίς 6.30 μ.μ. 

Τήν Τρίτη 20ή Ἰουνίου, παραμονή
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, στίς 6.30 μ.μ.,
θά ψαλεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ θά γίνει ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικήτα πρός τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Ποταμητίσσης.

Ἐν συνεχείᾳ, θά προσφερθεῖ ὡς εὐλογία φαγητό στό Ζωσιμοπούλειο
καί θά ἀκολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.

Γιά τή μετάβαση στή Νίσυρο προσκυνητῶν ἀπό τήν Κῶ τό πλοῖο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
θά πραγματοποιήσει τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 20ῆς Ἰουνίου
δρομολόγιο ἀπό τήν Καρδάμαινα γιά τή Νίσυρο στίς 5.00 μ.μ.

Τό δρομολόγιο γιά ἐπιστροφή ἀπό τή Νίσυρο στήν Καρδάμαινα θά ξεκινήσει στίς 11.30 μ.μ.

 

Ὅποιος πάει μέ τό πλοῖο πρέπει νά ἔχει κάνει κρατήση θέσεως:
τηλ. 2242031306, κιν. 6970625808 κ. Παρασκευή.

 

Τήν Κυριώνυμο Ἡμέρα, Τετάρτη 21η Ἰουνίου, θά ψαλεῖ ὁ Ὄρθρος καί θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, στίς 7.00 π.μ.

Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς

Τήν Τετάρτη 7 Ἰουνίου 2023, στίς 8.15 μ.μ.,
Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν
Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Κῶ-Νισύρου

παρουσιάζει Μικρασιάτικα Τραγούδια
στήν αὐλή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ.

Ο σύνδεσμος που ακολουθεί αφορά τη συμμετοχή του Γυμνασίου Ζηπαρίου Κω στον Διαγωνισμό bravo schools, στον οποίο το Σχολείο είναι Πρεσβευτής της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης και των Ισχυρών Θεσμών ορισμένο από τον ΟΗΕ, τη UNICEF και την UNESCO.

 

Το Γυμνάσιο Ζηπαρίου συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την καλλιτεχνική δημιουργία «Εξομολόγηση».

 

Μέχρι τις 28 Μαϊου θα διεξάγεται ανοιχτή ψηφοφορία για το κοινό και μπορούν να ψηφίσουν όλοι. Για να ψηφίσετε πατείστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

 https://bravo-schools.inactionforabetterworld.com/voting-by-school/gymnasio-zhparioy.1836.html

 

Το έπαθλο για το Σχολείο που θα νικήσει είναι ο πλήρης εξοπλισμός του με ψηφιακή υποδομή. 

 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προκύπτουν κατά το 60 τοις εκατό από την κρίση της εξειδικευμένης επιτροπής και κατά το 40 τοις εκατό από τις ψήφους του κοινού. Γι᾿ αυτό αποτελεί σημαντική στήριξη για το Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω και τους μαθητές του να ψηφίσουμε όλοι και να διαδώσουμε τον σύνδεσμο και την ψηφοφορία με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας θεωρεί πρόσφορο.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Κυριακή 28 Μαΐου στίς 7.00 μ.μ.
θά τελεσθεῖ Πανηγυρικός Ἑσπερινός
στό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο Ἁγίας Ὑπομονῆς
στή Μεσσαριά
ἀνεγερθέν ἀπό οἰκογένεια Μηνᾶ Κασίου,
χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι
τό Σάββατο 20 Μαΐου 2023 στίς 7.00 μ.μ.
θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο
Ἁγίων Ἐνδόξων,
Ἰσαποστόλων καί Θεοστέπτων Βασιλέων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

(ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτους)
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Τήν Κυριακή 21 Μαΐου, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθοῦν
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στίς 7.00 μ.μ.
θά τελεσθεῖ στό
Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Νικολάου τῶν Πτωχῶν
(ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀρτεμησίας)
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
ἐπί τῇ Ἀνακομιδῇ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου
κ. Ναθαναήλ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Πέμπτη 18 Μαΐου (ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς)
καί ὥρα 7.00 μ.μ. θά τελεσθεῖ
Μεθέορτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός
στό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο
τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κλαυδίας (Ἁγιάκλαφτη)
στό Πυλί (περιοχή Ἀμούτσα), χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου
κ. Ναθαναήλ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

  Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου 
κ. Ναθαναήλ
θά τελέσει
Ἱερά Παράκληση πρός
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
γιά τούς μαθητές
τῆς Γʹ Τάξεως τῶν Λυκείων
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως
κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

 

  

 

Ἡμερήσια Λύκεια Πόλεως Κῶ (1ο ΓΕΛ, 2ο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ):
Δευτέρα 15 Μαΐου στίς 09.00 π.μ. στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο
Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου.

Ἑσπερινό Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Κῶ:
Δευτέρα 15 Μαΐου στίς 08.00 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ.

Γενικό Λύκειο Ζηπαρίου:
Τρίτη 16 Μαΐου στίς 09.00 π.μ. 
στόν Ἱερό Ναό Θείας Ἀναλήψεως Ζηπαρίου.

Γενικό Λύκειο Ἀντιμαχείας:
Τετάρτη 17 Μαΐου στίς 09.00 π.μ. στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀντιμαχείας.

Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Νισύρου:
Τετάρτη 17 Μαΐου στίς 07.00 μ.μ. στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Σπηλιανῆς Νισύρου.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Δῆμος Κῶ, οἱ Ἐθνοφύλακες Κῶ
καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
σᾶς προσκαλοῦν
τήν Κυριακή 7 Μαΐου 2023 καί ὥρα 1.30 μ.μ.
στήν περιοχή τῆς Βουρρίνας,
πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Μελοῦς,
ὅπου θά ψαλεῖ Ἐπιμνημόσυνη Δέηση, στό Ἡρῶο
πού ἔχει τοποθετηθεῖ στό σημεῖο τῆς σύλληψης,
γιά τούς Κώους πατριῶτες Θεόκριτο Β. Κώστογλου,
Ἀνεζούλα Γ. Πατάκου-Τρουμούχη καί Σταματία Θ. Περῆ
πού ἀπαγχονίσθηκαν στίς 16 Ἀπριλίου 1945
ἀπό τά Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ
    ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΛΟΧΑΓΟΙ

        Ο ΚΩΟΥ καί ΝΙΣΥΡΟΥ             ΔΑΥΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ            ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
   † ΝΑΘΑΝΑΗΛ                        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΟΣ                                               

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,

Προσφιλέστατα τέκνα,

Φθάσαντες, χάριτι θείᾳ, τήν πανσωστικήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, δι᾿ ἧς κατηργήθη τό κράτος τοῦ θανάτου καί ἠνεώχθησαν τῷ ἀδαμιαίῳ γένει αἱ πύλαι τοῦ Παραδείσου, ἀπευθύνομεν πᾶσιν ὑμῖν πασχαλίους προσρήσεις καί ἐγκάρδιον ἑόρτιον χαιρετισμόν, ἀναβοῶντες τό κοσμοχαρμόσυνον «Χριστός Ἀνέστη!».

Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, δονεῖται ἀπό τήν ἀνεκλάλητον χαράν τῆς Ἀναστάσεως. «Πεῖραν ἀναστάσεως» μαρτυροῦν οἱ ἆθλοι τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, ἡ λατρευτική καί μυστηριακή ἐμπειρία, ἡ ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», ἡ εὐσέβεια καί ἡ πνευματικότης τῶν πιστῶν, ἡ θυσιαστική ἀγάπη καί ἡ κατά Χριστόν ἀναστροφή αὐτῶν, ἡ προσδοκία ἑνός κόσμου, ἔνθα «ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι» [1].

Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί δι᾿ αὐτῆς, τά πάντα εὑρίσκονται ἐν κινήσει πρός τήν τελείωσίν των ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ ἐσχατολογική ὁρμή ἔδιδε πάντοτε εἰς τήν Ὀρθόδοξον ἐγκόσμιον μαρτυρίαν δυναμισμόν καί προοπτικήν. Παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου θρυλούμενα, λόγῳ τοῦ ἐσχατολογικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς της, ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ἐσυνθηκολόγησεν ἀπέναντι εἰς τήν παρουσίαν τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν ἀπώθησε τήν πραγματικότητα τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου, δέν ἠγνόησε τήν ἀμφισημίαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ποτέ δέν ἐθεώρησε τόν ἀγῶνα δι᾿ ἕνα δικαιότερον κόσμον ἀλλότριον πρός τήν ἀποστολήν της.

Ἐγνώριζεν ὅμως ὅτι ὁ πόνος καί ὁ σταυρός δέν εἶναι ἡ ἐσχάτη πραγματικότης. Ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ βεβαιότης ὅτι διά τοῦ Σταυροῦ, διά τῆς «στενῆς πύλης», ὁδηγούμεθα εἰς τήν Ἀνάστασιν. Ἡ πίστις αὐτή ἀποτυποῦται εἰς τό γεγονός ὅτι ὁ πυρήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἡ Θεία Εὐχαριστία, συνδέεται οὐσιωδῶς μέ τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν, ὅπως τονίζει ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, ἡ Θεία Εὐχαριστία «εἶναι γεμάτη χαρά καί φῶς», διότι «δέν ἔχει ὡς βάση τόν Σταυρόν καί μία ἐξιδανίκευση τοῦ πάθους, ἀλλά τήν Ἀνάσταση ὡς ὑπέρβαση τοῦ πάθους τοῦ Σταυροῦ»[2]. Ἡ Θεία Εὐχαριστία μᾶς μεταφέρει εἰς τόν Γολγοθᾶν ὄχι διά νά παραμείνωμεν ἐκεῖ, ἀλλά διά νά ὁδηγηθῶμεν, διά μέσου τοῦ Σταυροῦ, εἰς τήν ἀείφωτον δόξαν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ὑπέρβασις τῆς οὐτοπικῆς σωτηρίας «χωρίς Σταυρόν» καί τοῦ ὑπαρκτικοῦ ναυαγίου τοῦ σταυροῦ «χωρίς Ἀνάστασιν».

Ἡ μετοχή μας εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀφ᾿ ἑνός ἔμπρακτος κατάργησις κάθε οὐτοπισμοῦ τῶν «εὐρυχώρων ὁδῶν» καί τῶν ψευδεπιγράφων παραδείσων ἀπροσκόπτου εὐδαιμονίας, ἐν ταὐτῷ δέ καί ὁριστική ὑπέρβασις τοῦ ἀπέλπιδος ἐγκλωβισμοῦ εἰς τήν δῆθεν ἀνυπέρβλητον ἀρνητικότητα, ἀφοῦ ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ κυοφορεῖ τήν Ἀνάστασιν, τήν «ἄληκτον εὐφροσύνην», τῆς «αἰωνίου δόξης τήν ἀπόλαυσιν». Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἀναφέρει τήν ζωήν μας εἰς τήν θεανθρωπίνην οὐσίαν της καί εἰς τόν οὐράνιον προορισμόν της.

Ἐν Χριστῷ γνωρίζομεν καί βιοῦμεν ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι ὅλη ἡ ζωή μας, ὅτι ὁ βιολογικός θάνατος δέν ἀποτελεῖ τέλος καί ἐκμηδενισμόν τῆς ὑπάρξεώς μας. Δέν ὁρίζουν τά βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς τήν ἀλήθειάν της. Ἐξ ἄλλου, ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή εἶναι ἀναπότρεπτος «πορεία πρός τόν θάνατον» ὁδηγεῖ εἰς ὑπαρξιακά ἀδιέξοδα, εἰς ἀπόγνωσιν καί μηδενισμόν, εἰς ἀδιαφορίαν διά τά οὐσιώδη τοῦ βίου. Ἠ ἐπιστήμη, ἡ οἰκονομική καί κοινωνική πρόοδος, ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν οὐσιαστικήν λύσιν καί διέξοδον. Οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ «ἔχοντες ἐλπίδα»[3], οἱ προσδοκῶντες τήν ἐρχομένην Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς τήν τελικήν πραγματικότητα, ὡς πληρότητα ζωῆς καί γνώσεως, ὡς χαράν πεπληρωμένην, ὄχι μόνον διά τάς ἐπερχομένας γενεάς, ἀλλά διά σύμπαν τό ἀνθρώπινον γένος ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἄχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Αὐτήν τήν θέασιν τῆς ἱστορίας καί τῆς αἰωνιότητος, τόν ἀναστάσιμον χαρακτῆρα τῆς πίστεως, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ἀδιαμφισβήτητον γεγονός ὅτι τό μέγα θαῦμα τῆς Ἀληθείας ἀποκαλύπτεται μόνον «τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό μυστήριον», καλούμεθα νά μαρτυρῶμεν σήμερον εἰς ἕνα πολιτισμόν ἀπωθήσεως τοῦ Ὑπερβατικοῦ καί ποικίλων συρρικνώσεων τῆς πνευματικῆς ταυτότητος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.

Δοξάζοντες ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί ἀνατείλαντα πᾶσι τήν αἰώνιον ζωήν Κύριον καί μετέχοντες ἐν ἀγαλλιάσει τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», δεόμεθα τοῦ πανσθενοῦς, πανσόφου καί πανοικτίρμονος Ποιητοῦ καί Λυτρωτοῦ τοῦ παντός, ὅπως εἰρηνεύῃ τόν κόσμον, χαρίζηται δέ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων πάντα τά σωτηριώδη δωρήματα Αὐτοῦ, ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά Του, νῦν καί ἀεί καί εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Ἀμήν!

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκγ´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

_____________

1. Ἀποκ. κα’, 5.

2. «Ἐσχατολογία καί ἱστορία», Ἔργα Α΄. Ἐκκλησιολογικά μελετήματα, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 2016, σ. 498.

3. Βλ. Α΄ Θεσσ. δ’, 13.

Κατωτέρω

παραθέτουμε τό πρόγραμμα

Χοροστασιῶν καί

Θείων Λειτουργιῶν

γιά τήν Ἁγία

καί Μεγάλη Ἑβδομάδα

καί τό Πάσχα 2023

 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2023

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Κεφάλου 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 07:00 μ.μ.

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λειτουργία Προηγιασμένων-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό  Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παύλου Λινοποτίου  07:00 μ.μ.

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Λειτουργία Προηγιασμένων-Ἀρχιερατική Χοροστασία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κῶ  07:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ 07:00 μ.μ.

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Λειτουργία Προηγιασμένων-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου-Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ Πλατανίου 07:00 π.μ.

Μυστήριο Ἱ. Εὐχελαίου-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ιερό Ναό Ἁγίων Πάντων Παραδεισίου Κῶ  05:00 μ.μ.

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου-Ἀρχιερατική Χοροστασία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νεκταρίου 07:00 π.μ.

Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 07:00 μ.μ.

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν καί Ἑσπερινός-Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 10:00 π.μ.

Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου Ἀρχιερατική Χοροστασία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 07:00 μ.μ.

Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου 09:30 μ.μ.

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ἑσπερινός - Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου-Ἀρχιερατική Χοροστασία Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ Κῶ 07:00 π.μ.

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὄρθρος-Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 11:00 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΙ

Ἔναρξη στίς 10:00 π.μ.

Ἔνδυση τῶν Ἱερῶν Ἀμφίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πόλεως Κῶ. Ἀμέσως μετά θά ξεκινήσει ἡ πομπή πρός τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ, ὅπου θά γίνει ἡ ἔναρξη τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν ὁποῖο θά χοροστατήσει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες θά μεταβοῦν στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ, ὅπου θά πραγματοποιηθεῖ ἡ συνέχεια καί ἡ Ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου.

 

  

Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
τό Σάββατο 1 Ἀπριλίου 2023, στίς 6.00 μ.μ.,
θά πραγματοποιηθεῖ Ἑσπερινός Θυρανοιξίων καί τήν ἑπομένη, Κυριακή 2 Ἀπριλίου 2023,
στίς 7.00 π.μ.,
θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία
στόν ἀνακαινισμένο,
ἀπό τήν Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου,
Ἱερό Καθεδρικό Ναό
Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως Κῶ
.

Στά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σᾶς προσκαλοῦν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀγκύρας
κ.κ. Ἱερεμίας,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου,
Χάλκης καί Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσόστομος,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ,
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ναθαναήλ,
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
καί ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου.

Γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
π. Ἰωάννης Διακοπαναγιώτης

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν Covid-19.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει
ὅτι τήν 25η Μαρτίου πανηγυρίζει τό
Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Τήν Παρασκευή 24 Μαρτίου, καί ὥρα 6.00 μ.μ.,
θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί ἡ
Δ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Τό Σάββατο 25 Μαρτίου, καί ὥρα 7.00 π.μ.,
θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν εἶναι ὑποχρεωτική
ἡ τήρηση τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν Covid-19.

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανοικτίρμονος καί πανδώρου Θεοῦ, διάγοντες ἤδη τήν εὐλογημένην περίοδον τοῦ Κατανυκτικοῦ Τριῳδίου, εἰσερχόμεθα αὔριον εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τό στάδιον τῆς παθοκτόνου νηστείας καί τῆς «πανσέπτου ἐγκρατείας», κατά τό ὁποῖον ἀποκαλύπτεται τό βάθος τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Παραδόσεως καί ἡ ἀνύστακτος μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας διά τήν πνευματικήν προκοπήν τῶν τέκνων της. Ὡς ὑπενθυμίζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος, 2016), «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἰς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ᾿ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ» (Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, § 1).

Τά πάντα εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἄσειστον θεολογικόν θεμέλιον καί σωτηριολογικήν ἀναφοράν. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀσκοῦν τό «κοινόν ἄθλημα» τῆς ἀσκήσεως καί τῆς νηστείας «ἐν παντί εὐχαριστοῦντες» (Θεσσ. Α’ ε’, 18). Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τά τέκνα της νά διατρέξουν τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν γυμνασμάτων ὡς πορείαν πρός τό Ἅγιον Πάσχα. Ἀποτελεῖ κεντρικήν ἐμπειρίαν τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ὅτι ὁ γνήσιος ἀσκητισμός δέν εἶναι ποτέ σκυθρωπός, ἀφοῦ διαποτίζεται ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς ἀναστασίμου εὐφροσύνης. Ἡ ὑμνολογία μας ἀναφέρεται εἰς τό «ἔαρ τῆς νηστείας».

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, μακράν τῶν παγίδων τοῦ νεοπλατωνίζοντος δυϊσμοῦ καί τῆς ἀλλοτριωτικῆς «σωματοκτονίας», ὁ γνήσιος ἀσκητισμός εἶναι ἀδιανόητον νά ἀποβλέπῃ εἰς τήν ἐξουθένωσιν τοῦ «κακοῦ σώματος» χάριν τοῦ πνεύματος καί τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς ψυχῆς ἐκ τῶν βασανιστικῶν δεσμῶν του. Ὅπως τονίζεται, «ἡ ἄσκηση, στήν αὐθεντική ἐκφρασή της, δέν στρέφεται κατά τοῦ σώματος, ἀλλά κατά τῶν παθῶν, ἡ ρίζα τῶν ὁποίων εἶναι «πνευματική», ἀφοῦ «πρωτοπαθής» εἶναι ὁ νοῦς. Μᾶλλον τό σῶμα δέν εἶναι ὁ μέγας ἀντίπαλος τοῦ ἀσκητῆ».

Ἡ ἀσκητική προσπάθεια ἐπιδιώκει τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, χάριν τῆς «οὐ ζητούσης τά ἑαυτῆς» ἀγάπης, ἄνευ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος παραμένει ἐγκλωβισμένος εἰς τόν ἑαυτόν του, εἰς τό «ἀδηφάγον ἐγώ» καί τάς ἀκορέστους ἐπιθυμίας του. Ὁ ἐγωκεντρικός ἄνθρωπος συρρικνώνεται, χάνει τήν δημιουργικότητά του, κατά τό ἔξοχον, «ὅ,τι δίνουμε πολλαπλασιάζεται, ὅ,τι κρατᾶμε γιά τόν ἑαυτό μας εἶναι χαμένο». Διά τόν λόγον αὐτόν, ἡ σοφία τῶν Πατέρων καί ἡ πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας συνδέουν τήν περίοδον τῆς νηστείας μέ τήν «δαψίλειαν τῆς ἐλεημοσύνης», μέ ἔργα εὐποιϊας καί φιλανθρωπίας, τά ὁποῖα εἶναι ἔνδειξις ὑπερβάσεως τῆς φιλαυτίας καί ὑπαρξιακῆς πληρότητος.

Ἡ ὁλιστικότης εἶναι ἐν παντί καιρῷ τό χαρακτηριστικόν τῆς ζωῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ. Λειτουργική ζωή, ἄσκησις καί πνευματικότης, ποιμαντική μέριμνα καί ἐγκόσμιος καλή μαρτυρία, εἶναι ἔκφρασις τῆς ἀληθείας τῆς πίστεώς μας, στοιχεῖα ἀλληλένδετα καί ἀλληλοσυμπληρούμενα τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητος, μέ κοινόν σημεῖον ἀναφορᾶς καί κατεύθυνσιν τήν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων καί τήν ἐν αὐτῇ πλήρωσιν καί πληρότητα τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἐνῷ ἡ ἐκκλησιαστική ζωή εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της ἀντανακλᾷ καί εἰκονίζει τήν ἐρχομένην Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἐκεῖνο τό ὁποῖον, ὅπως ὑπογραμμίζει μετ᾿ ἐμφάσεως ὁ προσφάτως ἐκδημήσας πρός Κύριον μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης «ἐκφράζει τήν Ἐκκλησία στήν πληρότητά της» (Βασιλείας Θεοῦ ἐκτύπωμα, Μέγαρα 2013, σ. 59). Ἡ «καθαρά κοινωνία», ἡ ἐκκλησιοποίησις τῆς ὑπάρξεώς μας, ὡς μετοχή εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, εἶναι τό «τέλος» τῆς νηστείας, ὁ «στέφανος» καί τό «βραβεῖον» τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων (βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Ἠσαΐαν Ὁμιλίαι, στ’: Εἰς τά Σεραφείμ, PG 56, 139).

Σήμερον, εἰς ἐποχήν ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς, ὅπου ὁ ἄνθρωπος «προσδίδει μεγάλη σημασία σέ ἐντελῶς ἀσήμαντα πράγματα», ἡ χριστιανική μας ἀποστολή εἶναι ἡ ἔμπρακτος ἀνάδειξις τοῦ ὑπαρξιακοῦ βάθους τοῦ ὀρθοδόξου «τριπτύχου τῆς πνευματικότητος», ὡς ἀδιασπάστου ἑνότητος λειτουργικῆς ζωῆς, ἀσκητικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης, τῆς πεμπτουσίας τῆς ἀξιολογικῆς ἐπαναστάσεως εἰς τόν χῶρον τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ, τήν ὁποίαν συγκροτεῖ ἡ πίστις εἰς Χριστόν καί ἡ θεοδώρητος ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Θεωροῦμεν ἰδιατέρως σημαντικόν, νά ζῶμεν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν ὡς ἀποκάλυψιν καί βίωσιν τοῦ ἀληθοῦς νοήματος τῆς ἐλευθερίας «ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε’, 1).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις καί μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί τιμῆς, εὐχόμεθα εἰς ὑμᾶς τούς Τιμιωτάτους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί εἰς τά ἀνά τήν οἰκουμένην πνευματικά τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εὔδρομον τό στάδιον τῆς νηστείας, ἐπικαλούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ ἀεί εὐφραινομένου ἐπί τοῖς ἀσκητικοῖς ἄθλοις τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Οὗ τό κράτος τῆς Βασιλείας εἴη εὐλογημένον καί δεδοξασμένον, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βκγ´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τήν
Κυριακή τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου 2023
καί ὥρα 5.00 μ.μ. θά τελεσθεῖ στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
 
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ
ὁ ὁποῖος θά ἀναγνώσει τήν καθιερωμένη
Συγχωρητική Εὐχή.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν στόν Ἱερό Ναό
εἶναι ὑποχρεωτική
ἡ τήρηση τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου παρακαλεῖ τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς νά προσεύχονται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅσων ἔφυγαν ἀπό τή ζωή ἐξαιτίας τῶν καταστρεπτικῶν σεισμῶν πού ἔπληξαν τήν Τουρκία καί τή Συρία κατά τήν 6η Φεβρουαρίου 2023, ὑπέρ ἀναρρώσεως τῶν τραυματισμένων, ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῶν ἀστέγων καί ὑπέρ τῆς ἐπαναφορᾶς στήν κανονική ζωή τῶν ὑπολοίπων.

Ἐπίσης, προτρέπει ὅλους νά κάνουν πράξη τήν εὐαγγελική ἐντολή τῆς ἀγάπης καί νά προσφέρουν, ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά τους, ὅ,τι μποροῦν σέ τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, σέ κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, πετσέτες κ.λπ.), σέ εἴδη ἀτομικῆς ὑγιεινῆς (σαπούνια, μωρομάντηλα κ.λπ.) καί σέ εἴδη ἐνδύσεως (κουβέρτες, κασκόλ, κάλτσες, πουλόβερ κ.λπ.).

Τά προσφερόμενα εἴδη συγκεντρώνονται ἀπό τόν Σοφολογιώτατο Ἰμάμη Κῶ τόν κ. Ἰρφάν Τράμπα καί τό Βακούφ Κῶ στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πλατανίου (στό ἰσόγειο τῆς κατοικίας τοῦ Σοφολογιωτάτου Ἰμάμη) πλησίον τοῦ Τζαμιοῦ τοῦ Πλατανίου.

Τηλέφωνο Ἐπικοινωνίας μέ τόν Σοφολογιώτατο Ἰμάμη: 6939618795

Ἄς προσευχηθοῦμε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά ἐλεεῖ τόν κόσμο του!

Γνωρίζουμε στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς ὅτι στὶς 2 Φεβρουαρίου, ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῶν Καστριανῶν στὸ Παλαιὸ Πυλί.

Τὴν Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, στὶς 4.00 μ.μ., θὰ τελεσθεῖ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.

Τὴν Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, στὶς 7.00 π.μ., θὰ τελεσθεῖ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Ἀπαραίτητη ἡ τήρηση ὅλων τῶν μέτρων γιὰ προστασία ἀπὸ τὸν Covid-19.

Τὸ παρὸν ἔχει θέση προσκλήσεως

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, διοργανώνει τὴ Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου 2023 ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὴν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προσκαλώντας σὲ αὐτὴ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου.

Μὲ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωση ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναδείξει τὴν παρουσία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ νὰ τιμήσει ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν συνεχῆ ἀγῶνα καὶ τὸ ἀκούραστο ἐνδιαφέρον ποὺ ἐπιδεικνύουν προσφέρουν τὸ ἀγαθὸ τῆς γνώσεως στοὺς νέους μας.

Στὴν ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θὰ ξεκινήσει στὶς 07.00 μ.μ., θὰ ὁμιλήσει ὁ κ. Νικόλαος Παπασταματίου, Ἐκπαιδευτικὸς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Κεφάλου, μὲ θέμα «... συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν».

Τὴν ἐκδήλωση θὰ διανθίσει μουσικὰ ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Κῶ-Νισύρου ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Χρήστου Γαμβρέλλη, τ. Διευθυντοῦ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κῶ, μὲ μικρὸ ἀφιέρωμα στὸ Μικρασιατικὸ Τραγούδι.

Ἡ ἐκδήλωση ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ διαβιοῦν στὴν Κῶ καὶ στὴ Νίσυρο εἴτε αὐτοὶ ἐργάζονται στὴ δημόσια Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση εἴτε δραστηριοποιοῦνται στὸν ἰδιωτικὸ ἐκπαιδευτικὸ χῶρο εἴτε ἔχουν ἀφυπηρετήσει εἴτε ἀπασχολοῦνται σὲ ἄλλο ἐπαγγελματικὸ τομέα.

Ἀγαπητοί μου,

Ἕνα ἀπό τά πιό ἀγαπητά ἔθιμα τοῦ χρόνου εἶναι ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιτας, τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας, ὅπως πρέπει νά τήν ἀποκαλοῦμε, ἡ ὁποία συνδέεται ἄμεσα μέ τή μεγάλη μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Μέγα Βασίλειο Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας (γεννήθηκε τό 330 καί ἐκοιμήθη τό 379 μ.Χ.).

Ὅταν ἦταν Αὐτοκράτορας ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης (360-363 μ.Χ.), πού προσπάθησε νά ξαναζωντανέψει τή νεκρή λατρεία τῶν εἰδώλων, ζήτησε ἀπό τούς κατοίκους τῆς Καισάρειας ἕνα μεγάλο ποσό γιά νά μήν καταστρέψει τήν πόλη. Ἀμέσως, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ σοφός Ἐπίσκοπος, πού ἀγωνιοῦσε γιά τό ποίμνιό του ξεκίνησε νά συγκεντρώνει χρυσά νομίσματα καί κοσμήματα πού τοῦ προσέφεραν οἱ κάτοικοι μέχρι νά συμπληρωθεῖ τό ποσό πού ζητοῦσε ὁ Ἰουλιανός.

Σύντομα, ὁ Ἰουλιανός ἔπεσε νεκρός ἀπό τό χέρι τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου. Ἡ Καισάρεια σώθηκε χάρη στίς θερμές προσευχές τοῦ Ἐπισκόπου της. Γιά νά ἐπιστρέψει στούς κατοίκους ὅ,τι εἶχε προσφέρει ὁ καθένας, ὁ Μέγας Βασίλειος ζήτησε νά φτιάξουν πολλές μικρές πίτες καί σέ κάθε μία νά βάλουν μέσα ἕνα νόμισμα ἤ ἕνα κόσμημα. Πράγματι, ἔτσι ἔγινε! Προσευχήθηκε, καί ὅταν τά μοίρασε κάθε κάτοικος τῆς πόλης εὕρισκε στήν πίτα του αὐτό πού εἶχε δώσει γιά τή σωτηρία τῆς πόλης.

Σέ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος, γιά νά θυμόμαστε πάντοτε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού μᾶς σώζει ἀπό τίς δυσκολίες καί μᾶς προσφέρει τή σωτηρία, κάθε Πρωτοχρονιά, πού εἶναι ἡ ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ζυμώνουμε πίτες καί βάζουμε μέσα ἕνα νόμισμα. Ὅταν κόβουμε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα σέ μία οἰκογένεια, σέ μία Μητρόπολη, σέ μία Ἐνορία ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, τό πράττουμε ὅλοι μαζί.

Ξεκινᾶμε μέ τά κομμάτια πού ἀνήκουν στόν Χριστό, στήν Παναγία καί στόν Μέγα Βασίλειο κι ἔτσι θυμόμαστε πάντοτε ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι ζυμωμένη μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν πίστη μας. Συνεχίζουμε μέ τά δικά μας κομμάτια, δηλώνοντας τήν ἑνότητα πού ἔχουμε μεταξύ μας μέ τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους.

Καί ἄλλοι λαοί, ἤδη ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή, ἔχουν ἀνάλογα ἔθιμα πού τό καθένα ἔχει διαφορετική προέλευση. Εἶναι σημαντικό, χωρίς νά ἀμφισβητοῦμε αὐτές τίς παραδόσεις, νά μήν συγχέουμε τό ἱστορικό γεγονός τῆς ἀφετηρίας τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας μέ μύθους καί θρύλους. Ἐξάλλου, καί στήν ἐκκλησιαστική παράδοση ὑπάρχουν καί ἄλλου εἴδους πίτες, ὅπως οἱ ἄρτοι πού χρησιμοποιοῦνται στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, οἱ ὁποῖοι δέν πρέπει νά μπερδεύονται μέ τό ἔθιμο πού ἀναφέραμε καί τήν σαφῆ ἱστορική του προέλευση.

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 2023

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2023

Ἀδέλφια καί Παιδιά μου,

Ἡ Χάρη καί ἡ Ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας καί φέτος ἀνακαινίζει τή Δημιουργία μέ τήν Ἐνανθρώπηση καί μᾶς δυναμώνει γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα τῆς καθημερινότητας.

Σᾶς μεταφέρω τίς θερμές καί πατρικές εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πού μᾶς εὐλογεῖ καί μᾶς ἁγιάζει ἀπό τή Βασιλίδα τῶν Πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολη.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πού ἦρθε στόν κόσμο μας γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, νά χαρίζει σέ ὅλους αἰσιοδοξία, ὑγεία, δύναμη καί κάθε εὐλογία, ὥστε ὁ νέος χρόνος 2023 νά εἶναι γεμᾶτος ἐλπίδα, διάθεση γιά δημιουργία καί ἐνίσχυση γιά ἐπούλωση τῶν πληγῶν πού δημιουργοῦν τά ἀφύσικα καιρικά φαινόμενα, οἱ ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες καί ἡ ἔλλειψη κατανόησης ἀπό μία μερίδα ἀνθρώπων γιά τό τί εἶναι ἄνθρωπος, τί εἶναι Θεός καί τή δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει Θεός «κατά Χάριν».

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Προσφιλέστατα τέκνᾳ ἐν Κυρίῳ,

Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἁγία Ἐκκλησία τήν κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό «ξένον καί παράδοξον» μυστήριον, τό «ἀποκεκρυμμένον ἀπό τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν» (Κολ. α’, 26). Ἐν Χριστῷ ἀποκαλύπτεται ὁριστικῶς ἡ ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ καί περί τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θεολογικώτατα ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας: «Ἄνθρωποι μέν κατά φύσιν ἡμεῖς, αὐτός δέ εἰς τό παρά φύσιν διά φιλανθρωπίαν καταδραμών, γέγονεν ἄνθρωπος. Δοῦλοι Θεοῦ κατά φύσιν ἡμεῖς ὡς ποιήματα· δοῦλος ἐχρημάτισε καί αὐτός εἰς τό παρά φύσιν ἐνεχθείς, ὅτε γέγονεν ἄνθρωπος. Ἀλλά καί τό ἐναντίον, Θεός κατ᾿ οὐσίαν αὐτός· θεοί καί ἡμεῖς εἰς τό παρά φύσιν ἀναβαίνοντες διά τήν χάριν· ἄνθρωποι γάρ· Υἱός κατά φύσιν αὐτός· υἱοί καί ἡμεῖς κατά θέσιν, ὡς εἰς ἀδελφότητα τήν πρός αὐτόν κεκλημένοι»[1].

«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η’, 32). Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν ιδ’ 6), εἶναι ὁ ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου «ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου». Δέν ὑπάρχει ζωή καί ἐλευθερία χωρίς τήν Ἀλήθειαν ἤ ἐκτός τῆς Ἀληθείας. Τό νά δίδωμεν εἰς τήν ζωήν μας ὅ,τι νόημα ἐπιθυμοῦμεν δέν εἶναι ἐλευθερία, ἀλλά ἡ σύγχρονος ἐκδοχή τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ὁ αὐτοεγκλεισμός τοῦ ἀνθρώπου εἰς μίαν αὐτάρκη καί αὐτάρεσκον αὐτονομίαν, χωρίς αἰσθητήριον διά τήν ἀλήθειαν ὡς σχέσιν μέ τόν Θεόν καί μέ τόν συνάνθρωπον. Τά Χριστούγεννα εἶναι καιρός αὐτογνωσίας, κατανοήσεως τῆς διαφορᾶς μεταξύ «Θεανθρώπου» καί «ἀνθρωποθεοῦ», συνειδητοποιήσεως τῆς σωτηριώδους χριστιανικῆς διδασκαλίας: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλά Θεόν ἐνανθρωπήσαντα»[2].

Τό εὐάγγελον μήνυμα τῶν Χριστουγέννων συνηχεῖ ἐφέτος μέ τά τύμπανα τοῦ πολέμου καί τήν κλαγγήν τῶν ὅπλων εἰς τήν Οὐκρανίαν, ἡ ὁποία ὑφίσταται τάς δεινάς συνεπείας μιᾶς ἰταμῆς καί ἀδίκου εἰσβολῆς. Ὅλοι οἱ πόλεμοι εἶναι δι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἀδελφοκτόνοι καί ἐμφύλιοι, εἶναι, ὡς διεκήρυξεν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, «ἀπόρροια τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας»[3]. Εἰς τήν περίπτωσιν τῆς Οὐκρανίας ἰσχύουν προσέτι τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ περί τῶν συγχρόνων αὐτῷ αἱματηρῶν συγκρούσεων εἰς τήν Θεσσαλονίκην μεταξύ Ὀρθοδόξων, «κοινήν πλουτούντων μητέρα τήν ἱεράν Ἐκκλησίαν καί τήν εὐσέβειαν, ἧς ἀρχηγός καί τελειωτής Χριστός ὁ τοῦ Θεοῦ γνήσιος Υἱός, ὅς ἡμῶν οὐ Θεός μόνον, ἀλλά καί ἀδελφός εὐδόκησεν εἶναι, καί Πατήρ»[4].

Εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἐτελέσθη ἡ «ἀνακεφαλαίωσις» τῶν πάντων, ἡ ἀνάδειξις τῆς ἑνότητος τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ πρός τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», καί ἀπεκαλύφθη ἡ εἰρήνη «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» (Φιλ. δ’, 7). Ὁ Χριστός εἶναι «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἑφεσ. β’, 14), καί εἰς Αὐτόν εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ἱστορικός καί ἐμβληματικός Ἱερός Ναός τῆς «Ἁγίας Εἰρήνης» εἰς τήν Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου.

Ὁ Σωτήρ ἡμῶν μακαρίζει τούς «εἰρηνοποιούς», ὅτι «υἱοί Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. ε’, 9), προβάλλει τήν ἰδέαν τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὔχεται εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν «ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης» καί «ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου». «Τήν σήν εἰρήνην καί τήν σήν ἀγάπην χάρισαι ἡμῖν, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν· πάντα γάρ ἀπέδωκας ἡμῖν», αἰτούμεθα δοξάζοντες τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ κατά τήν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι παρελάβομεν παρά τοῦ Θεοῦ τά πάντα, ὀφείλομεν, ὡς ἐξόχως εὐεργετηθέντες, νά ἀγωνιζώμεθα διά τήν εἰρήνην περισσότερον ἀπό τούς λοιπούς ἀνθρώπους, κατά τό Βιβλικόν: «Παντί δέ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολύ καί ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ» (Λουκ. ιβ’, 48). Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ὅσα, ἀντιθέτως πρός τήν ἀρχήν αὐτήν, πράττονται ὑπό Χριστιανῶν δέν βαρύνουν τόν Χριστιανισμόν, ἀλλά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δροῦν κατά παράβασιν τῶν θείων προσταγμάτων.

Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν δέν ὑπῆρξεν αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦτο πανταχοῦ καί πάντοτε ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων πρωτοβουλιῶν, γενναιότητος καί αὐτοθυσίας, αντιστάσεως εἰς τήν βίαν καί ἀπορρίψεως τοῦ πολέμου ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν, διαρκής ἀγών διά τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ἡ συμβολή των εἰς τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν ἀποτελεῖ πρώτιστον κριτήριον τῆς ἀξιοπιστίας τῶν θρησκειῶν. Ἀναμφιβόλως, εἰς τάς θρησκευτικάς παραδόσεις ὑπάρχουν κίνητρα ὄχι μόνον διά τήν ἐσωτερικήν εἰρήνην, ἀλλά καί διά τήν προαγωγήν καί τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς εἰρήνης τῆς κοινωνίας, διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐπιθετικότητος εἰς τάς σχέσεις τῶν ἀτόμων καί τῶν λαῶν. Τό γεγονός αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικόν εἰς τήν ἐποχήν μας, κατά τήν ὁποίαν προβάλλεται ἡ ἄποψις ὅτι ἡ εἰρήνη θά προέλθῃ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τῆς προόδου τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας, διά μέσου τῆς ψηφιακῆς ἐπικοινωνίας καί τοῦ διαδικτύου. Ἔχομεν τήν βεβαιότητα, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ εἰρήνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν, χωρίς τήν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν, χωρίς τόν διάλογον καί τήν συνεργασίαν των. Ἡ πίστις εἰς Θεόν ἐνισχύει τόν ἀγῶνα δι᾿ ἕνα κόσμον εἰρήνης καί δικαιοσύνης, ἀκόμη καί ὅταν ἡ προσπάθεια αὐτή εὑρίσκεται ἐνώπιον ἀνυπερβλήτων, κατ᾿ ἄνθρωπον, ἐμποδίων. Πάντως, εἶναι άπαράδεκτον, ἐκπρόσωποι θρησκειῶν νά κηρύσσουν φανατισμόν καί νά ἀναρριπίζουν τήν φλόγα τοῦ μίσους.

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί καί ἀγαπητά τέκνα,

Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε! Στοιχοῦντες τῇ προτροπῇ τοῦ Ἁγίου προκατόχου τῆς ἡμῶν Μετριότητος εἰς τόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἄς ἑορτάσωμεν τήν γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου ἐν πνευματικῇ εὐφροσύνῃ, «μή κοσμικῶς, ἀλλ᾿ ὑπερκοσμίως», φεύγοντες «πᾶν τό περιττόν καί ὑπέρ τήν χρείαν· καί ταῦτα πεινώντων ἄλλων καί δεομένων, τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ τε καί κράματος»[5]. Εὐχόμεθα πρός πάντας ὑμᾶς, κατανυκτικόν καί δοξολογικόν Ἅγιον Δωδεκαήμερον, τό ὁποῖον εἶναι ὄντως πλήρωμα χρόνου καί ἀκτίς τοῦ φωτός τῆς αἰωνιότητος. Εἴθε τό ἐπερχόμενον 2023 νά ἀποδειχθῇ, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου, περίοδος εἰρήνης, ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης, ἀληθής ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα!

Χριστούγεννα ‚βκβ’

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

_________

[1] Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἡ Βίβλος τῶν Θησαυρῶν περί τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος, PG 75, 561.

[2] Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94, 988.

[3] Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, Δ’, 1.

[4] Γρηγορίου Παλαμᾶ, Περί τῆς πρός ἀλλήλους εἰρήνης, PG 151, 10.

[5] Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τά Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36, 316.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ
KAI ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2022-2023

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ

 23 Δεκεμβρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ .... ὥρα 07:00 π.μ.

 

24 Δεκεμβρίου: ΣΑΒΒΑΤΟ - ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Μέγας Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ποταμητίσσης Νισύρου .... ὥρα 05:00 μ.μ.

 

25 Δεκεμβρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ - Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας Ποταμητίσσης Νισύρου .... ὥρα 06:00 π.μ.

 

26 Δεκεμβρίου: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἱερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Ἐμπορειοῦ Νισύρου .... ὥρα 07:00 π.μ.

 

27 Δεκεμβρίου: ΤΡΙΤΗ - ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ἱερά Μονή Παναγίας Σπηλιανῆς Νισύρου .... ὥρα 07:00 π.μ.

 

1 Ἰανουαρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ - Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ .... ὥρα 07:00 π.μ.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ Τῌ 1ῃ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ .... ὥρα 10:30 π.μ.

 

5 Ἰανουαρίου: ΠΕΜΠΤΗ - ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ὄρθρος, Μ. Ὧρες, Μ. Ἑσπερινός Θεοφανείων, Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου - Μέγας Ἁγιασμός

Ἱερός Ναός Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ .... ὥρα 06:00 π.μ.

 

6 Ἰανουαρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου - Μέγας Ἁγιασμός

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου πόλεως Κῶ .... ὥρα 07:00 π.μ.

Μετά τό πέρας ἡ πομπή ἐκκινεῖ διά τήν ΚΑΤΑΔΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

εἰς τήν πρό τοῦ Διοικητηρίου προβλῆτα .... ὥρα 11.00 π.μ.

 

7 Ἰανουαρίου: ΣΑΒΒΑΤΟ - ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης πόλεως Κῶ .... ὥρα 07:00 π.μ.

 

Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα!

Αἴσιον καί Εὐλογημένον τό Νέον Ἔτος 2023

 

 

 

 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στίς 4.00 μ.μ.
στά Γραφεῖα τῆς Ἀγαθοεργοῦ Ἀδελφότητος
«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος» (Μητροπόλεως 4)
θά γίνει ἀπό τόν κ. Κωστή Δήμτσα,
Γενικό Διευθυντή τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
ἡ διανομή τῶν Βρεφικῶν Πακέτων Ὑποστήριξης
στούς δικαιούχους τοῦ Προγράμματος
AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
μέ τήν παρουσία τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Διακαναστάση, Προέδρου,
καί τῶν Μελῶν τῆς Ἀγαθοεργοῦ Ἀδελφότητος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου,
καθώς καί τῆς κ. Δήμητρας Γιάχου,
Ὑπεύθυνης Κοινωνικῆς Μέριμνας τοῦ Ἐπαρχείου Κῶ-Νισύρου,
Συνεργάτιδας καί Ὑποστηρίκτριας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
σέ θέματα Κοινωνικῆς Μέριμνας καί Πρόνοιας.

  

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ιερά Μητρόπολις Κώου και Νισύρου με αφορμή δημοσίευμα σχετικό με την άρνηση παραδόσεως, εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου της αποκαταστάσεως του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου πόλεως Κω δηλώνει ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του και οι σχετικές επιμετρήσεις ευλόγως δέν παρέχονται, διότι δεν αφορούν την Ιερά Μητρόπολη εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ουσιαστικά αφορούν τον ανάδοχο του έργου και την διευθύνουσα Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης αυτού, η οποία είναι ταυτοχρόνως και ο χρηματοδότης του.

Η Ιερά Μητρόπολις Κώου και Νισύρου για μία ακόμη φορά επιθυμεί να εκφράσει δημοσίως τις θερμές ευχαριστίες της προς τον κύριο Γεώργιο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος με την αποτελεσματική παρέμβασή του συνέβαλε τα μέγιστα στην αποκατάσταση των Ιερών Ναών που καταστράφηκαν το θέρος του έτους 2017. Ως εκ τούτου συνεχίζουμε αταλάντευτα και απρόσκοπτα, με ευγνωμοσύνη, την αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όσον αφορά τις όποιες αρνητικές δηλώσεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν συντασσόμαστε με αυτές.

Ευχόμαστε η χαρά από την ευόδωση τόσο επιπόνων, επιστημονικώς και τεχνικώς ακεραίων, αποκαταστάσεων, να στερεώσει κάθε προσπάθεια για την πρόοδο και το καλό του τόπου μας, μέσα στο πνεύμα της μεγάλης αρετής της αγάπης και της διαθέσεως συνεννοήσεως και καταλλαγής.

 

 Εν Κῳ, εν τῃ Ιερᾷ Μητροπόλει, τῃ 12ῃ Δεκεμβρίου 2022

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

 

 

Τήν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων
ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβρόσιος.

Τήν Κυριώνυμο Ἡμέρα, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, στίς 7.00 π.μ.,
θά τελεσθεῖ στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Κῶ
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβροσίου.

Ἀμέσως μετά θά προσφερθεῖ Κέρασμα στήν Ἱερά Μονή.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβρόσιος
θά δεχθεῖ Εὐχές στό
Συνοδικό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου
ἀπό τίς 6.00 μ.μ. ἕως τίς 8.00 μ.μ.

Τήν Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ Πολιούχου τῆς Κῶ 
Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας 
πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός πόλεως Κῶ. 

Τή Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στίς 4.30 μ.μ. 
θά πραγματοποιηθοῦν τά Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου, 
ἀπό τήν Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου, Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἐν συνεχείᾳ 
θά τελεσθεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβροσίου, συγχοροστατούντων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου 
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. 

Τήν Κυριώνυμο Ἡμέρα, Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, στίς 7.00 π.μ., θά τελεσθεῖ Ὄρθρος καί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβροσίου,
συλλειτουργούντων 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου 
καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. 

Ἀμέσως μετά τή Δοξολογία θά γίνει ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου διά τῶν ὁδῶν Κοραῆ, Ἀκτή Μιαούλη, Ἀκτή Κουντουριώτου, Βασιλέως Παύλου, Ἱπποκράτους καί Μητροπόλεως. 

Γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή 
Ὁ Πρόεδρος 
Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Καματερός 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι
ἀπό τή Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022
ἡ Ἱερά Παράκληση
στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
θά τελεῖται στίς 5.00 μ.μ.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στίς 4.00 μ.μ.
παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ναθαναήλ
θά χοροστατήσει κατά τόν Ἑσπερινό στήν
Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ καί
Φοβερᾶς Προστασίας στή Βουρρίνα τῆς Κῶ.

Τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου
θά τελεστεῖ Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
στίς 7.00 π.μ.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν
ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ὑποχρεωτική
ἡ τήρηση ὅλων τῶν μέτρων προστασίας
ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

 

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Κῶ
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
στίς 6.00 μ.μ.
θά τελεστεῖ
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
γιά τήν
ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ
χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας
κ.κ. Ἱερεμίου
καί συγχοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ.

 

Τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
θά ψαλεῖ Ὄρθρος καί θά τελεστεῖ Θεία Λειτουργία
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ
στόν ἴδιο Ἱερό Ναό.

Σέ ὅλες τίς Ἀκολουθίες θά προεξάρχει τῶν Ἱερέων
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ναθαναήλ,
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν
ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση
ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν Covid-19.

Γιά τήν Ἱερά Μονή
Ἡ Καθηγουμένη Εὐπραξία Μοναχή

 

 

 

 

Ἡ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀσωμάτων Ἀσφενδιοῦ Κῶ
ἀνακοινώνει ὅτι
τή Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 στίς 6.00 μ.μ.
θά τελεστεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
γιά τήν ἑορτή τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ
χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας
κ.κ. Ἱερεμίου
καί συγχοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ.

Τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Τρίτη 8 Νοεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
θά ψαλεῖ Ὄρθρος καί θά τελεστεῖ Θεία Λειτουργία
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ
στόν ἴδιο Ἱερό Ναό.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση
ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν Covid-19.

Γιά τήν Ἐνοριακή Ἐπιτροπή
Ὁ Πρόεδρος
π. Σακελλάριος Ζουλουφός

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Νέας Ἁλικαρνασσοῦ πόλεως Κῶ
ἀνακοινώνει ὅτι
τήν Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 στίς 6.30 μ.μ.
θά τελεστεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τήν
Ἀνακομιδή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
καί τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στίς 7.00 π.μ.
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό.

Κατά τίς Ἀκολουθίες θά χοροστατήσει καί θά λειτουργήσει
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ναθαναήλ.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση
ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν Covid-19.

Γιά τήν Ἐνοριακή Ἐπιτροπή
Ὁ Πρόεδρος
π. Ἀναστάσιος Τσουκνιᾶς

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει
ὅτι τήν Τρίτη 25 Ὀκτωβρίου στίς 6.00 μ.μ.
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ναθαναήλ
θά χοροστατήσει κατά τόν Ἑσπερινό
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Χαϊχουτῶν
καί τήν ἑπομένη, Κυριώνυμο Ἡμέρα,
Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου στίς 7.00 π.μ.
θά χοροστατήσει κατά τόν Ὄρθρο καί
θά τελέσει τή Θεία Λειτουργία στόν ἴδιο Ἱερό Ναό.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτική
ἡ τήρηση ὅλων τῶν μέτρων προστασίας
ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, μετά βαθυτάτης θλίψεως, ἀναγγέλλει εἰς τό εὐσεβές αὐτῆς πλήρωμα τήν,
κατά τήν Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου,
πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ
ἀοιδήμου Πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου Λύχνου Ἐφημερίου
ἀπό τῆς Χειροτονίας του μέχρι τῆς Κοιμήσεώς του
τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀντιμαχείας
εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς ὁποίας ἐκδαπανήθη ἐργαζόμενος ἀγλαοκάρπως.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλεῖ τήν
Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀντιμαχείας
στίς 2.00 μ.μ.

Τό σκήνωμα θά βρίσκεται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στίς 11.00 π.μ.

Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀοιδίμου Πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου θά γίνει στό
Κοιμητήριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀντιμαχείας.

Τοῦ ἀοιδίμου Πρεσβυτέρου Ἀντωνίου εἴη αἰωνία ἡ μνήμη.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀγωνιοῦσα γιά τήν κατήχηση τοῦ ποιμνίου της διοργανώνει καί ἐφέτος κατηχητικές συνάξεις ἐνηλίκων, παιδιῶν καί ἐφήβων.

Α) Ἡ κατήχηση ἐνηλίκων θά πραγματοποιεῖται ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
κ. Ναθαναήλ,
στήν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
κάθε Τετάρτη
μέ δύο διαδοχικές συνάξεις
ἡ πρώτη στίς 5.00-6.00 μ.μ. γιά ἐνήλικες καί
ἡ δεύτερη στίς 6.00-7.00 μ.μ. γιά νέους καί νέα ζευγάρια.
Οἱ κατηχητικές συνάξεις θά ξεκινήσουν
τήν Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου.

 

  

Β) Στήν ἐνορία Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ τό Κατηχητικό γιά παιδιά θά γίνεται στόν Ἱερό Ναό κάθε Κυριακή μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:
γιά παιδιά Δημοτικοῦ 11.00 π.μ. μέ 12.00 μεσ. καί
γιά παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου 12.00 μεσ. μέ 1.00 μ.μ.

Οἱ συναντήσεις θά ξεκινήσουν τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου.

Γ) Στήν ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ Πλατανίου τό κατηχητικό γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ θά γίνεται κάθε Κυριακή 11.00 μέ 12.00 τό μεσημέρι.
Οἱ συναντήσεις θά ξεκινήσουν τήν Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου.

Δ) Στήν ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Πυλίου τό κατηχητικό γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ θά γίνεται κάθε Σάββατο 12.00 μέ 1.00 μ.μ.
Οἱ συναντήσεις θά ξεκινήσουν τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου.

Ε) Στήν ἐνορία Εἰσοδίων Θεοτόκου Κεφάλου θά γίνονται οἱ ἑξῆς κατηχητικές συναντήσεις:

Κατηχητικό ἐνηλίκων στόν Ἱερό Ναό κάθε Πέμπτη 5.00 μέ 6.00 μ.μ.
Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Πέμπτη 27 Ὀκτωβρίου.

Κατηχητικό γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε Κυριακή 12.00 μεσ. μέ 1.00 μ.μ.
Οἱ συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου.

ΣΤ) Γιά νά ἐνημερωθεῖτε γιά τήν Κατήχηση παιδιῶν καί ἐνηλίκων στίς ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου σᾶς παρακαλοῦμε νά ἀπευθύνεστε στούς ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν.

Z) Σέ ὅλες τίς κατηχητικές συνάξεις εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση τῶν μέτρων ὑγιεινῆς κατά τοῦ Covid-19.

Ἡ κατήχηση τῶν ἐνηλίκων θά πραγματοποιεῖται καί ἐφέτος ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ναθαναήλ 
στήν Αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
μὲ ὑποχρεωτικὴ τήρηση τῶν μέτρων ὑγιεινῆς, κάθε Τετάρτη μέ δύο διαδοχικές συνάξεις
ἡ πρώτη στίς 5.00-6.00 μ.μ. γιά ἐνήλικες καί
ἡ δεύτερη στίς 6.00-7.00 μ.μ. γιά νέους καί νέα ζευγάρια.
Οἱ κατηχητικές συνάξεις θά ξεκινήσουν τήν Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου.

Ἀριθμ. Πρωτ. : 213

ΧΑΡΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

 Διά τῆς παρούσης ἀνακοινοῦμεν τήν χαράν ἡμῶν καί βεβαιοῦμεν ὅτι σήμερον ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου παρελάβομεν παλαιόν Ρωσικόν Ἱερόν Εὐαγγέλιον. Τό Ἱερόν τοῦτον Εὐαγγέλιον, τυπωθέν ἐν τῇ Βενετίᾳ εἰς τό τυπογραφεῖον τοῦ Φοίνικος κατά τῷ Ἔτει 1893, ἀπεστάλη ἐπιμελῶς συσκευασθέν ὑπό τοῦ κ. Θεοφίλου Μ. Μουζουράκη, Καθηγητοῦ Θεολόγου τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ὅστις διεφύλαττεν αὐτό ἕως τῆς σήμερον. Παρεδόθη δέ εἰς τόν κ. Βασίλειον Στάμον, Ὁδηγόν Κλητῆρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ἠνοίχθη ὑπ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἰδίου παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννου Διακοπαναγιώτου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί τοῦ κ. Βαγιανοῦ Κώστογλου, Βοηθοῦ Γραμματέως.

Εἰς τήν πρώτην σελίδα τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἀναγράφονται τά κάτωθι: «Τό παρόν Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀφιερώθη τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Ἁλικαρνασσοῦ Μικρᾶς Ἀσίας παρά τοῦ Ἱεροδιακόνου Γερμανοῦ Ἁγιοταφίτου τοῦ Ἁλικαρνασσέως καί Ἡγουμένου τοῦ ἐν Μόσχᾳ Ἀλεξανδρινοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, τῷ 1904 σωτηρίῳ ἔτει». Ἡ σημείωσις αὕτη συνεπληρώθη ὡς ἀκολούθως «Τό παρόν Ἱερόν Εὐαγγέλιον διασωθέν ὑπό συγγενῶν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεροδιακόνου Γερμανοῦ Ἁγιοταφίτου τοῦ Ἁλικαρνασσέως καί συγγενῶν τοῦ Ἱερέως Θεοφίλου Μουζουράκη, ἐκ τοῦ ὑπό τῶν ἀντιχρίστων Τούρκων ἐμπρησμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἁλικαρνασσοῦ Μικρᾶς Ἀσίας, ἐδόθη τῷ Εὐλαβεστάτῳ ἱερεῖ Θεοφίλῳ Μ. Μουζουράκῃ, Ἐφημερίῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἁλικαρνασσοῦ Μικρᾶς Ἀσίας, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς Γερμανοῦ Ἱεροδιακόνου, ὑπό τῶν ὡς ἄνω συγγενῶν αὐτοῦ, οἵτινες καί μετέφερον τοῦτο κρυφίως ἐν Κῷ Δωδεκανήσου κατά τήν διάρκειαν τοῦ ξεριζώματος τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τῷ 1922 Σωτηρίῳ Ἔτει».

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχαριστοῦμεν τόν κ. Θεόφιλον Μ. Μουζουράκην, Καθηγητήν Θεολόγον, διά τήν ὅλην φύλαξιν καί τήν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ καί εὐχόμεθα αὐτῷ καί τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ ὑγείαν κατ᾿ ἄμφω καί διατελοῦμεν μετ᾿ εὐχῶν διαπύρων καί τιμῆς.

 Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2022

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Ὁλοκάρδιες καί πατρικές εἶναι οἱ εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς, τούς Μαθητές καί τίς Οἰκογένειές τους γιά νά ξεκινήσουν
τόν καλό καί ὄμορφο ἀγῶνα τῆς μάθησης μέ Πίστη, Ἐλπίδα καί Χάρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος τή Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου θά τελέσει τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ,
γιά τή νέα σχολική χρονιά,
σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

1. Στό 7ο Δημοτικό Σχολεῖο Κῶ στίς 9.00 π.μ.

2. Στό ΕΠΑΛ Κῶ στίς 10.00 π.μ.

3. Στό 1ο καί 3ο Γυμνάσιο Κῶ στίς 11.00 π.μ.

4. Στό 1ο ΓΕΛ "Ἱπποκράτειο" στίς 12.00 μεσημέρι.

5. Στό Ἑσπερινό Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Κῶ στόν χῶρο τοῦ 2ου ΓΕΛ Κῶ "Ὀδυσσέας Ἐλύτης" στίς 8.00 μ.μ.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τή Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει τό Ἱερό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πού βρίσκεται στήν ὁμώνυμη περιοχή.

 Τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στίς 7.00 μ.μ. θά ψαλεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ.

 Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ θά ἀκολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.

 Τή Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 7.00 π.μ. θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ναθαναήλ.

 Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν στόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση τῶν ἀποστάσεων καί ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εἰσερχόμενοι σήμερον, εὐλογίᾳ Θεοῦ, εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, τιμῶμεν κατά τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Ἰνδίκτου τήν «Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος» καί ἀναπέμπομεν δοξολογικάς καί εὐχαριστηρίους εὐχάς πρός τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων διά τό «μέγα δῶρον τῆς δημιουργίας».

Διακηρύσσομεν καί πάλιν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, ὅτι ὁ σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί ἡ διαρκής μέριμνα διά τήν προστασίαν της ἀνήκουν εἰς τόν πυρῆνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν ταυτότητος, ὡς ἕν ἐκ τῶν τιμαλφεστάτων στοιχείων της. Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει καί διδάσκει ὅτι αἰτία τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦἀνθρώπου ἀπό τήν «καλήν λίαν» δημιουργίαν καί τόν συνάνθρωπον εἶναι ἡ «Θεοῦ ἀλλοτρίωσις». Ὑπενθυμίζει δέ εὐθαρσῶς ὅτι δέν ὑπάρχει αὐθεντική ἐλευθερία χωρίς τήν Ἀλήθειαν καί ἔξω ἀπό τήνἈλήθειαν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχήν ἐλευθεροποιός δύναμις. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η’, 32).

Ἐπί τρεῖς καί πλέον δεκαετίας, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει μετ᾿ ἐμφάσεως καί δυναμισμοῦ, διά ποικίλων πρωτοβουλιῶν, τό οἰκοφιλικόν μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ 1η Σεπτεμβρίου 1989 θά σηματοδοτῇ καί θά συμβολίζῃ ἐσαεί τήν ἔναρξιν ἑνός εὐλογημένου κινήματος, τό ὁποῖον παρήγαγε καρπόν πολύν, ἀνέδειξε τάς πνευματικάς καί ἠθικάς ρίζας καί παραμέτρους τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἐκινητοποίησε πρόσωπα καί θεσμούς, ἐνέπνευσε τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, ἔδειξε τήν ὁδόν πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ μεγάλου προβλήματος, ὁδόν, ἡ ὁποία διαβαίνει διά μέσου, πρῶτον, τῆς κατανοήσεως τῆς συνδέσεως αὐτοῦ μέ τήν κρίσιν τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί τῆς ἀνάγκης ριζικῆς ἀλλαγῆς νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τήν κτίσιν, καί, δεύτερον, διά τῆς κοινῆς καί πανανθρωπίνης δράσεως, δεδομένων τῶν παγκοσμίων διαστάσεων καί τῶν τραγικῶν ἐπιπτώσεων τοῦ οἰκολογικοῦ ὀλέθρου.

Πολύτιμον παρακαταθήκην διά τό μέλλον ἀποτελεῖ ἡ σημαντική συγγραφική παραγωγή εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογικῆς οἰκολογίας, κεντρικήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν κατέχουν αἱ μελέται τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, Καθηγητοῦ καί Ἀκαδημαϊκοῦ. Ἀνεξάντλητον πηγήν ἐμπνεύσεως θά ἀποτελοῦν καί αἱ εἰσηγήσεις εἰς τά ἐννέα ἐν πλῷ διεθνῆ οἰκολογικά Συμπόσια, εἰς τά ὁποῖα συμμετεῖχον ὀνομαστοί εἰδικοί ἐπιστήμονες καί ἐκπρόσωποι τῆς πολιτικῆς, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ πνεύματος. Τά κείμενα αὐτά εἶναι ἰδιαιτέρως χρήσιμα καί διά τήν περιβαλλοντικήν ἀγωγήν, ἡ ὁποία διεκδικεῖ σημαντικόν ρόλον εἰς τήν σύγχρονον ἐκπαίδευσιν. Ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ, ὅτι «στό μέλλον, μία παιδεία χωρίς οἰκολογικό προσανατολισμό θά εἶναι παρωδία παιδείας».

Ἡ ἀειφόρος ἀνάπτυξις εἶναι μονόδρομος. Αὐτή, ἡ ὁποία διασφαλίζει τήν οἰκολογικήν ἰσορροπίαν εἰς τό παρόν καί ἀποτελεῖ ἐγγύησιν διά τό μέλλον, ἔχει τούς ὅρους της: τήν οἰκολογικήν οἰκονομίαν, τήν ἀλλαγήν εἰς τήν γεωργικήν καί τήν βιομηχανικήν παραγωγήν, εἰς τήν παραγωγήν καί τήν χρῆσιν τῆς ἐνεργείας, εἰς τάς μετακινήσεις καί τάς μεταφοράς ἀγαθῶν, νέα καταναλωτικά πρότυπα κ. ἄ. Δυστυχῶς, συχνά αἱ καλαί προθέσεις, αἱ συμφωνίαι καί αἱ διακηρύξεις, παραμένουν ἁπλῆ θεωρία, «μεγάλα λόγια», χωρίς ἀντίκρυσμα εἰς τήν πρᾶξιν, «ἀκάλυπτες ἐπιταγές», ὅπως ἔχει γραφῆ. Ἡ ἀνθρωπότης δέν συνετίζεται ἀπό τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, τάς καταστροφικάς πυρκαϊάς, τούς καύσωνας, τά πλημμυρικά φαινόμενα, τήν ραγδαίαν μείωσιν τῆς βιοποικιλότητος, τήν μόλυνσιν τῆς ἀτμοσφαίρας καί τῶν θαλασσῶν, τήν ἀποψίλωσιν τῶν δασῶν καί τάς κοινωνικάς ἐπιπτώσεις τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσεως, μέ πρώτην τήν μαζικήν μετανάστευσιν διά περιβαλλοντικούς λόγους. Ἐξακολουθεῖ νά τρέφῃ ψευδαισθήσεις περί τῆς ἐγγενοῦς ἱκανότητος τῆς φύσεως νά αὐτοπροστατεύεται καί νά ὑπερβαίνῃ τά ἀνθρωπογενῆ τραύματα. Γνωρίζομεν, ἀλλά συνεχίζομεν νά δρῶμεν ὡς ἀπληροφόρητοι, νά ἀπωθῶμεν τήν ἀλήθειαν ὅτι, ἀναφορικῶς πρός τήν σχέσιν μέ τό φυσικόν περιβάλλον, ὁ σύγχρονος τεχνοκρατικός καί οἰκονομοκεντρικός πολιτισμός μας δέν ἀποτελεῖ πρόοδον, ἐφ᾿ ὅσον ἡ μεγαλυτέρα καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος συνετελέσθη εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐποχήν κυριαρχίας τῆς ἐπιστήμης καί τῆς οἰκονομίας. Ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι μία μεγάλη καταστροφή, ἡ ὁποία προεκλήθη ἀπό τήν ἀνθρωπίνην ἀνευθυνότητα καί τό ἀδιέξοδον πρότυπον ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς. Ἔχομεν μέλλον, μόνον ἐάν κατανοήσωμεν ὅτι ἡ προστασία τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ ἐμπόδιον εἰς τήν οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν, ἀλλά εἶναι τό ὄχημα διά πραγματικήν πρόοδον.

Ἐφέτος, οἱ ἑορτασμοί τῆς Ἡμέρας προστασίας τῆς κτίσεως συνηχοῦν μέ τήν κλαγγήν τῶν ὅπλων εἰς τήν Οὐκρανίαν, μέ τήν κραυγήν τῶν θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας, τούς βομβαρδισμούς τῶν πόλεων καί τῶν ὑποδομῶν, τήν συνοδυνωμένην φύσιν καί τούς στεναγμούς τῶν προσφύγων. Κάθε πόλεμος εἶναι μία ἀνθρωπιστική καί οἰκολογική καταστροφή. Ἡ συνεχιζομένη βία, ἐκτός ἀπό τάς χιλιάδας ἀνθρωπίνων ζωῶν, τάς ὁποίας καταστρέφει, καί τήν μόλυνσιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀναγκάζει κράτη καί λαούς νά ἐπιστρέψουν εἰς μή φιλικάς πρός τό περιβάλλον μορφάς ἐξασφαλίσεως ἐνεργειακῆς ἐπαρκείας. Τοιουτοτρόπως, ἡ ἀνθρωπότης εἰσέρχεται εἰς ἕνα νέον φαῦλον κύκλον καταστροφικῶν ἀδιεξόδων. Ἐπιβεβαιώνεται δέ τό λεχθέν, ὅτι ὁ homo sapiens καί σήμερον ἐξακολουθεῖ νά συμπεριφέρεται ἐκ παραλλήλου ὡς homo demens, ὡς ἄσοφος καί παράφρων.

Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί τέκνα εὐλογημένα,

Διά τήν Ἐκκλησίαν, τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου, κατά μίαν θεολογικωτάτην διατύπωσιν, «δέν εἶναι ἁπλῶς χρήματα, χρήσιμο ὑλικό γιά τίς ἀτομικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά πράγματα, δηλαδή πράξεις – πεπραγμένα ἑνός δημιουργοῦ Προσώπου». Πάντα τά ἔργα Κυρίου εὐλογοῦν, ὑμνοῦν καί ὑπερυψοῦν Αὐτόν εἰς τούς αἰῶνας, οἱ οὐρανοί διηγοῦνται τήν δόξαν Του. Αὐτό τό μήνυμα ἐκφράζει ἡ μέριμνα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρόγευσις ὅσων προσδοκῶμεν ὡς πραγματικότητα εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καθ᾿ ὁδόν πρός τά Ἔσχατα, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία προσφέρει εἰς τόν κόσμον ὡς ὁδηγόν τό Εὐαγγέλιον τῆς χάριτος καί τήν ἀκλόνητον βεβαιότητα, ὅτι τό κακόν, ὑπό ὅλας του τάς μορφάς, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν.

Κατακλείοντες, εὐχόμεθα αἴσιον καί καρποτόκον τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν ζωήρυτον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ ποιητοῦ καί λυτρωτοῦ τῆς κτίσεως ὅλης, τοῦ ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

,βκβ’ Σεπτεμβρίου α’

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Κυριακή 21 Αὐγούστου στίς 7.00 π.μ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ. Ναθαναήλ θά χοροστατήσει κατά τόν Ὄρθρο καί θα τελέσει τή Θεία Λειτουργία γιά τούς ἀποδήμους στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στίς Χαϊχοῦτες.
Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν στόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση τῶν ἀποστάσεων καί ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου σέ συνεργασία μέ τόν Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ΑΠΟΣΤΟΛΗ προσκαλεῖ ἐγκύους γυναῖκες νά καταθέσουν αἰτήσεις γιά συμμετοχή στό Πρόγραμμα AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, τό ὁποῖο περιλαμβάνει ὑλική ὑποστήριξη τῶν νεογέννητων μέ προσφορά καί διάθεση βρεφικῶν πακέτων (BABY KITS).

Τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά γιά τή συμμετοχή τῶν ἐγκύων στό Πρόγραμμα ὑπάρχουν στό ἔντυπο τῆς αἰτήσεως πού ἐπισυνάπτεται στήν παροῦσα ἀνάρτηση ὡς ἀρχεῖο εἰκόνας, τό ὁποῖο μπορεῖτε νά δεῖτε καί νά κατεβάσετε. Ἐπίσης ὑπάρχει ἀρχεῖο μέ ὁδηγίες ἀπό τή Μ.Κ.Ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ καί ἀρχεῖο μέ τήν Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἀπευθυνθεῖτε στήν κ. Δήμητρα Γιάχου (τηλ. 2242057915-6932917108), Ὑπεύθυνη Κοινωνικῆς Μέριμνας τοῦ Ἐπαρχείου Κῶ-Νισύρου καί Συνεργάτιδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀνακοινώθηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση κι ἔτσι ὁλοκληρώνεται μία μακρά καί ἐπίπονη πορεία γιά ἐσᾶς τούς ἀποφοίτους τῶν Λυκείων τῆς Κῶ καί τῆς Νισύρου, πού ἀγωνισθήκατε νά λάβετε τό Ἀπολυτήριο τοῦ Λυκείου καί νά εἰσαχθεῖτε σέ μία ἀπό τίς Ἀνώτατες Σχολές τῆς Πατρίδας μας.

Ἡ πορεία αὐτή ξεκίνησε μέ τά πρῶτα βήματα τῆς μαθητικῆς ζωῆς καί, ἀναμφίβολα, εἶχε καλές καί κακές στιγμές. Αὐτό πού πρέπει νά κρατήσετε, παιδιά μου, στήν καρδιά σας, εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ξεπεράσατε τίς δυσκολίες, ἡ προσπάθεια καί ὁ ἀγῶνας, καί ἡ μετατροπή κάθε σχολικῆς ἡμέρας σέ πηγή γνώσης καί ἀφετηρία πίστης στόν Θεό καί στίς δυνάμεις σας.

Ἄν δέν ζοῦμε μέ πίστη ἡ ἐκπλήρωση τῶν στόχων μας εἶναι δύσκολη καί ἴσως μᾶς λείψει ἡ δύναμη γιά νά τούς πραγματοποιήσουμε. Ἡ δύναμη πού μᾶς δίνει ἡ πίστη εἶναι ἀναγκαία γιά νά προχωρήσουμε στή ζωή. Τή χρειαζόμαστε ὡς ἀφετηρία γιά νά ἀνεβοῦμε ὅλο καί πιό ψηλά.

Μαζί μέ τά θερμά καί ἐγκάρδια συγχαρητήρια γιά τήν πρόοδό σας, δεχθεῖτε καί τίς πιό εἰλικρινεῖς καί ζεστές εὐχές γιά τή ζωή πού ἁπλώνεται μπροστά σας, γιά τή ζωή πού περιμένει νά βαδίσετε τά μονοπάτια της.

Οἱ εὐχές μας εἶναι κοινές γιά ὅσους συνεχίσουν τίς ἀκαδημαϊκές σπουδές καί γιά ὅσους στραφοῦν σέ ἄλλους χώρους. Ἡ Ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας καί ἡ Εὐλογία Του θά σᾶς συνοδεύουν καί θά ὁδηγοῦν τά βήματά σας μέχρι νά κατακτήσετε τά ὄνειρα καί νά πετύχετε τούς στόχους σας.

Μήν δειλιάσετε μπροστά στίς δυσκολίες πού θά συναντήσετε! Στραφεῖτε μέ λόγια εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τίς οἰκογένειες καί τούς δασκάλους σας, πρός ὅσους σᾶς στήριξαν, καί θά νιώσετε ἕτοιμοι νά προχωρήσετε στόν δρόμο πού διαλέξατε!

Καί ἐφέτος θά σᾶς θυμίσω πόσο μεγάλη σημασία δίνει ἡ Ἐκκλησία μας στόν ἀγῶνα καί στήν προσπάθεια γιά τήν ὑπέρβαση τῶν ἐμποδίων γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων μας. Νά μήν τούς ἐγκαταλείπετε στήν πρώτη δυσκολία! Συνεχῶς νά προσπαθεῖτε!

Ἡ Παναγία Σπηλιανή τῆς Νισύρου, ἡ προστάτης τῆς Δωδεκανήσου, τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Πατρίδας μας, πρεσβεύει στόν Κύριο καί μεσιτεύει γιά ὅλους. Ἄς γεμίζει μέ Χαρά καί Ἐλπίδα τή ζωή σας κι ἄς χαρίζει κατά Θεόν ἐπιτυχία στίς προσπάθειές σας.

Θερμά συγχαρητήρια! Καλή δύναμη!

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 28ῃ Ἰουλίου 2022

Μετ᾿ εὐχῶν διαπύρων καί ἀνυπόκριτης ἀγάπης

Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου,
Δῆμος Κῶ, καί ὁ
Σύλλογος Μικρασιατῶν Κῶ «Ὁ Ἡρόδοτος»
Σᾶς προσκαλοῦν
τήν Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022 στά
ἐγκαίνια τοῦ Νεόδμητου Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Νέας Ἁλικαρνασσοῦ Κῶ

σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ, 7.00 μ.μ.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
Ο ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ, 7.00 π.μ.
ΟΡΘΡΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ,
ΠΡΩΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου 
στίς 7.30 μ.μ. θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Κάθισμα τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἁγίων καί τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κώου καί Νισύρου διαλαμψάντων στό Ἀσφενδιοῦ (περιοχή Μονάγρι) χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Ναθαναήλ
.

Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων
μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ 
δέν θά ἀκολουθήσει τό καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι οὔτε θά ὑπάρχει μουσική.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν στό Ἱερό Κάθισμα εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση τῶν ἀποστάσεων καί ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τό Σάββατο 2 Ἰουλίου ἑορτάζει ἡ Ὁσία Μελώ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ.

Στίς 7.00 π.μ. θά τελεστεῖ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
κ. Ναθαναήλ
.

Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων δέν θά ὑπάρξει λεωφορεῖο γιά τή μετακίνηση τῶν προσκυνητῶν.
Ἡ μετακίνησή τους θά πρέπει νά γίνει
μέ ἴδια μέσα
.
Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν στήν Ἱερά Μονή εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τήρηση τῶν ἀποστάσεων καί ὅλων τῶν μέτρων προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό Covid-19.

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν 21η Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου.


Πρόγραμμα Ἑορτασμοῦ

Ἀπό τή 12η τοῦ μηνός Ἰουνίου καθημερινά τελεῖται ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση τοῦ Ἁγίου Νικήτα, στίς 7.00 μ.μ.

Τήν 20ή Ἰουνίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, θά ψαλεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίου,
στίς 7.00 μ.μ.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ θά γίνει ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικήτα πρός τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Ποταμητίσσης καί, ἐν συνεχείᾳ, θά προσφερθεῖ ὡς εὐλογία φαγητό στό Ζωσιμοπούλειο καί θά ἀκολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.

Γιά τή μετάβαση στή Νίσυρο προσκυνητῶν ἀπό τήν Κῶ τό πλοῖο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» θά πραγματοποιήσει τό ἀπόγευμα τῆς 20ῆς Ἰουνίου δρομολόγιο ἀπό τήν Καρδάμαινα γιά τή Νίσυρο
στίς 5.00 μ.μ.

Τό δρομολόγιο γιά ἐπιστροφή ἀπό τή Νίσυρο στήν Καρδάμαινα θά ξεκινήσει στίς 10.30 μ.μ.

Κρατήσεις θέσεων: τηλ. 2242031306, κιν. 6970625808 κ. Παρασκευή.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα, 21η Ἰουνίου, θά ψαλεῖ ὁ Ὄρθρος καί θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, στίς 7.00 π.μ.

Τήν παραμονή θά προσφερθεῖ κέρασμα καί ἀνήμερα καφές.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Τρίτη 17η Μαΐου καί ὥρα 7.00 μ.μ. θά τελεσθεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κλαυδίας (Ἁγιάκλαφτη) στό Πυλί (περιοχή Ἀμούτσα), χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι ἀπό τήν 9η Μαΐου 2022 θά ξεκινήσει καί πάλι ἡ τέλεση τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον κάθε Δευτέρα 6.00 μ.μ. στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Κατά τήν προσέλευση καί παραμονή τῶν πιστῶν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου εἶναι ὑποχρεωτική ἡ χρήση μάσκας κ&