Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἡ Ὁσία Ξένη

Ἡ Ὁσία Ξένη

Ἡ Ὁσία Ξένη ἔζησε τόν 5ο αἰῶνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη‚ ἀσκήθηκε ὅμως στά περίχωρα τῆς πόλεως Μύλασα τῆς Καρίας στήν Μικρά Ασία, ὅπου ἔφτασε ἀκολουθώντας τόν πνευματικό της πατέρα, πού ἀποκαλύφθηκε σέ αὐτή μέ θαυμαστό τρόπο.
Οἱ φυσικοί της γονεῖς‚ εὐγενεῖς Ρωμαῖοι‚ μερίμνησαν ἰδιαιτέρως γιά τή μόρφωση τῆς Εὐσεβείας‚ ὅπως ἦταν τό ἀρχικό της ὄνομα‚ τήν προετοίμαζαν γιά γάμο μέ νέο πού προερχόταν ἀπό τήν ἴδια κοινωνική τάξη. Ἡ Ὁσία ὅμως εἶχε ἄλλα στόν νοῦ της καί λίγες ἡμέρες πρίν τήν ἡμερομηνία τοῦ γάμου της‚ ἀφοῦ συνεννοήθηκε μὲ δύο ὑπηρέτριές της‚ οἱ ὁποῖες προθυμοποιήθηκαν νά τήν ἀκολουθήσουν‚ ἔφυγε νύκτα ἀπό τό πατρικό της‚ προσευχομένη στόν Χριστό νά τῆς ὑποδείξει τόν δρόμο πού ἔπρεπε νά ἀκολουθήσει‚ ὥστε νά ἐκπληρώσει τόν πνευματικό πόθο τῆς παρθενίας καί ἀσκήσεως.

Ὁ Κύριος ὁδήγησε τά βήματά τους πρώτα στήν Κῶ. Ἐκεῖ‚ γιά νὰ μή μάθει ὁ κόσμος ποιά ἤταν‚ ἄλλαξε τὸ ὅνομά της καί τήν ἀποκαλοῡσαν Ξένη‚ διότι ξένη ἦταν στόν τόπο ἐκεῖνο. Ἐν συνεχείᾳ‚ πῆγαν μέ θαυμαστό τρόπο στά Μύλασα. Ἡ Ὁσία προσευχόταν θερμῶς στόν Θεό νά τῆς φανερώσει κατάλληλο πνευματικό ὁδηγό‚ ὁ ὁποῖος θά τήν ὁδηγοῦσε στή σωτηρία. Ἐνῶ βρισκόταν στήν Κῶ καί προσευχόταν θερμῶς‚ εἶδε ἕναν ἡλικιωμένο κληρικό νά τήν πλησιάζει. Εἶχε ξεχωριστή‚ λαμπρή ὄψη καί φαινόταν βαθύτατα πνευματική μορφή. Ἡ Ὁσία τόν πλησίασε καί ἐξακρίβωσε ὅτι ἦταν ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος‚ ὁ ὁποῖος ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν Ἡγούμενος σέ ἕνα ἀνδρικό Μοναστήρι ἔξω ἀπό τά Μύλασα καί ἀργότερα ἔγινε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως. Αὑτός βρισκόταν στήν Κῶ προσωρινῶς‚ ἐπιστρέφοντας ἀπό Προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους. Ἡ Ὁσία τόν ἀκολούθησε καί μαζί μέ τίς θεραπαινίδες της ἔφτασε στά Μύλασα. Μέ ὑπόδειξή του ἔφτιαξε γυναικεῖο Μοναστήρι πρός τιμή τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Τό Μοναστήρι αὐτό, μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν, ἀναδείχθηκε σέ πνευματικό κέντρο, ὅπου ἀσκοῦνταν δεκάδες μοναχές ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τῆς Ὁσίας.

Τό τέλος της ἦταν ὁσιακό‚ ὅπως ἦταν καί ἡ ζωή της. Γνώρισε ἐκ τῶν προτέρων τήν ὥρα τῆς κοιμήσεώς της καί ζήτησε καί ἔλαβε συγχώρηση ἀπό ὅλες τίς συμμονάστριές της. Ὅταν κλείσθηκε στόν Ναό τῆς Μονῆς‚ γιά νά ἑτοιμαστεῖ γιά τήν κοίμησή της φάνηκε ὑπερφυσικό φῶς καί μία θαυμάσια εὐωδία γέμισε τήν ἀτμόσφαιρα. Οἱ ἄλλες Μοναχές μπῆκαν στόν Ναό καί βρῆκαν τήν Ὁσία κεκοιμημένη. Ὁ πνευματικός της Πατέρας‚ βλέποντας στόν οὑρανό τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ μέσα σέ κύκλο ἀστεριῶν‚ κατάλαβε ὅτι ἡ μακαρία Ξένη ἐκοιμήθη. Ἀμέσως πῆγε μαζί μέ πολλούς Χριστιανούς στή Μονή της, ὅπου τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Ὁσίας.

Ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης τελεῖται στίς 24 Ἰανουαρίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ
Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Ξένην ἤνυσας‚ ζωήν ἐν κόσμῳ‚
ξένην ἔσχηκας‚ προσηγορίαν‚
ὑπεμφαίνουσαν τῇ κλήσει τόν τρόπον σου‚
σύ γάρ νυμφίον λιποῦσα τόν πρόσκαιρον‚
τῷ ἀθανάτῳ ὁσίως νενύμφευσαι.
Ξένη ἔνδοξε‚ Χριστόν τόν Θεόν
ἱκέτευε‚ δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.