Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἡ Ὁσία Μελώ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ

Ἡ Ὁσία Μελώ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ

Νοτιοδυτικά τοῦ Ἀσκληπιείου, στή θέση Κοκκινόνερο, βρίσκεται τό παλαιότατο «μοναστηράκι» τῆς Ὁσίας Μελοῦς.

Πολλά ἀπό τά στοιχεῖα πού γνωρίζουμε γι᾿ αὐτήν προέρχονται ἀπό ἕνα βυζαντινό χειρόγραφο πού φυλάσσεται στό Παρίσι καί περιέχει τροπάρια πρός τιμήν της γραμμένα ἀπό τόν Μητροπολίτη Ρόδου Μητροφάνη (1471-1498).

Τά τροπάρια αὐτά, πού μᾶς ἔκανε γνωστά ὁ καθ. Ζαχαρίας Ν. Τσιρπανλῆς, παρουσιάζουν μία ἁγία ἁπλή, ἀσκητική καί προσιτή σέ ὅλους πού μοίρασε τά ὑπάρχοντά της σέ ἐμπερίστατους ἀδελφούς της καί κατόπιν ἀποτραβήχθηκε σέ ὀρεινό τόπο. Ἐκεῖ, σέ συνθῆκες ψύχους, λόγῳ τοῦ ὑψομέτρου, στερούμενη ἀκόμη καί τά ἀναγκαῖα, ἀφιερώθηκε στήν ἄσκηση, κατόρθωσε νά λιώσει τό σῶμα καί τά πάθη της καί νά ἁγιάσει.

Ἐπειδή ἀσκήθηκε στόν δύσβατο τόπο τῆς Βουρρίνας ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Μητροφάνης τήν παρομοιάζει μέ ἐρημικό πελεκᾶνο, ὁ ὁποῖος ἀπομακρύνεται ἀπό τόν κόσμο γιά νά ἀφοσιωθεῖ στήν προσευχή καί τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.

Μέ μεγάλη ταπείνωση, ἐκοιμήθη καί ἐτάφη ἀνάμεσα στούς βράχους τῆς Βουρρίνας. Ὁ τόπος ὅμως δέν λησμονήθηκε, ἀλλά ἔγινε προσκύνημα τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος οἰκοδόμησε ναό («τέμενος») τῆς Ὁσίας μέ σωζόμενα, μέχρι σήμερα, ἴχνη τοιχογραφιῶν καί ἐπιγραφή στό ἀνώφλιο.

Εὐχόμαστε ἡ ταχεία ἀντίληψις τοῦ Θεοῦ νά ἐπιτρέψει σύντομα τόν ἐντοπισμό τῶν λειψάνων τῆς Ὁσίας ὥστε ἡ εὐλογημένη παρουσία της νά εἶναι ἐντονώτερη σέ ὅλους μας.

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό, κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος διακρινόμενος ἀπό ἰδιαίτερο συγγραφικό καί ποιητικό τάλαντο, συνέγραψε πλήρη ἀκολουθία τῆς Ὁσίας, ἡ ὁποία ψάλλεται στήν πανήγυρή της, πού ἑορτάζεται τό πρῶτο Σάββατο τοῦ  Ἰουλίου.

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό, κ.κ. Κύριλλο, πού ἔχοντας ἰδιαίτερο συγγραφικό καί ποιητικό τάλαντο, συνέγραψε πλήρη Ἀκολουθία τῆς Ὁσίας. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται τό πρῶτο Σάββατο τοῦ Ἰουλίου, στήν πανήγυρη πού ὀργανώνεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τή δραστήρια ὁμάδα τῶν Μαύρων Λύκων καί συμμετέχει πλῆθος προσκυνητῶν.

Εἴθε μέ τή χάρη τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τῆς Ὁσίας Μελοῦς τῆς ἐν τῇ Βουρρίνῃ τῆς Κῶ καί τίς θεοπειθεῖς εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου αὐθέντου καί δεσπότου ἡμῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, νά διέλθουμε τό νέο ἔτος πλήρεις πνευματικῆς εὐφροσύνης καί καρποφορίας.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΒΟΥΡΡΙΝῌ ΤΗΣ ΚΩ

Ἦχος πλ.α' . Τόν συνάναρχον λόγον.

Τήν φιλέρημον κόρην, ὕμνοις τιμήσωμεν,
Μελώ τήν Ὁσίαν, Κώου τό καύχημα,
πόνοις διαλάμψασαν, καί χάριν λαβοῦσαν ἄνωθεν·
τήν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ φαιδρύνασαν,
τοῖς δέ πιστοῖς τοῖς προσιοῦσιν αὐτῇ,
προχέουσαν εὐωδίας ἰάσεων· αἰτουμένην
δέ πᾶσιν εἰρήνην, καί τό μέγα ἔλεος.

                                                                      † Κ.Ν.Ν.