Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μνημόσυνα

ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Κατά τήν κρατοῦσα τάξη τῆς  Ἐκκλησίας γιά τά ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων μνημόσυνα μετά κολλύβων ἰσχύουν ἀνέκαθεν τά ἑξῆς:

Λόγῳ τοῦ χαρακτῆρα τῆς Θείας Λειτουργίας ὡς εὐχαριστηριακῆς συνάξεως τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης καί τῆς ἐν οὐρανῷ θριαμβευούσης  Ἐκκλησίας, ὡς ἑνιαίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τά μνημόσυνα συνεδέθησαν μετά τῆς Θ. Λειτουργίας, δηλαδή ἐνσωματώθησαν εἰς τόν κύριον κορμόν Αὐτῆς. Λόγῳ ὅμως τοῦ Ἀναστασίμου χαρακτῆρος τῶν Κυριακῶν καί τοῦ ἑορταστικοῦ τῶν Δεσποτικῶν καί τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν, ἐξαιρέθηκε ἀπό αὐτές τίς ἡμέρες ἡ τέλεσή τους.

Ὡς ἐκ τούτου μνημόσυνα δέν τελοῦνται:

Α) Ὅλες τίς Κυριακές τοῦ ἔτους.

Β) Ἀπό τήν 24η Δεκεμβρίου ἕως καί τήν 6η  Ἰανουαρίου.

Γ) Ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἕως καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

Δ) Κατά τίς Ἑορτές: 1) τῆς  Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, 2) τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 3) τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 4) τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 5) Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, 6) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 7) Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, 8)  Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 9) Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 10) Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος καί 11) κατά τίς πανηγύρεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Τά μνημόσυνα πρέπει νά τελοῦνται κατά τίς ἡμέρες πού συμπίπτουν μέ τίς ἡμερομηνίες τῆς ἐκδημίας τῶν κεκοιμημένων, ἐκτός ἀπό τήν περίπτωση πού ἡ ἡμέρα αὐτή συμπέσει νά εἶναι Κυριακή. Τότε μετατίθενται τό προηγούμενο ἤ τό ἑπόμενο Σάββατο, καθώς ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου εἶναι ἀφιερωμένη στίς ψυχές τῶν ἀποθανόντων.