Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Βαπτίσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, πρίν ὁρίσουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα τελέσεως τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου καί πρίν προβοῦν σέ ἄλλες ἑτοιμασίες, εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν ἱερέα τῆς  Ἐνορίας τους καί νά βεβαιωθοῦν ὅτι τήν ἡμέρα πού ἐπιθυμοῦν αὐτός εἶναι ἐλεύθερος ἀπό ἄλλες ὑποχρεώσεις καί δεσμεύσεις καί μπορεῖ νά τελέσει τό μυστήριο. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τέλεση Θρησκευτικοῦ Γάμου.

Ὁ ἀνάδοχος πρέπει ἀπαραιτήτως νά εἶναι ἐνήλικας Χριστιανός  Ὀρθόδοξος καί νά ἀναγνωρίζει καί νά ἀποδέχεται καί τά ἑπτά μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας (π.χ. ἐάν κάποιος ἔχει τελέσει πολιτικό γάμο-σύμφωνο συμβιώσεως χωρίς νά ἀκολουθήσει θρησκευτικός γάμος αὐτός δέν δέχεται τό μυστήριο τοῦ γάμου).

Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη νά διδάξει καί νά κατατοπίσει τόν νεοφώτιστο στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί ὀφείλει νά γνωρίζει τό Σύμβολον τῆς Πίστεως (τό «Πιστεύω») καί νά τό ἀπαγγείλει γιά λογαριασμό τοῦ Βαπτιζομένου.

Τήν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως, ἤ πρό αὐτῆς, οἱ γονεῖς πρέπει νά φέρουν στόν ἱερέα, πού θά τελέσει τή βάπτιση, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τοῦ τέκνου.

Οἱ Γάμοι καί οἱ Βαπτίσεις πρέπει νά δηλώνονται ἐντός 40 ἡμερῶν στήν ἁρμόδια ὑπηρεσία.