Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἐκκλησιαστικὸς Οἶκος Εὐγηρίας "Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος"

Ἐκκλησιαστικὸς Οἶκος Εὐγηρίας "Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος"

Μὲ τὴν ἄφιξη, τὸ 1967, στὴν Κῶ τοῦ νέου Μητροπολίτου Κώου Ναθαναήλ, ἄρχισε μία νέα ἐποχὴ δημιουργίας γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κώου.

Ὁ Ἁγιορείτης Ἐπίσκοπος ἔστρεψε ἀμέσως τὰ ἐνδιαφέροντα του στὰ προβλήματα τοῦ ποιμνίου του καὶ ἔθεσε σὲ πρώτη προτεραιότητα τὴ δημιουργία Ἐκκλησιαστικοῦ Οἴκου Εὐγηρίας ποὺ ἀποτελοῦσε πάγιο αἴτημα καὶ ἀνάγκη τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Ἔτσι, τὸ 1969, μὲ τὴ συμπαράσταση ὅλων τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀποφασιστικὴ στήριξη τῶν ἀδελφῶν Μερόπης καὶ Ἐλπινίκης Ἰωαννίδου καὶ Ἄννας Ἰωαννίδου, ἄρχισε τὴν κατασκευὴ τοῦ «Ἐκκλησιαστικοῦ Οἴκου Εὐγηρίας ὁ Ἅγιος Νεκτάριος».

Τὸ οἰκόπεδο ἦταν δωρεὰ τῆς Ἐλπινίκης Ἱπποκράτους Ἰωαννίδη, τῆς Μερόπης Ἱπποκράτους Ἰωαννίδη-Διακομανώλη, καθὼς καὶ ἄλλων εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅπως τῶν Ἄννας Ἰωαννίδου συζ. Γεωργίου, Εὐαγγελίας, Σμαραγδίτσας καὶ Κοκώνας Ζερβάνου, Πηνελόπης Λαζαρίδου καὶ Μαρίας καὶ Φιλίππου Μυλωνᾶ. Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΜΥΛΩΝΑ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐνισχύει οἰκονομικὰ τὸν Οἶκο Εὐγηρίας.

Γιὰ τὴν ἀνέγερση ὁ Μητροπολίτης Κώου Ναθαναὴλ διέθεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, ἐνῶ σημαντικὴ ἦταν ἡ εἰσφορὰ τοῦ Κώου ἐργολάβου Γιάννη Μπαλαλῆ, τόσο σὲ χρήματα, ὅσο καὶ σὲ δωρεὰν ἐργασία. Σημαντικὴ ἦταν ἡ συνεισφορὰ τοῦ δήμου καὶ τῶν κοινοτήτων Κῶ, καθὼς καὶ τοῦ Βακοὺφ Κῶ.
Στὶς 27 Μαΐου 1967 διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν «Ἀγαθοεργὸ Ἀδελφότητα Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος» στὸ ξενοδοχεῖο Ξενία τῆς Κῶ μεγάλη χοροεσπερίδα, ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας, ἐνῶ ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες παρόμοιες δραστηριότητες.

Λίγο νωρίτερα εἶχε ὁλοκληρωθεῖ σὲ χῶρο μπροστὰ ἀπὸ τὸν Οἶκο Εὐγηρίας ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ ἡ δημιουργία ὑποδομῶν γιὰ τὴ συγκρότηση γυναικείας Μονῆς.
Ὁ Οἶκος Εὐγηρίας ὁλοκληρώθηκε ἀρκετὰ γρήγορα. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα κτίστηκε τριώροφο κτήριο ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Κανάρη μὲ σκοπὸ νὰ συνδράμει οἰκονομικὰ τὴ λειτουργία τοῦ γηροκομείου, κάτι ποὺ συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Τὸ 1980, μὲ δαπάνη τῆς Μερόπης Ἱπποκράτους καὶ Ζωῆς Ἰωαννίδου, ξεκίνησε ἡ ἀνέγερση τοῦ ὀρόφου, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε τὸ 1983.

Τὴν 1η Δεκεβρίου 1971 ὀ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ἀνεκοίνωσε τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ «Οἴκου Εὐγηρίας ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» «τῇ συνδρομῇ τῶν ἁπανταχοῦ Κώων» καὶ τὴν ἴδια μέρα ἐπεκύρωσε τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος ἀποτελούμενο ἀπὸ 15 ἄρθρα.

Στὶς 18 Δεκεμβρίου 1971, μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 106 Ἀρχιερατικὴ Πράξη διορίστηκε, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Κώου Ναθαναήλ, τὸ πρῶτο Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος ἀπαρτιζόμενο ἀπὸ τοὺς 1. Ἰωάννη Ἰωαννίδη, ἀντιδήμαρχο Δήμου Κῶ, 2. Ἀντώνιο Πληθίδη, δικηγόρο, 3. Θεόφιλο Πέρο, ἰατρό, 4. Ἰωάννη Μπαλαλῆ, ἐργολάβο δημοσίων ἔργων, 5. Γεώργιο Γεωργαλλῆ, ὑπάλληλο Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Ἡ θητεία τοῦ συμβουλίου ἦταν τριετής.

Στὰ ἑπόμενα ἔτη, εὐϋπόληπτοι συμπατριῶτες μας συμμετεῖχαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ συμμετέχουν στὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ Ἱδρύματος, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸν ἐκάστοτε Μητροπολίτη ὡς πρόεδρο. Ἀπὸ αὐτοὺς σημειώνουμε τὸν κ. Γεώργιο Γεωργαλλῆ, ὁ ὁποῖος παρέμεινε μέλος τοῦ Δ.Σ. ἀπὸ τὸ 1971 μέχρι τὸ 2020, καθὼς καὶ τὸν κ. Ἀντώνιο Πληθίδη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μέλος τοῦ Δ.Σ. ἀπὸ τὸ 1971 μέχρι πρόσφατα.

Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διετέλεσαν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν οἱ συμπατριῶτες μας: Ἰωάννης Γ. Ἰωαννίδης, Ἀλέξιος Παρθενιάδης, Λεωνίδας Βουκουβαλίδης, Γεώργιος Γεωργαλλῆς, ἐνῶ οἱ Ἰωάννης Χατζηβελοῦδος, Ματθαῖος Καζαμίας καὶ Μιχαὴλ Σωμός παραμένουν μέχρι σήμερα.
Τὸ ἔργο τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας ὑποστηρίχθηκε, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη κώου καὶ Νισύρου καὶ ἀπὸ πλῆθος πιστῶν, μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία καὶ οἰκονομικὲς εἰσφορές, ἂν καὶ ὑπῆρξαν διαστήματα κατὰ τὰ ὁποῖα τὸ ἵδρυμα ὑπολειτουργοῦσε λόγῳ ἐλλείψεως γερόντων.

Μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, τὸ 2009, τὸ Ἵδρυμα μπῆκε στὶς πρῶτες προτεραιότητες τοῦ νέου ποιμενάρχη.

Ἔγινε ριζικὸς ἐκσυχρονισμὸς τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τῶν δωματίων τοῦ Ἱδρύματος, πολλαπλασιάστηκαν οἱ χῶροι ὑγιεινῆς καὶ διεκπεραιώθηκαν οἱ τυπικὲς διαδικασίες πρὸς τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς ὥστε τὸ οἴκημα νὰ ἀποκτήσει τὶς ἀπαραίτητες ἄδειες λειτουργίας.

Σήμερα τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὡς Πρόεδρο, μὲ τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς Ἀναπληρωτή του, καὶ Μέλη τοὺς Ἰωάννη Χατζηβελοῦδο, Ματθαῖο Καζαμία, Μιχαὴλ Σωμό, Δομνίκη Σοφοῦ-Ζώη καὶ Νικόλαο Διακοστεφανῆ.

Διευθύντης τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νικήτας Παπανικολάου.

Τὸ τηλέφωνο τοῦ Ἱδρύματος εἶναι 2242022621.