Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Προσφώνησις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου

Προσφώνησις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καὶ Κάσου κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κατὰ τὴν τελετὴν
ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου κ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κώου καὶ Νισύρου κύριε Ναθαναήλ,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, Ἀξιότιμοι κύριοι Βουλευταί,
Ἐντιμότατε κ. Νομάρχα, Κυρία Ἔπαρχε,
Ἐντιμότατοι κύριοι Δήμαρχοι Κῶ, Δικαίου, Ἡρακλειδῶν καὶ Νισύρου,
Ἀξιότιμοι κύριοι Δικασταὶ καὶ Στρατιωτικοὶ καὶ λοιποὶ Προϊστάμενοι τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν,
Τίμιον τῆς Ἐκκλησίας πρεσβυτέριον,
Λαὲ τοῦ Κυρίου περιούσιε καὶ Εὐλογημένε!

Ἐκπροσωπῶν κατὰ τὴν Ἱερὰν ταύτην καὶ μοναδικὴν στιγμὴν ἐν τῇ ζωῇ καὶ τῇ Ἐκκλησιαστικῇ διακονίᾳ τῆς Ὑμετέρας φίλης Σεβασμιότητος τὸν προσκυνητὸν ἡμῶν Αὐθέντην καὶ Δεσπότην, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καὶ τὴν Μητέρα Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἐκ­κλησίαν, ἐκφράζω τὴν χαρὰν καὶ τὴν συγκίνησίν μου, διότι ἐκλήθητε ἐπὶ τὴν λυχνίαν ταύτην, διὰ νὰ φαίνητε φῶς Χριστοῦ πᾶσι τοῖς Ὀρθοδόξοις Χριστιανοῖς τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας. Ἀληθῶς μεγάλη ἡ τιμὴ καὶ μεγίστη ἡ εὐθύνη καὶ βαρὺ τὸ χρέος ἔναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Καὶ διὰ τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἀκόμη μεγαλυτέρα εὐθύνη, διότι διαδέχεσθε εἰς τὸν ἱστορικὸν τοῦτον θρόνον, τὸν ὁποῖον καθηγίασε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος κατὰ τὴν τρίτην αὐτοῦ Ἀποστολικὴν περιοδείαν, προερχόμενος ἐκ Μιλήτου καὶ διανυκτερεύσας ἐν Κῷ, σειρὰν ἁγίων ἀξίων καὶ ἐπιφανῶν Ἀρχιερέων, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Μελίφρονος, ὅστις παρέστη εἰς τὴν πρώτην ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον τοῦ ἔτους 325, μέχρι τοῦ νῦν καὶ ἐπὶ ἓν τέταρτον τοῦ αἰῶνος θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως διαποιμάναντος τὴν ἐπαρχίαν ταύτην προκατόχου Σας Μητροπολίτου πρώην Κώου καὶ Νισύρου κ. Αἰμιλιανοῦ.
Εἰς τὴν ἱστορικὴν ταύτην διαδρομὴν τῶν προκατόχων Σας ὑπῆρξαν μορφαὶ ἄξιαι θαυμασμοῦ, ὡς τοῦτο μαρτυροῦσι τὰ πολλαπλᾶ εὑρήματα τῶν παλαιοχριστιανικῶν Βασιλικῶν, δεῖγμα εὐλαβείας τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ Λαοῦ καὶ τῆς ἀόκνου μερίμνης τῶν ἐπισκόπων Του. Εἰς τὴν σειρὰν ταύτην μνημονεύεται ὁ Ἐθνομάρτυς Κώου Ζαχαρίας καὶ ὁ ἐπίσης διακριθεὶς εἰς τοὺς Μακεδονικοὺς ἀγῶνας Ἰωακείμ.

Ἰδιάζουσαν ὅμως θέσιν κατέχει ὁ Προκάτοχός Σας Γερμανός, ὅστις ἠξιώθη τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος, γενόμενος Πατριάρχης Κπόλεως ὡς Γερμανὸς ὁ Ε´.
Ἀπὸ τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου μὲ τὴν Μητέρα Πατρίδα, προκάτοχοί Σας ὑπῆρξαν ὁ Ἐμμανουήλ Καρπάθιος ἐκ Νισύρου, ὁ Ναθαναὴλ Δικαῖος ἐξ Ἴμβρου, ὁ Ἰεζεκιὴλ ἀπὸ Αὐστραλίας καὶ ὁ Αἰμιλιανὸς ἀπὸ Βελγίου καὶ Ὀλλανδίας.
Πάντες διηκόνησαν τὸν περιούσιον καὶ εὐλογημένον λαὸν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης καὶ κατέλιπον τὴν μαρτυρίαν των. Εἰς τὴν καρδίαν ὅμως τοῦ Κωακοῦ Λαοῦ, ἡ μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Ναθαναήλ κατεῖχε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ κατέχῃ μοναδικὴν θέσιν. Καὶ τῆς εὐδοκίμου ἀρχιερατείας του φωτεινὸν παράδειγμα ἀποτελοῦν τὰ πολλαπλᾶ ἔργα του: ἐξωραϊσμὸς τῶν Ναῶν, ἀνέγερσις Ἱερῶν Ναῶν, ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ τὸ Γηροκομεῖον, τὸ βυζαντινὸν Μουσεῖον εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν, ἡ Πνευματικὴ Ἑστία, τὸ Λαογραφικὸν Μουσεῖον, ἡ Βιβλιοθήκη καὶ τὸ Ἀναγνωστήριον διὰ τοὺς νέους καί, τέλος, ἡ ἀνέγερσις πολυκατοικίας διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ Γηροκομείου ἐπὶ δωρεᾶς οἰκοπέδου τοῦ Βακουφικοῦ συμβουλίου. Διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ πράγματος δηλῶ ὅτι τὸ ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸ ὁποῖον τοῦ παρεδόθη, περιεῖχε 692 δραχμάς. Εἰς τὸ σύντομον αὐτὸ χρονικὸν διάστημα ἔγιναν τόσον πολλὰ χάρις εἰς τὴν ἐμπιστοσύνην καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Κωακοῦ λαοῦ καὶ εἶναι τὰ τρανὰ δείγματα συνετῆς ποιμαντικῆς μερίμνης πρὸς τὸν λαὸν τῆς Κῶ. Ἐκεῖνο ὅμως, τὸ ὁποῖον παραμένει μοναδικὸν παράδειγμα, εἶναι ὅτι ἦτο ἕνας ὑπέροχος, γεμᾶτος κατανόησιν καὶ καλωσύνην ἄνθρωπος καὶ μάλιστα, τολμῶ νὰ εἴπω, Μέγας ἄνθρωπος καὶ Ἅγιος.

Λοιπόν, Ἅγιε Ἀδελφέ, ἀνερχόμενος τὰς βαθμίδας τοῦ θρόνου σου, ἀναδέχεσαι καὶ τὴν ἀντοχὴν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ ποιμαίνειν ἀξίως. Ἀναδειχθῆτε ἄξιος καὶ πανάξιος συνεχιστὴς τοῦ ἔργου τῶν προκατόχων Σας καὶ ἐπιδείξατε καὶ σεῖς ἐπιτεύγματα καὶ κατορθώματα νέα. Δοξάσατε καὶ τιμήσατε τὴν κλῆσιν, ὅτι ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἐκλήθητε νὰ διακονήσετε, ἅγιος καὶ μαρτυρικὸς εἶναι καὶ ἀναμένει πολλά.
Ἡ ὑμετέρα φίλη Σεβασμιότης προστιθεμένη εἰς τὴν λαμπρὰν χορείαν τῶν διαδόχων τῆς κληρουχίας ταύτης τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, θὰ ποιμάνῃ θεαρέστως τὸ ποίμνιόν Σας, καθότι εἶσθε γνωστὸς καὶ οἰκεῖος εἰς αὐτὸ λόγῳ καὶ τῆς καταγωγῆς, εἶσθε ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἔχετε πρὸς τοῦτο μακρὰν καὶ δεδοκιμασμένην ἐμπειρίαν ἀπὸ τὴν λαμ­πρὰν καὶ ἐπαινετὴν διακονίαν Σας εἰς τὴν Ἱερὰν καὶ ἀκριτικὴν Μητρόπολιν Καρπάθου καὶ Κάσου καὶ ἡ ἀγάπη καὶ αἱ εὐχαὶ ὅλων τῶν Καρπαθίων Σᾶς συνοδεύουν καὶ προσεύχονται διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἀποστολῆς Σας. Αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐγγύησιν δημιουργικῆς συνεργασίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ διακονίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὰ τὰ αἰσθήματα Σᾶς μεταφέρω ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἐντολέως μου Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας. Ἔχετε τὴν τιμὴν καὶ τὸ προνόμιον νὰ διακονῆτε καὶ νὰ εἶσθε Ἱεράρχης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐπίσκοπος τῆς μεγάλης σχολῆς τοῦ Φαναρίου, ἡ ὁποία εἶναι ζωή, προνόμιον, ὑπομονή, ἀξία, σχολή, μὲ ἕνα λόγον, εἶναι ἡ μαρτυρικὴ Ἐκκλησία μας, ἡ μήτρα μας, ἡ καταφυγή μας, τὸ στήριγμά μας. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία, εἰς τὴν ὁποίαν ὅλοι μας ὀφείλομεν τὸ ζῆν καὶ τὸ ὑπάρχειν καὶ τὸ εὖ ζῆν.

Εἰς αὐτὴν τὴν μαρτυρικὴν ἐκκλησίαν καλεῖσαι ἀπὸ τῆς σήμερον νὰ γίνῃς καὶ ἐσὺ συγκυρηναῖος καὶ νὰ ἄρῃς τὸν Σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν προσωπικήν σου συμπεριφορὰν νὰ καταθέτῃς ἐσαεὶ πρὸ τῶν βαθμίδων τοῦ πανιέρου Πατριαρχικοῦ Θρόνου τὴν εὐγνωμοσύνην Σου.
Καὶ τώρα, ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ Μητροπολῖτα Κώου καὶ Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ, σοῦ δίδω ἐνθρονίζοντάς Σε τὴν καρδιακὴν εὐχήν: Ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας νὰ σὲ ἐνισχύῃ, νὰ σὲ ἐνδυναμώνῃ, νὰ σὲ σκέπῃ καὶ νὰ σοῦ χαρίζῃ εὐκλεᾶ Ἀρχιερατικὴν ποιμαντορίαν, ἵνα ὁδηγῇς τὸ ποίμνιόν σου εἰς νομὰς σωτηρίους, ὁμολογῶν τὴν Χάριν, κηρύττων τὸν ἔλεον, μὴ κρύπτων τὴν εὐεργεσίαν. Νὰ εἶσαι πρᾷος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ τὰς πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας νὰ σταθμίζῃς μὲ πνεῦμα σοφίας μὲ πνεῦμα συνέσεως, καὶ κυρίως μὲ πνεῦμα φόβου Θεοῦ.

Καὶ τανῦν, ἀγαπητοί μου Κῶοι, στρέφω τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου ἀναπαύεται ἡ μακαρία ψυχὴ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μου Μητροπολίτου Κώου κυροῦ Ναθαναὴλ καὶ εὔχομαι καὶ παρακαλῶ νὰ γαληνεύσῃ ἡ ψυχή του, διότι μετὰ τριάκοντα ἔτη θὰ ἀκουσθῇ καὶ πάλιν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τὸ «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ναθαναὴλ τοῦ Β´, ὃν χάρισαι ταῖς Ἁγίαις Σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας».
Κύριος ὁ Θεὸς καὶ ἡ προσευχὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου καὶ ὅλων ἡμῶν ἔστωσαν ὁδηγὸς εἰς τὸν νέον δόλιχόν Σας. Ἄξιος!