Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Σύγχρονη Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου

Σύγχρονη Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου

Σταθμὸς στὴν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου ἀπετέλεσε ἡ ὑπ᾿ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 372 καὶ μὲ ἡμερομηνία 28 Ἀπριλίου 2004 Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου‚ μὲ τὴν ὁποία ἡ νῆσος Νίσυρος ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ρόδου καὶ ὑπήχθη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κώου‚ ἡ ὁποία ἔλαβε τὸν τίτλο «Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου».

Ἐπίσης, σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴ σύγχρονη ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου ἀπετέλεσε ἡ ἐκλογὴ τοῦ Κώου Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναὴλ Διακοπαναγιώτη ὡς νέου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου. Ἡ ἐκλογὴ πραγματοποιήθηκε τὴν Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009, μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ μὲ τὴν ὁμόφωνη ψῆφο τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὁ νέος ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου, διηκόνησε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὡς Ἱεροκήρυκας –ἀρχικά– καὶ ἐν συνεχείᾳ, μέχρι τὴν ἐκλογή του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κώου καὶ Νισύρου, ὡς Πρωτοσύγκελλος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Καρπάθου καὶ Κάσου‚ ἐνῶ παράλληλα διετέλεσε Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῇς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου, τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας του.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου τελέσθηκε στὶς 8 Μαρτίου 2009‚ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας‚ στὸν Πάνσεπτο Πατριαρχικὸ Ναό‚ ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Οἱκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὰ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τὴν παρουσία πλήθους Κώων καὶ Καρπαθίων, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν ἐπὶ τούτου στὸ Σεπτὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Ἐνθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στὶς 28 Μαρτίου 2009 στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Κῶ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβρόσιο‚ ἐκπρόσωπο τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ Πνευματικὸ Πατέρα τοῦ νέου Μητροπολίτου, παρουσίᾳ πλήθους κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Στὶς 2 Ἀπριλίου 2009 ἐτελέσθη καὶ ἡ Ἐνθρόνισή του στὴ Νίσυρο.

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναὴλ ἔτυχε θερμῆς καὶ καθολικῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸ σεπτό της πλήρωμα‚ τὸ ὁποῖο τὸν περιέβαλε μὲ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ‚ πνευματικῆς χαρᾶς καὶ ἐνθέου εὐφροσύνης. Ἡ ἔλευση τοῦ νέου Μητροπολίτου σήμανε —κατά κοινὴ παραδοχή— τὴν ἔναρξη ἑνός ξεχωριστοῦ κεφαλαίου στὴν ἱστορία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀπαρχὴ μιᾶς καινῆς‚ καρποφόρου πνευματικῆς πορείας.

Στὴ συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικῶς τὶς κυριότερες δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες συνθέτουν τὸ θεάρεστο καὶ πολυδιάστατο ἔργο ποὺ ἄρχισε νὰ ἐπιτελεῖται ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο ἔτος τῆς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ νέου Ἐπισκόπου.

Κέντρο τῆς διακονίας ποὺ ἐπιτελεῖται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ‚ μὲ σκοπὸ τὴν κάλυψη τῶν ποικίλων καὶ διαρκῶς ἀναφυόμενων ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν ἀναγκῶν του‚ προκειμένου νὰ διέλθει τὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ «κατ᾿ εἰκόνα» εἰς τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» καὶ –τελικῶς– νὰ ἐπιτύχει τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἀνεκαινίσθη πλήρως τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο «Οἶκος Εὐγηρίας Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» ὥστε νὰ φιλοξενεῖ μὲ σύγχρονο τρόπο τοὺς πάσχοντες γέροντες καὶ γερόντισσες. Γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Γηροκομείου ἀνακαινίστηκε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ οἰκοδομὴ ποὺ βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κανάρη καὶ ἀνήκει στὸ ἵδρυμα αὐτό.

Παράλληλα στοὺς χώρους τοῦ Οἴκου Εὐγηρίας παρασκευάζονται καθημερινῶς περισσότερες ἀπὸ 400 μερίδες φαγητοῦ καὶ διανέμονται, μὲ τὴ βοήθεια ἀρκετῶν ἐθελοντῶν ποὺ βοηθοῦν καὶ στὴν παρασκευὴ τῶν γευμάτων, στοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας. Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ προσπάθεια ἔχει τύχει τῆς εὐρείας στηρίξεως ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία τὴν ἐνισχύει ποικιλοτρόπως.

Μία ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου ἦταν ἡ ἐξ ὁλοκλήρου ἀνακαίνιση τοῦ κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπὶ τῆς Πλατείας Μητροπόλεως μὲ σκοπὸ νὰ ἀξιοποιηθοῦν καταλλήλως οἱ χῶροι του. Τὴν 1η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε ἡ μεταστέγαση τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸ κτήριο τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐγκαταστάθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης στὴν Μητροπολιτικὴ κατοικία.

Στὸ κτήριο τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτους ἔγιναν οἱ ἀναγκαῖες ἐργασίες συντηρήσεως καὶ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 λειτουργεῖ σὲ αὐτὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στὸν τομέα τῆς Πνευματικῆς Διακονίας‚ γίνεται ἀξιόλογη προσπάθεια ἀναδιοργανώσεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων‚ τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν στὶς περισσοτέρες Ἐνορίες τῶν δύο νησιῶν μὲ ἱκανοποιητικὴ συμμετοχὴ τῶν νέων. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἀσκεῖ τὸ Κατηχητικὸ ἔργο της μὲ τὶς δικές της δυνάμεις καὶ τὴ συμμετοχὴ λαϊκῶν κατηχητῶν.

Σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς θεολόγους καθηγητὲς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐπισκέπτεται περιστασιακῶς τὰ σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἔχει γόνιμο διάλογο μὲ τοὺς μαθητές.

Κατά τὶς παραμονὲς τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ἔχει καθιερωθεῖ ἡ τέλεση Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρὸς τὴν Παναγία γιὰ τοὺς ὑποψηφίους‚ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος διαβιβάζει σὲ αὐτοὺς τὶς Πατριαρχικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες εὐχόμενος καλὴ ἐπιτυχία.

Κάθε Δευτέρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τελεῖ στὸ Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Παράκληση πρὸς τὴν Θεοτόκο, στὴν ὁποία συμμετέχει πλῆθος πιστῶν.

Κάθε Τετάρτη ὁ Σεβασμιώτατος πραγματοποιεῖ στὴν Πνευματικὴ Ἑστία δύο Κατηχητικὲς Συνάξεις Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς: μία διά τοὺς ἐνηλίκους καὶ‚ ἐν συνεχείᾳ‚ μία γιὰ νέους καὶ νέα ζευγάρια.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἐπιδεικνύεται γιὰ τὴν πνευματικὴ διακονία τῶν τροφίμων τῶν φυλακῶν τῆς Κῶ πρὸς τοὺς ὁποίους διανέμονται εἴδη ρουχισμοῦ καὶ πρώτης ἀνάγκης.

Ἐπίσης, καθημερινὸ εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιὰ τὴ διακονία τῶν ἀσθενῶν τοῦ νοσοκομείου τῆς Κῶ, τὸ ὁποῖο, ἐπιπλέον, ἐνισχύεται καὶ μὲ ἀναγκαῖα ὑλικά, τὰ ὁποῖα ἐλείπουν.

Κάθε Κυριακὴ καὶ μεγάλη ἑορτή, ὅπως καὶ κατὰ τὶς μνῆμες Ἁγίων, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερουργεῖ ἢ χοροστατεῖ στοὺς Ἐνοριακούς Ναοὺς καὶ τὰ πανηγυρίζοντα Παρεκκλήσια καὶ Ἐξωκκλήσια. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις κηρύττει τὸν Θεῖο Λόγο διαβιβάζοντας πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα τὶς Πατριαρχικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες.

Παράλληλα, τακτικότατα ἐπισκέπτεται τὴ Νίσυρο, ὅπου ἀσκεῖ ἀνάλογο λειτουργικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο.

Τὸ θεῖο κήρυγμα θεραπεύεται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναὴλ καὶ ἀπὸ τοὺς θεολόγους κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ κάθε Κυριακὴ ἀποστέλλεται σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔγγραφο κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ διαβάζεται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς.

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως διακονεῖται ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους πρὸς τοῦτο κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου καὶ ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Τύχωνα‚ Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους‚ ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται πρὸς τοῦτο τὴν Κῶ δύο φορὲς τὸν χρόνο.

Ἰδιαίτερη μέριμνα τοῦ νέου Μητροπολίτου ἀπετέλεσε ἡ κάλυψη κενῶν ἐφημεριακῶν θέσεων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε νέους κληρικούς‚ οἱ ὁποῖοι κάλυψαν τὶς θέσεις αὐτές. Σήμερα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κώου καὶ Νισύρου διακονοῦν τριαντα ἕξι κληρικοί.

Κάθε μήνα πραγματοποιοῦνται τακτικὲς ἱερατικὲς συνάξεις‚ κατὰ τὶς ὁποῖες κατατίθενται οἱ προβληματισμοί τῶν κληρικῶν καὶ‚ μετὰ ἀπὸ συζήτηση‚ δίδονται οἱ δέουσες ἀπαντήσεις, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἐπιτελοῦν τὴ διακονία τους ὅσο ἀρτιώτερα εἶναι δυνατό.

Ὁρόσημο γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου ἀποτελεῖ ἡ 22α Νοεμβρίου 2009‚ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ θεμελίωσε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἐν Βουρρίνῃ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τῆς Θεομήτορος καὶ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Θαυματουργοῦ. Στὶς 30 Αὐγούστου 2011 ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξιά του. Σημειωτέον ὅτι‚ τὴν 6η Ὀκτωβρίου 2012 καὶ τὴν 10η Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐτελέσθῃ στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο ἡ ἀκολουθία τῆς Μοναχικῆς Κουρᾶς δύο ἀδελφῶν‚ ἀντιστοίχως‚ οἱ ὁποῖοι πλέον εἶναι ἱερεῖς. Τὰ ἔργα στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο προχωροῦν ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Παπαθωμᾶ.

Ἐξαιρετικῆς σημασίας γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ἀποτελεῖ ἡ ἀνάδειξη τοῦ προσκυνήματος τῆς Ὁσίας Μελοῦς στὴ θέση Κοκκινόνερο τῆς Βουρρίνας, τὸ ὁποῖο ἤδη εἶναι πόλος ἕλξης τῶν πιστῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἔχει ἤδη (τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014) ἐκδώσει σχετικὴ ἐπιστημονικὴ ἱστορικὴ καὶ λαογραφικὴ μελέτη, ἡ ὁποία τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018 κυκλοφορήθηκε σὲ δεύτερη ἔκδοση ἐμπλουτισμένη μὲ νέο ὑλικό.

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου διέθεσε ἰδιόκτητο Γραφεῖο γιὰ τὴ στέγαση τοῦ Γραφείου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Κῶ « Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ», ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πρωτοψάλτου καὶ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Γεωργίου Σακέλλη.

Ὡσαύτως‚ ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς διέθεσε δωρεὰν ἰδιόκτητο χῶρο στὸν ὁποῖο ἐγκαταστάθηκε τὸ νεοϊδρυθὲν Ἐργαστήριο Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς Καθηγήτριας κ. Χρυσῆς Τσιούρη καὶ στὰ δύο τμήματά του φοιτοῦν γύρω στοὺς εἴκοσι μαθητές.

Ἀναφορικῶς πρὸς τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως‚ σημαντικὸ μέρος του καλύπτει ἡ ἀνασυγκροτηθεῖσα Ἀγαθοεργὸς Ἀδελφότης Κυριῶν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ» στηρίζοντας οἰκονομικὰ πολύτεκνες, πτωχές‚ μονογονεϊκὲς καὶ ἄπορες οἰκογένειες. Παράλληλα, τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος προσφέρουν ἐθελοντικὴ ἐργασία στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκομεῖο. Πρὸς διευκόλυνση τοῦ ἔργου της‚ παρεχωρήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γραφεῖο σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς Κῶ.

Σὲ χῶρο ποὺ παρεχώρησε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Κῶ συγκεντρώνεται ρουχισμός, ὁ ὁποῖος διανέμεται σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Ἰδιαίτερη ὑπῆρξε ἡ μέριμνα γιὰ τὴ διάσωση καὶ ἀνάδειξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν μνημείων, τὰ ὁποῖα εἶχαν ὑποστεῖ σημαντικὲς φθορὲς μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ κινδύνευαν μὲ καταστροφὴ καὶ κατάρρευση. Ἔτσι, σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὴν ἔγκριση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Δωδεκανήσου συντηρήθηκαν τὰ ἱερὰ παρεκκλήσια τῆς Παναγίας Συντριανῆς‚ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καὶ τῆς Ἁγίας Ἅννης‚ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Πτωχῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Ἀρρεναγωγείου-Παλαιοῦ Μητροπολιτικοῦ.

Ἐπίσης, θεμελιώθηκαν καὶ ἀνηγέρθησαν τὰ Ἱερὰ Ἐξωκκλήσια τῶν ἐν Δωδεκανήσῳ Ἁγίων‚ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Μαρμαρίου‚ τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς καὶ ἄλλων.

Παράλληλα, πάντοτε μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν εὐσεβῶν πιστῶν, γίνονται σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς ἔργα εὐπρεπισμοῦ καὶ ἐξωραϊσμοῦ.

Τὸ 2013, γιὰ τὴν πληρέστερη ἐνημέρωση τῶν πιστῶν καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν δύο νησιῶν καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν μνημείων τους, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου σχεδίασε καὶ ἔθεσε σὲ κυκλοφορία ἕναν πρωτότυπο-πρότυπο χάρτη, στὸν ὁποῖο εἶναι καταγεγραμμένοι ὅλοι οἱ ἱεροὶ ναοὶ τῆς Κῶ καὶ τῆς Νισύρου.

Στὸ πλαίσιο τῆς ἀναδείξεως τῆς θρησκευτικῆς μας κληρονομιᾶς ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, μὲ δαπάνη τῆς Περιφέρειας Νοτίου Αἰγαίου, ἔθεσε σὲ κυκλοφορία δεύτερο χάρτη μὲ τίτλο «Βυζαντινὲς Διαδρομές», στὸν ὁποῖο καταγράφονται καὶ προβάλλονται ὅλα τὰ παλαιοχριστιανικὰ καὶ βυζαντινὰ μνημεῖα τῶν δύο νήσων. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὴν εὐθύνη καὶ τὸ συντονισμὸ τῆς δημιουργίας τῶν δύο χαρτῶν εἶχε ὁ συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθηγητὴς μαθηματικὸς κ. Ἀνδρέας Χατζημιχαήλ.

Κάθε χρόνο ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου κυκλοφορεῖ σὲ ἱκανὸ ἀριθμὸ ἀντιτύπων ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο, ἐνῶ μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου συμμετέχει στὴν ἔκδοση τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Δωδεκάνησος.

Τέλος‚ σημειώνουμε τὶς ἄριστες σχέσεις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς τοπικὲς Πολιτικὲς καὶ Στρατιωτικὲς Ἀρχές, οἱ ὁποῖες βασίζονται στὸν ἀλληλοσεβασμό, τὴ διάκριση τῶν ρόλων καὶ τὴν καλὴ συνεργασία.

Ὁμοίως, ἁρμονικὲς εἶναι οἱ σχέσεις μὲ τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο τῆς Κῶ, μὲ ἀμοιβαία ἀνταλλαγὴ ἐπισκέψεων ἀνάμεσα στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη καὶ τὸν Σοφολογιώτατο Ἰμάμη καὶ τὰ μέλη τοῦ Βακουφίου Κῶ ἰδιαίτερα κατὰ τὶς θρησκευτικὲς ἑορτές.