Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἐπισκέψεις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Μὲ παλλαϊκὲς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καὶ εὐλάβειας ὁ λαὸς τῆς Κῶ ὑποδέχθηκε τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο τὸ πρωῒ τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 1994.
Προερχόμενος ἀπὸ τὴν Κάλυμνο, συνοδευόμενος ἀπὸ πολλὰ πλοιάρια, τὰ ὀποῖα ἄναβαν φωτοβολίδες καὶ κόρναραν συνεχῶς, ὁ Παναγιότατος, ἐπιβαίνοντας σὲ θαλαμηγό, εἰσῆλθε στὸ λιμάνι τῆς Κῶ.

Παρὰ τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες, ἑκατοντάδες Κῶοι, ἀπὸ τὴν πόλη ἀλλὰ καὶ τὰ χωριά, ἦλθαν γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν Πατέρα τοῦ Γένους καὶ τοῦ Ἔθνους, τὸν ταγμένο νὰ «φυλάει Θερμοπύλες», στὶς ἀντίξοες συνθῆκες τῆς ἄλλοτε Βασιλεύουσας.

Ἡ ὑποδοχὴ ἦταν πρωτοφανής, γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἦταν μία ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἑλλάδα.

Γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ εἶχαν φθάσει στὴν Κῶ δεκάδες κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι, μητροπολῖτες ἀπὸ ἄλλα νησιὰ τῆς Δωδεκανήσου καὶ ἀνώτατοι στρατιωτικοί.

Μὲ τὴν ἄφιξη τῆς θαλαμηγοῦ στὸ λιμάνι τῆς Κῶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τοῦ νησιοῦ κ. Αἰμιλιανὸς ἀνῆλθε σὲ αὐτὴ καὶ χαιρέτησε τὸν Παναγιώτατο εὐχηθεὶς σὲ Αὐτὸν τὸ «ὡς εὖ παρέστη», ὑποβάλλοντας ταυτόχρονα καὶ τὰ σέβη τοῦ ποιμνίου του.
Κατὰ τὴν ἀποβίβαση ὑπεδέχθη τὸν Παναγιώτατο ἐκ μέρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Κυβερνήσεως ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Κάρολος Παπούλιας.
Παρόντες ἦταν ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας-Πρόνοιας κ. Δημήτριος Κρεμαστινός, ὁ Ὑπουργὸς Ναυτιλίας κ. Γεώργιος Κατσιφάρας, ὁ Ὑπουργὸς Τύπου κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Νιώτης, ὁ Ὑφυπουργὸς Τύπου κ. Τηλέμαχος Χητήρης, ὁ πρόεδρος τῆς Πολιτικῆς Ἀνοίξεως κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς μετὰ τῆς συζύγου του, ὁ Διοικητὴς τῆς ΑΣΔΕΝ Στρατηγὸς Σπυρίδωνος, καθὼς καὶ ὅλες οἱ Πολιτικὲς καὶ Στρατιωτικὲς Ἀρχὲς τοῦ νησιοῦ.
Ἀπὸ τὴν προηγουμένη εἶχε ἔλθει στὴν Κῶ εἰδικὰ διὰ νὰ ὑποδεχθεῖ καὶ νὰ συναντήσει τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Ἐξοχώτατος Πρωθυπουργὸς κ. Ἀνδρέας Παπανδρέου, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴ σύζυγό του.
Ἐπίσης, στὴν ὑποδοχὴ παρέστησαν ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Ἐμμανουὴλ Πελοποννήσιος, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἀστυνομίας Ἐμμανουὴλ Χουρδάκης, ὁ Ταξίαρχος Πατεράκης, ὁ Διοικητὴς τῆς 50 ΑΔΤΕΑ Ταξίαρχος Ἐλευθέριος Σταμάτης, ὁ Πρόεδρος Πρωτοδικῶν, ὁ Εἰσαγγελέας, τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου μὲ τὸν Πρόεδρο κ. Μιλτιάδη Φάκο, οἱ Πρόεδροι τῶν διαφόρων Συλλόγων, Συνδέσμων τῆς Κῶ. Ὁ ἄρχων Μ. Λογοθέτης καὶ Μ. Εὐεργέτης τοῦ Πατριαρχείου κ. Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν διάφορων Ἐφημερίδων, Περιοδικῶν καὶ τῶν Τηλεοπτικῶν καὶ Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν τῆς Ἑλλάδας καὶ ξένων χωρῶν.

Ὁ δήμαρχος Κῶ κ. Κώστας Καΐσερλης, ὑποδεχόμενος τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, μπροστὰ στὸ δημαρχεῖο εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Παναγιώτατε, δεχόμαστε σήμερα στὸ νησί μας τὸν ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας.
Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ κρίση τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἰδεολογιῶν κυριαρχεῖ, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ ἀπαντήσεις στὰ ὑπαρξιακά του προβλήματα, σὲ αἱρέσεις καὶ κινήματα, ἀρρωστημένης θρησκευτικότητας, ἡ παρουσία σας στὸ χῶρο τῆς Παιδείας ἔχει ἐξαιρετικὴ σημασία. Ἐμψυχώνει τοὺς ἐκπαιδευτικούς, στὸ δύσκολο ἔργο τους καὶ παράλληλα ἐπηρεάζει καὶ ἐνισχύει τὴ στροφὴ τῶν νέων μας στὶς ρίζες τους.

Ἰδιαίτερα, ἐμεῖς οἱ Δωδεκανήσιοι, αἰσθανόμαστε ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ἄμεση ἐξάρτηση τῆς ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο, τὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ Βυζάντιο. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν μεγάλη τιμὴ ποὺ μᾶς κάνατε. Παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δώσετε τὶς πατρικές σας εὐλογίες.»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΩ
(21 Ὀκτωβρίου 1994)

Ἱερώτατε καὶ προσφιλέστατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ ἅγιε Κώου, κύριε Αἰμιλιανέ, Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε, Τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα.

Μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐπισκεπτόμεθα τὴν νῆσον Κῶ καὶ μετὰ περισσῆς συγκινήσεως ἀποβιβαζομεθα εἰς τὸν ἱστορικὸν τοῦτον τόπον, ὁ ὁποῖος δικαιώτατα ἀποκαλεῖται καὶ ὄντως εἶναι ἡ πατρὶς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰατρικῆς. Ἡ πλέον ἀνθρωπιστικὴ τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐγνώρισε τὸ φῶς εἰς τὴν νῆσον Κῶ: ἡ ἰατρικὴ τῆς Εὐρώπης εἶναι ἔργον τοῦ Ἱπποκράτους, γνησίου τέκνου τῆς νήσου ταύτης, μυθικοῦ ἀπογόνου τοῦ Ἡρακλέους καὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Προηγουμένως, καὶ ἐπ' αὐτῆς τῆς νήσου Κώου, ἐθεμελιώθη ἡ ἰατρική, ὡς ἱερὰ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ συνεχίσθη διὰ τοῦ ἱερατικοῦ γένους τῶν Ἀσκληπιάδων. Ὁ Ἱπποκράτης ὡλοκλήρωσε διὰ τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἔργου αὐτοῦ ὅ,τι ὁ Ἀσκληπιὸς ἤρχισε μυθολογικῶς διὰ τοῦ ἱερατικοῦ λειτουργήματος αὐτοῦ. Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς μυθολογίας μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἱστορίας, εἴτε διὰ τῶν Ἀσκληπιάδων, εἴτε διὰ τῆς ἱπποκρατικῆς παραδόσεως, βέβαιον εἶναι ὅτι κοιτὶς τῆς ἰατρικῆς παραμένει διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ εἰς ἅπασαν τὴν πεπολιτισμένην ἀνθρωπότητα, ἡ νῆσος Κῶς. Κατόπιν τούτου, καθίσταται δικαιολογημένη ἡ συγκίνησις, ὁ σεβασμός, τὸ δέος καὶ ἡ χαρά, μεθ' ὧν ἐπισκεπτόμεθα τὴν νῆσον ταύτην.
Παρὰ τὰς περιδινήσεις τῆς ἱστορίας, τὴν ἔλευσιν καὶ τὴν παρέλευσιν τοσούτων κατακτητῶν, οἵτινες παρήλασαν ἐκ τῆς νήσου καὶ ἐσύλησαν αὐτὴν ἢ ἄλλοι ἐσεβάσθησαν αὐτήν, γεγονὸς παραμένει ὅτι διεσώθη ἀλώβητος ἡ ἀρχαιοτάτη ἀνθρωπιστικὴ παράδοσις τῆς ἱπποκρατικῆς ἰατρικῆς. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν παράδοσιν ὀφείλομεν ἅπαντες ἡμεῖς, σημερινοὶ κάτοικοι καὶ ἐπισκέπται, περιηγηταὶ καὶ προσκυνηταὶ τῆς νήσου Κώου, καὶ νὰ διαφυλάξωμεν, νὰ διαδώσωμεν καὶ νὰ προωθήσωμεν ἔτι περαιτέρω.

Χάρις εἰς τὴν παράδοσιν τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς τῆς ἐπιστήμης εἰς τὸν ἄνθρωπον, κατέστη ἡ νῆσος αὕτη τὸ πρυτανεῖον τῆς ἰατρικῆς δι' ὁλόκληρον τὴν οἰκουμενικὴν ὑφήλιον καθ' ἅπασαν τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν. Ὁ συνδυασμός, ἄλλωστε, θρησκείας καὶ ἐπιστήμης, ἰατρικοῦ καὶ ἱερατικοῦ λειτουργήματος, ἀπὸ τοὺς Ἀσκληπιάδες καὶ τὸν Ἱπποκράτην, λαμπρύνει ἔτι περισσότερον τὴν ἀνθρωπιστικὴν παράδοσιν τῆς νήσου, ἰδίως σήμερον, εἰς καιροὺς δύσκολους διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν ἀνθρωπότητα, καθ' οὓς ἡ ἰατρικὴ ἀποβλέπει μονομερῶς εἰς τὴν ἴασιν τοῦ σώματος, ἀμελοῦσα τὴν ἀνάνηψιν τῆς ψυχῆς.

Ἡ ἱπποκρατικὴ παράδοσις ἐφρόνει ἄλλως, διὰ ταῦτα καί, ὁμοῦ μετὰ τοῦ αὐστηρῶς ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος αὐτῆς, ἐφρόντιζε νὰ συνδυάζει ἁρμονικῶς τὴν σωματικὴν θεραπείαν μετὰ τῆς ψυχικῆς ἰάσεως, δι' ὃ προσέδιδεν ἱερατικὸν χρῖσμα εἰς τὸν ἰατρικὸν ὑπούργημα. Διὰ πάντα ταῦτα πιστεύομεν ὅτι ἐν τῷ μέλλοντι ἡ πεπολιτισμένη ἀνθρωπότης θὰ ἐγκύψῃ πάλιν εἰς τὰ διδάγματα τὰ ὁποῖα ἐξεπεμψεν ἡ νῆσος Κῶς πρὸ αἰώνων εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα.

Μὲ τοιαῦτα συναισθήματα καὶ παρομοίας σκέψεις, ἐπισκεπτόμεθα τὴν ὡραίαν καὶ κοσμοϊστορικὴν νῆσον Κῶ, εὐχαριστοῦντες πάντας ὑμᾶς διὰ τὴν φιλόφρονα ὑποδοχήν, τὴν ὁποίαν ἐπεφυλάξατε εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ ἐπευλογοῦντες, ἐκ βάθους καρδίας, πρὸς εὐόδωσιν παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ.

Μετὰ τὴν ἐπίσημη ὑποδοχή, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἡ συνοδεία του, οἱ ἐπίσημοι καὶ τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος, κατευθύνθηκαν στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ὅπου ἔγινε ἡ ἐπίσημη Δοξολογία.

Ὁ Οικουμενικὸς Πατριάρχης, κατὰ τὴ μονοήμερη παραμονή του στὴν Κῶ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κῶ (κτήριο Ἱπποκράτους), ὅπου εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ τὴ σύζυγό του Δήμητρα. Ὁ πρωθυπουργός, παρὰ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας ποὺ εἶχε, ταξίδεψε στὴν Κῶ, προκειμένου νὰ συναντήσει τὸν Παναγιώτατο καὶ νὰ ἔχει μαζί του μία ἰδιαίτερα θερμὴ συνομιλία.

Ὁ Παναγιώτατος ἐπισκέφθηκε τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, τοῦ Ἁγ. Παύλου, τὸ Νοσοκομεῖο, τὸ Ἱπποκράτειο Λύκειο, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Νεκταρίου καὶ τὸ Γηροκομεῖο.

Ἐπίσης, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἰταλικὸ Προξενεῖο καὶ τὰ χωριὰ Ζηπάρι (Ἱερὸς Ναὸς Ἀναλήψεως), Ἀντιμάχεια (Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδας) καὶ Καρδάμαινα (Ἱερὸς Ναὸς Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου).

Στὰ ἐπίσημα γεύματα ανταλλάχθηκαν θερμὲς εὐχὲς καὶ ἀπονεμήθηκαν τιμητικὲς διακρίσεις.
Σὲ ἰδιαίτερη τελετὴ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Κῶ, μὲ ὁμόφωνη ἀπόφασή του ἀπὸ τὴν 31η Αὐγούστου 1994, ἀνακήρυξε τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο ἐπίτιμο δημότη τοῦ Δήμου Κῶ καὶ τοῦ ἀπένειμε τὸ χρυσὸ μετάλλιο τῆς πόλεως Κῶ.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εὐχαρίστησε τὸ Δήμαρχο καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἀναφέροντας τὰ παρακάτω:

«Ἐντιμότατε καὶ ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε,
Ἄρχοντες τῆς πόλεως καὶ τέκνα ἡμῶν ἐν Χριστῷ ἀγαπητά,
Ἡ ἀπονομὴ τῆς τιμητικῆς διακρίσεως ἐν τῷ προσώπῳ ἡμῶν, ἀντανακλῶσα τὰ αἰσθήματα τιμῆς τοῦ Κώου λαοῦ ἔναντι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἀντιπροσωπεύομεν ὡς ἀδελφὸς καὶ πατὴρ ὑμῶν, εὑρίσκει ἰσότιμον καὶ ἀληθῆ ἀνταπόκρισιν παρ' ἡμῖν. Ἐν τούτοις ἡ διάκρισις αὕτη περιάγει ἡμᾶς εἰς μίαν ἰδιαιτέραν - καὶ δυσχερῆ θὰ ἐλέγομεν - κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἰσηγορίαν, διότι εἰς τὴν πρᾶξιν τὴν εὔγλωττον τοῦ τιμῶντος, ὁ τιμώμενος ἀντιτάσσει λόγους, μὴ δυναμένους νὰ ἀποδώσουν εἰμὴ μόνον κατὰ μόριον τὰ εὐγνώμονα διὰ τὴν χειρονομίαν ταύτην τοῦ Κώου λαοῦ ἡμέτερα αἰσθήματα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγγαλίασιν τὴν ὁποίαν προξενεῖ εἰς ἡμᾶς ἡ δυνατότης τῆς ἐπικοινωνίας μετὰ τοῦ λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ λαοῦ τούτου καὶ τῆς παραμονῆς ἡμῶν ἐν τῇ εὐλογημένῃ νήσῳ τοῦ Ἱπποκράτους.

Ὅθεν ἀδυνατοῦντες νὰ ἀντιτάξωμεν λόγους εἰς τὰς πράξεις, ἀποδεχόμεθα τὴν τιμητικὴν διάκρισιν, διαβεβαιούμενοι ὑμᾶς ὅτι αὕτη δημιουργεῖ ἕν ἐπὶ πλέον κίνητρον διὰ νὰ ἀνταποδώσωμεν τὴν ὑμετέραν τιμὴν καὶ ἀγάπην διακονοῦντες τῷ Παντοδυνάμῳ Πατρὶ ἐν τῇ Πρωτοθρόνῳ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ.

Ἀποδεχόμενοι σήμερον τὴν εὐγενῆ ὑμῶν χειρονομίαν, κύριε Δήμαρχε, ἥτις θὰ παραμείνῃ ἡμῖν λίαν ἀγαπητὴ καὶ πολύτιμος, ἐπιθυμοῦμεν νὰ παρακαλέσωμεν ὑμᾶς, ὅπως δεχθῆτε ὑμεῖς προσωπικῶς καὶ ὁ λαὸς τῆς εὐλογημένης ὑμῶν νήσου τὰς θερμοτάτας ἡμῶν εὐχαριστίας καὶ εὐχὰς διὰ ὑγείαν καὶ εὐημερίαν καὶ εὐστάθειαν.

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μεθ' ὑμῶν πάντων. Ἀμήν.»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Κατὰ τὸ τριήμερο 4-6 Αὐγούστου 2001 ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπισκέφθηκε τὴ Νίσυρο μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Ἀποστόλου, ὥστε νὰ προεξάρχει στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν 600η ἐπέτειο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σπηλιανῆς.

Ὁ Πατριάρχης ἔγινε δεκτὸς μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ εὐλάβεια ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τὶς ἐκκλησιαστικές, πολιτικὲς καὶ δημοτικὲς ἀρχὲς τῆς Δωδεκανήσου, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ δωδεκανησιακὸ λαό, ὁ ὁποῖος εἶχε συρρεύσει στὸ νησὶ γιὰ τὸ μεγάλο γεγονός.
Ἔτσι, μετὰ τὴν ὑποδοχὴ στὸ λιμάνι, τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου, 4ης Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Ποταμιτίσσης. Σὲ αὐτὸ τὸ ναὸ τὴν ἑπομένη, Κυριακὴ 5 Αὐγούστου ἐτέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία. Μὲ τὸν Παναγιώτατο συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Κώου κ. Αἰμιλιανός, Ἰταλίας κ. Γενάδιος, Γαλλίας κ. Ἰερεμίας, Λέρου, Καλύμνου καὶ Αστυπαλαίας κ. Νεκταρίου, Καρπάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβροσίου καὶ Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου. Μετὰ τὴν ἀπόλυση χειροθέτησε στὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τὸν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιαννίδην, Ἱδρυτὴν τῆς «Γιαννιδείου Πνευματικῆς Ἑστίας Νισύρου», τῆς ὁποίας καὶ ἐτέλεσε τὰ ἐγκαίνια.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τριημέρου παραμονῆς του στὴ Νίσυρο ὁ Πατριάρχης προήδρευσε σὲ Ἱερὰ Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Δωδεκανήσου, στὴν ὀποία ἐλαβε μέρος καὶ ὁ Πατριαρχικὸς Ἔξαρχος Πάτμου. Ἐπίσης προέστη στὴ Δοξολογία καὶ στὴ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας Σπηλιανῆς ἀπὸ τὴ Μονὴ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναό. Ἐπισκέφθηκε τὰ χωριὰ τῆς Νισύρου καὶ τὸ Ἡφαίστειο, δίπλα στὸ ὁποῖο κήρυξε τὴν ἔναρξη Οἰκολογικοῦ Συναδρίου, ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος Δημότης Νισύρου καὶ ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Νισυριακῶν Μελετῶν, χοροστάτησε καὶ μίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ πολιούχου τῆς Νισύρου τοῦ νεομάρτυρα Ἁγίου Νικήτα κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἐπισκέφθηκε τὴ νησίδα Γυαλὶ καὶ εὐλόγησε τοὺς ἐργαζομένους στὸ ἐργοτάξιο τῆς ἐλαφρόπετρας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπικοινώνησε μὲ τὸν θρησκευτικὸ ἡγέτη τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας Ρόδου, πολλοὺς Νισυρίους τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν φθάσει ἐπὶ τοῦτο στὴ Νίσυρο, καὶ ἀπεκάλυψε τὴν προτομὴ τοῦ ἐκ Νισύρου ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μηθύμνης κυροῦ Διονυσίου Μηνᾶ.
Τὴ συνοδεία τοῦ Πατριάρχου ἀποτελοῦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἰταλίας, Γαλλίας καὶ Μυριοφύτου, ὁ Πανοσιολ. Κωδικογράφος κ. Μάξιμος, ὁ Ὁσιώτατος Ἱερομόναχος κ. Φιλόθεος Κολλιόπουλος, οἱ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριος Χρυσοχόος καὶ Νικόλαος Μαγγίνας, ἡ ἐκπρόσωπος τῆς νεολαίας τῆς Ὁμογένειας στὴν Κωνσταντινούπολη κ. Ἰωάννα Α. Παριζιάνου καὶ οἱ Ἐντιμ. κ. Μιχαὴλ Μπίτσης καὶ Νικόλαος Σώτος (κλητῆρες).
Ὁ Πατριάρχης μετέβη στὴ Νίσυρο καὶ ἐπέστρεψε ἀπὸ αὐτή, μέσῳ Ἀλικαρνασσοῦ, μὲ ἰδιωτικὰ σκάφη, τὰ ὁποῖα τέθηκαν στὴ διάθεσή του ἀπὸ τοὺς κατόχους τους.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου τό Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022 εἶχε τή μοναδική χαρά νά δεχθεῖ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαἰου, ὁ ὁποῖος κατά τό ταξίδι του πρός τή νῆσο Κύπρο γιά νά τελέσει τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου, στάθμευσε στόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Κῶ «Ἱπποκράτης» καί συναντήθηκε καί συνομίλησε μέ τἰς ἀρχές καί κατοίκους τοῦ νησιοῦ μας.